Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

R&D Investments of a Duopoly under a Permissive Patent System

Rasmus Ahvenniemi

Master's thesis, June 2005.
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.

Työssä tutkitaan kahden yrityksen välistä investointipeliä, jossa yritykset investoivat tutkimukseen ja kehittämistoimintaan tarkoituksenaan tehdä innovaatio. Tutkimuksessa oletetaan, että käytössä on niin sanottu salliva patenttijärjestelmä (permissive patent system), joka mahdollistaa keksintöjä koskevan immateriaalioikeuden jakamisen usean innovoijan kesken, mikäli keksinnöt on tehty usealla taholla samanaikaisesti. Työn tarkoituksena on selventää yritysten investointikäyttäytymistä peliteoreettisen mallin avulla.

Tutkimuksessa oletetaan, että tarkasteltavien yritysten myymien tuotteiden välillä vallitsee alkutilanteessa laatuero, jonka hyötyä maksimoivat kuluttajat pystyvät havaitsemaan. Tutkimuksessa muodostettavassa mallissa peli jaetaan kahteen vaiheeseen: Ensimmäisessä vaiheessa kukin yritys tekee päätöksen summasta, jonka tämä aikoo investoida tutkimukseen ja kehittämistoimintaan. Investoinnin seurauksena yritys voi saada käyttöönsä tuotteen laatua parantavan keksinnön. Toisessa vaiheessa yritysten oletetaan käyvän joko Bertrand- tai Cournot-kilpailua. Näitä kahta kilpailun muotoa tarkastellaan erillisinä tapauksina.

Tutkimuksessa selvitetään tarkastelemalla investointien Nash-tasapainoa, millaisissa asetelmissa yritykset investoivat positiivisia summia tutkimukseen ja kehittämistoimintaan. Asetelma määrittyy kolmen parametrin avulla, joita ovat (i) yritysten välinen laatuero alkutilanteessa, (ii) mahdollisesti tehtävän keksinnön tuotteen laatua lisäävän vaikutuksen suuruus ja (iii) parametri, joka kuvaa investoidun rahasumman vaikutusta keksinnön tekemisen todennäköisyyteen eli kuvaa siten keksinnön tekemisen kustannuksia. Matemaattiset lausekkeet, joihin tutkimuksessa päädytään, ovat monimutkaiset, minkä seurauksena käyttökelpoisten tulosten saamiseksi sovelletaan tietokoneella tehtävää numeerista laskentaa. Numeeristen tulosten perusteella tehdään päätelmiä siitä, kuinka tarkasteltavat kolme parametria vaikuttavat yritysten investointipäätöksiin.

Tutkimuksessa päädytään seuraaviin tuloksiin: (i) Kummankin yrityksen kannustimet investoida ovat suuremmat, jos keksinnön tekemisen kustannukset ovat matalat tai jos keksintö on merkittävä; (ii) Halukkuus ryhtyä investoimaan on suurempi parempilaatuista tuotetta myyvän yrityksen tapauksessa; (iii) Suuri tuotteiden välinen laatuero vähentää heikompilaatuista tuotetta myyvän yrityksen investointihalukkuutta Cournot-kilpailun vallitessa mutta lisää sitä Bertrand-kilpailun vallitessa; (iv) Cournot-kilpailun vallitessa kummankin yrityksen halukkuus ryhtyä investoimaan on suurempi kuin Bertrand-kilpailun vallitessa; (v) Bertrand-kilpailun vallitessa heikompilaatuista tuotetta myyvä yritys on vähemmän halukas investoimaan, jos keksinnön tekeminen voi johtaa tilanteeseen, jossa yritykset myyvät laadultaan samankaltaisia tuotteita.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 19.07.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki