Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Democratic Legitimacy and the Politics of Rights

A comparative analysis of the conceptual relationship between democracy and rights in contemporary political theories

Iivi Anna Masso

Doctoral dissertation, July 2006.
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Moral Philosophy.

Democratic Legitimacy and the Politics of Rights on politiikan teorian tutkimus, joka analysoi vallan oikeutusta, selvittää kansanvallan suhdetta yksilön oikeuksiin ja vertailee oikeuksien asemaa erilaisissa nykyajan politiikan teorioissa. Keskeiset kysymykset, joihin tutkimus etsii vastauksia, ovat: onko yksilön oikeudet nähtävä kansanvallan ulkoa annettuna perustana, johon poliittisella päätöksenteolla ei saa puuttua edes enemmistön tuella, vai tulisiko ne nähdä ensisijaisesti poliittisten päätösten kohteena? Uhkaisiko kansalaisten laajempi osallistuminen poliittiseen päätöksentekoon yksilöiden oikeuksia, vai rajoittaako oikeuksien suojaaminen perustuslailla kansanvallan toteutumista? Ovatko liberaalit arvot, kuten yksilöllisyys, autonomia sekä vapaus; ja demokraattiset arvot, kuten tasa-arvo sekä yhteiskunnallisen moninaisuuden sisällyttäminen päätöksentekoon, keskenään ristiriidassa vai tukevatko ne toisiaan?

Tutkimuksessa vertailukohteina ovat kolme lähestymistapaa: perinteinen liberaalidemokraattinen teoria, jonka mukaan yksilön oikeudet muodostavat vallan oikeutuksen tärkeimmän perustan; neuvottelevan demokratian teoria, joka pyrkii lisäämään kansalaisten osallistumista julkiseen päätöksentekoon ja joka näkee oikeudet sekä kansanvallan mahdollistajina että poliittisten päätösten kohteena; ja radikaali demokratian teoria, joka pyrkii sisällyttämään päätöksentekoon kaikki sosiaaliset ryhmät ja poliittiset opit ilman, että yleiset oikeudet asettaisivat rajoja julkisen keskustelun sisällölle. Tutkimuksessa perehdytään myös feministisen teorian ja radikaalidemokraattisten teorioiden puitteissa esitettyyn oikeusajattelun kritiikkiin.

Tutkimus osoittaa, että vaikka kritiikki perinteisen edustuksellisen demokratian riittämättömästä kyvystä sisällyttää kaikkien kansalaisten näkökulmia päätöksentekoon on usein aiheellista, yksilönoikeuksista tinkiminen ei voi lisätä kansanvallan moninaisuutta, tasa-arvoisuutta eikä demokraattisuutta. Ilman kansalaisten perusoikeuksia kuten omantunnon- ja sananvapautta erilaisten yksilöiden ja ryhmien näkökulmien esiintulo julkisessa keskustelussa ja päätöksenteossa on mahdotonta. Näin ollen perustuslailla suojatut oikeudet ovat pikemminkin vastavuoroisesti riippuvaisessa suhteessa kuin ristiriidassa demokraattisten arvojen kanssa. Vaikka kritiikki osoittaa oikeuksien olevan poliittisten päätösten hedelmiä eikä luonnosta annettuja sääntöjä, oikeudet kytkeytyvät erottamattomasti kansanvallan omiin ihanteisiin.

Tutkimuksessa käytettyjä keskeisiä käsitteitä ovat demokratia, oikeudet, vallan oikeutus, julkisuus, liberalismi, avoin keskustelu, osallistuminen, konflikti, tasa-arvo, moninaisuus.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 15.05.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki