Tiedekunta-Facultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta
Laitos-Institution-Department
Sosiologian laitos
Tekijä-Författare-Author
Majava, Aino
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Uhkakuvien kautta yhteiseen hyvään? Huumeongelman rakentuminen ja vastuun lankeaminen huumeiden vastaisten kansalaisjärjestöjen valistusteksteissä.
Oppiaine - Läroämne - Subject
Sosiologia
Työn laji-Arbetetets art-Level
Pro gradu
Aika-Datum-Month and year
2003-11-10
Sivumäärä - Sidantal - Number of pages
105
Tiivistelmä - Referat - Abstract
Tutkimuksen aihe on huumeiden käytön rakentuminen sosiaaliseksi ongelmaksi ja siihen liittyvän vastuun jakautuminen kolmen huumeiden vastaiseksi tunnustautuvan kansalaisjärjestön tuottamissa teksteissä. Tutkimuksen aineisto muodostuu Elämä On Parasta Huumetta ry:n, Irti Huumeista ry:n sekä Youth Against Drugs ry:n vuosien 2001 ja 2002 aikana julkaisemista valistusteksteistä. Järjestöjen huumevalistustekstien analyysissa tarkastelen huumevalistusta sosiaalisena ja poliittisena toimintana sekä huumeiden vastaisten kansalaisjärjestöjen asemaa suomalaisella huumekentällä.

Tutkimuksen teoreettinen tulkintakehys edustaa sosiaalista konstruktionismia linkittyen amerikkalaiseen social problems -koulukuntaan, jossa sosiaalisten ongelmien syntymistä tarkastellaan kollektiivisina määrittelyprosesseina. Taustalla on olettamus huumevalistuksen sosiaalista todellisuutta – suomalaista huumekysymystä – konstruoivasta luonteesta.

Tutkimusmenetelmänä on käytetty lähilukua, jossa valistusteksteistä on paikannettu keskeisiä teemoja ja vastakkainasetteluja, sekä niiden kautta syntyviä toimintaohjelmia. Konstruktionistisesta näkökulmasta tarkasteltuna teksteissä rakennetaan tietynlaista ymmärrystä huumeiden yhteiskuntaa uhkaavasta luonteesta, sekä siitä, miten yhteiskunnallisten toimijoiden tulisi menetellä huumeongelman ratkaisemiseksi.

Tutkimuksen yhteiskunnallisen kontekstin muodostaa yksilön vapautta korostava uusi julkishallinnon suuntaus (New Public Management), joka on haastanut perinteisen hyvinvointivaltion kehyksen sosiaalisten ongelmien määrittelyssä. Keskeiseksi hallinnon strategiaksi on muodostunut pyrkimys tuottaa vastuullista kansalaisuutta jakamalla tietoa, jonka perusteella yksilö voi tehdä omaa ja ympäristönsä hyvinvointia edistäviä valintoja. Osana tätä kehityskulkua ehkäisevän päihdetyön vastuuta pyritään hajauttamaan valtiolta paikallistasolle sekä markkinoille ja kolmannelle sektorille. Poliittisen yhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan välille on muodostunut uudenlainen yhteiskunnallinen työnjako, jossa kansalaisjärjestöille on jaettu vastuuta monien yhteiskunnalle välttämättömien palvelujen ylläpitämisestä.

Tarkastelemani järjestöt eroavat jossain määrin toisistaan kohderyhmiltään ja argumentaatiotavoiltaan, mutta kaikki loihtivat esiin huumeiden vastaista yhteisötoimintaa sekä korostavat yksilön vastuullisuutta. Huumeiden vastainen toiminta rakentuu valistusteksteissä tehtäväksi, jota kuka tahansa voi ja jota kaikkien tulisi tehdä. Huumeiden ongelmakäytön mallin hyväksyminen asettuu valistuksen vastaanottajan yhteistyökykyisyyden ehdoksi, ja järjestöt suhtautuvat varauksellisesti niihin huumekentän toimijoihin, jotka eivät jaa tätä ongelmanmäärittelyä.

Pääsyyksi huumeongelmaan valistusteksteissä paikantuu vallitseva yksilökulttuuri: ihmisten itsekkyys, vastuuttomuus ja välinpitämättömyys. Esiin nousee myös jonkinlainen globalisaation myytti: ajatus ylikansallisen liikkuvuuden, talouden ja tiedonvälityksen vastaansanomattomasta uhkasta. Huumeongelmaa ei problematisoida rakenteellisen hyvinvoinnin näkökulmasta vaan se määrittyy erillisongelmaksi, jonka ratkaisuiksi tarvitaan erityistoimia. Ratkaisumalliksi rakentuu kontrolli rajoittavan huumepolitiikan, yhteisön harjoittaman moraalisen kontrollin sekä yksilön itsekontrollin muodossa.

Suhteessa julkishallintoon tarkastelemani järjestöt toimivat ehkäisevän päihdetyön aineellisena sekä moraalisena resurssina, jonka kautta hallinto voi toteuttaa ehkäisevää päihdetyötä. Samalla vaikuttaa siltä, että järjestöt eivät toimi niinkään kansalaisten edustajina hallinnon suuntaan: vastuu huumeongelmasta langetetaan viime kädessä yksilöille ja yhteisöille.

Avainsanat Nyckelord Keywords
huumeet
huumeongelmat
huumevalistus
ehkäisevä päihdetyö
kansalaisjärjestöt
Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited /(täytetään kirjastossa)
Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information