Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Vahingonkorvausoikeuden periaatteet

Sampo Mielityinen

Väitöskirja, kesäkuu 2006.
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, yksityisoikeuden laitos.

Tutkimuksessa määritetään Suomen vahingonkorvausoikeuden keskeiset oikeusperiaatteet. Tutkimustehtävän taustalla on vahingonkorvaussääntöjen tulkinnanvaraisuus: esimerkiksi vahinkoa aiheuttaneen toiminnan tuottamuksellisuuden tai ns. ankaran vastuun soveltumisalan arviointi edellyttää usein turvautumista erilaisiin sisällöllisiin näkökohtiin. Tutkimuksessa muotoiltujen periaatteiden avulla vahingonkorvauskysymyksiä harkitseva voi arvioida soveltuvien säännösten ja ennakkopäätösten oikeaa tulkintaa.

Tutkimuksen mukaan ainakin seuraavat ovat Suomen vahingonkorvausoikeuden oikeusperiaatteita: 1) Liiallisen riskin kantamisperiaate: henkilön, joka on vaarantanut liikaa toisen perusoikeuksia, on korvattava tälle liiallisen riskin toteutuessa aiheutunut vahinko. 2) Vakavien vahinkojen korvaamisen periaate: vakavan henkilövahingon kärsineellä on oikeus saada korvaus vahingostaan. 3) Reilun haittajaon periaate: riskialttiiden toimintojen aiheuttamat haitat tulee kohdistaa toiminnasta hyötyvien kannettavaksi hyödyn mukaisessa suhteessa. 4) Seurausvastuun periaate: vahingonkorvausoikeuden pitää ilmaista ihmisen vastaavan aiheuttamastaan vahingosta lähtökohtaisesti sitä vahvemmin, mitä paremmin hän kykeni ennakoimaan ja ehkäisemään vahingon.

Mainittujen periaatteiden näkökulmasta vahingonkorvausoikeuden vastuuperusteet voidaan jäsentää seuraavasti: a) Vahingonaiheuttajan tuottamusvastuu vastaa laajalti liiallisen riskin kantamisperiaatetta ja seurausvastuun periaatetta. b) Korostunutta huolellisuusvelvollisuutta edustavat päätökset vastaavat laajalti liiallisen riskin kantamisperiaatetta ja reilun haittajaon periaatetta sekä osin vakavien vahinkojen korvaamisen ja seurausvastuun periaatteita. c) Mm. työntekoon liittyvä työnantajan (tms.) tuottamuksesta riippumaton vastuu on laajalti oikeutettu reilun haittajaon periaatteen näkökulmasta. Työntekijän oman korvausvastuun rajoitus on oikeutettu liiallisen riskin kantamisperiaatteen, reilun haittajaon periaatteen ja työoikeudellisen työntekijän suojeluperiaatteen näkökulmasta. Muiden vastaavassa asemassa olevien korvausvastuun rajoitus on oikeutettu liiallisen riskin kantamisperiaatteen ja reilun haittajaon periaatteen näkökulmasta. Lisäksi seurausvastuun periaate oikeuttaa laajalti isännänvastuuratkaisuja. d) KKO:n käytäntöön perustuva tuottamuksesta riippumaton vastuu on laajalti oikeutettu reilun haittajaon, vakavien vahinkojen korvaamisen ja seurausvastuun periaatteiden punninnan näkökulmasta.

Väittelijä on syntynyt Mikkelissä vuonna 1973 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Urheilupuiston lukiosta. Hän toimii yksityisoikeuden lehtorina Joensuun yliopistossa.

Julkaisun nimiösivu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 26.05.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki