Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Sopimus ja kuolinpesän hallinto

Antti Juhani Kolehmainen

Väitöskirja, kesäkuu 2006.
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, yksityisoikeuden laitos.

Antti Kolehmainen käsittelee väitöskirjassaan kuolinpesien osakashallinnon synnyttämiä ongelmia. Osakashallinnossa pesän osakkaat voivat täydentää jäämistöoikeudellista sääntelyä keskinäisillä sopimuksilla. Tällöin osakkaille voi kuitenkin jäädä epäselväksi, millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia heillä on ja kuka saa tehdä päätöksiä pesän puolesta. Teos antaa vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin.

Jäämistöhallintoa koskevista sopimuksista aiheutuvat ongelmat eivät aina jää vain pesän sisäisiksi. Osakkaat voivat sopia, että vain joku heistä edustaa kuolinpesää tehtäessä sopimuksia ulkopuolisten kanssa. Näissä tilanteissa voi jäädä tulkinnanvaraiseksi, onko pesän puolesta toimineella osakkaalla lopulta ollut oikeus edustaa kuolinpesää ja saako hänen kanssaan asioinut ulkopuolinen suojaa muiden osakkaiden vaatimuksilta. Osakkaiden tekemät sopimukset saattavat aiheuttaa ongelmia esimerkiksi pesänselvittäjän ja pesänjakajan toimivallan kannalta. Tässä teoksessa käsitellään näitäkin kysymyksiä. Varsinaisten sopimusten lisäksi Kolehmainen tarkastelee työssään myös sopimuksen kaltaisia tilanteita, joissa osapuolten toiminta synnyttää oikeuksia ja velvollisuuksia.

Antti Kolehmaisen tutkimuksessa tullaan siihen tulokseen, että tähän asti yhteishallinto on nähty liian ahtaasti perintökaaren ja etenkin ns. yhteishallintoperiaatetta ilmentävän PK 18:2:n soveltamisongelmana. Osakashallintoa ei tule kuitenkaan tarkastella pelkästään perintökaaren normien ja yhteishallintoperiaatteen valossa. Osakashallinnon pitkittyessä ja osakkaiden keskinäisen yhteistoiminnan lisääntyessä myös velvoiteoikeudellisen säännöstön merkitys yhteishallinnon normittajana kasvaa. Kuolinpesän osakkaiden väliset suhteet ovat dynaamisia, heidän oikeutensa ja velvollisuutensa elävät yhteishallinnon aikana erilaisten velvoiteoikeudellisten oikeusinstituuttien johdosta. Tähän asti osakkaiden keskinäiset suhteet on ymmärretty turhan staattisina.

Julkaisun nimiösivu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 26.05.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki