Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Spirituality of Finnish peacekeepers

Timo Ryhänen

Doctoral dissertation, November 2006.
University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Practical Theology.

Suomalaisten rauhanturvaajien spiritualiteetti

Tutkimuksessa selvitetään neljän osatutkimuksen avulla sitä, millaiseksi rauhanturvaajat arvioivat itseään ja millainen on rauhanturvaajien maailma rauhanturvaajan itsensä kokemana.

Howard Gardnerin (1993) moniälykkyysteoria on innoittanut useita uusia yrityksiä nimetä ja ymmärtää ihmisten erilaista lahjakkuutta. Spirituaalisen lahjakkuus- tai herkkyysulottuvuuden olemassaoloa ei ole tutkittu empiirisesti. Spirituaalisen lahjakkuuden erityisluonne ilmenee siinä, että se on täysin inhimillinen, vain ihmiseen liittyvä ominaisuus ja se voi vaihdella määrällisesti ja laadullisesti. Spiritualinen lahjakkuus ja herkkyys liittyy abstraktiin arvojen ja merkitysten arvioimiseen. David Hay (Hay 1998) määrittelee spiritualiteetin "tietoisuudeksi siitä, että on olemassa muutakin kuin arkitodellisuus". Spiritualiteettiin liittyvä tietoisuus ei niinkään tarkoita herkkyyttä jollekin epäluonnolliselle, vaan lisääntyvää herk-kyyttä nähdä jokapäiväisten asioiden syvemmät merkitykset. Tässä viitekehyksessä tutkimus selvittää, miten rauhanturvaajana toimiminen herkistää spiritualiselle kasvulle. Spirituaalinen herkkyys nähdään yhtenä kulttuurisidonnaisena lahjakkuuden ilmenemismuotona.

Kosovossa palvelleet 195 rauhanturvaajaa arvioivat itsearviointimittarilla älykkyysprofiiliaan ja osana tätä spirituaalista herkkyyttään. Tämän lisäksi Bosniassa siviili-ja sotilasyhteistyössä palvelleiden kuuden rauhanturvaajien spritualiteettia tutkittiin haastatteluin. Yhden rauhanturvaajan tapaustutkimuksessa selvitettiin, miten uskonto auttoi rauhanturvapalveluksen haasteissa.

Vaikka tutkitut rauhanturvaajat palvelivat varsin erilaisissa tehtävissä ja jopa eri operaatioissa, tuloksia yhdistää moraalinen komponentti. Tuloksista käy ilmi, että suomalaisen rauhanturvaajan itse arvioima lahjakkuusprofiili painottuu käytännöllisten asioiden osaamiseen ja sosiaalisiin taitoihin. Tämän lisäksi lahjakkuusprofiilissa intrapersonaaliset ominaisuudet nousivat esiin. Suomalaiset rauhanturvaajat arvioivat sisäisiä prosessejaan ja miettivät psykologisia sekä filosofisia kysymyksiä. Spirituaalista herkkyyttä arvioidessaan kriisialueiden ihmisten henkilökohtainen auttaminen ja oman yksilöllisen panoksen antaminen rauhan edistämiseksi olivat suomalaisille rauhanturvaajille erityisen tärkeitä. Pähkinänkuoressa: käytännölliset, ulospäinsuuntautuneet ja sisäisiä maailmojaan tutkivat rauhanturvaajat pitävät tärkeänä osallistua henkilökohtaisella panoksella rauhan edistämiseen ja ihmisten auttamiseen.

Laadulliset tulokset täydentävät em. lahjakkuusprofiilia ja kuvaa rauhanturvaajien spirituaalisesta herkkyydestä. Laadullisesti tarkastellen moraalinen komponentti rauhanturvaajien ajattelussa kuvaa sitä, miten spiritualiteetti ilmenee rauhanturvaajien haastatteluissa. Laadullisten tutkimustulosten mukaan siviili- ja sotilasyhteistyö vaativana kriisinhallinnan muotona asettaa erityisen korkeat moraaliset standardit tehtävän hoitamisen laadullisesti mahdollisimman hyvin. Rauhanturvaamistehtävä motivoi, mutta myös rauhanturvaajayhteisö toimii perheen tavoin tukien työskentelemistä ja selviytymistä kriisialueella, kaukana kotoa, vaativissa olosuhteissa. Tapaustutkimuksessa moraalinen komponentti sisältyy rauhanturvatyön esiin nostamaan eettiseen ja uskonnolliseen pohdintaan.

Tulokset tuovat uutta tietoa siitä, miten arkitodellisuutta syvempi taso (spiritualiteetti) ilmenee suomalaisissa rauhanturvaajissa. Näin tutkimus tuo uutta tietoa ajankohtaiseen keskusteluun siitä, miten spiritualiteetti voidaan ymmärtää laajemmin: herkkyytenä, eettisenä pohdintana, kokonaisvaltaisesti moraalisena ajatteluna, jossa uskonnolla on oma keskeinen sijansa. Tulokset vahvistavat kuvaa siitä, että suomalainen rauhanturvaaja omistautuu tehtäväänsä, ammatillisesti korkeatasoiseen rauhanturvaamiseen. Henkilökohtaisen panoksen antaminen ihmisten auttamiselle ja rauhan edistämiselle on tärkeää. Samalla rauhanturvaamisaika houkuttelee esiin syvää henkilökohtaista eettistä, uskonnollista ja ihmisenä kasvamista tukevaa pohdintaa.

Tutkija, pastori Timo Ryhänen Palvellut Libanonissa ja Bosniassa rauhanturvatehtävissä sotilaspastorina. S. 1961 Iisalmi Ylioppilastutkinto v. 1980 Iisalmen lukio

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 16.10.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki