Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Toiminta, valta ja kokemus organisaation muutoksessa

Tutkimus kolmesta suuryrityksestä

Pekka Mattila

Väitöskirja, lokakuu 2006.
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiologian laitos.

Sekä epävarmuus että mahdollisuudet lisääntyvät toimihenkilötyössä, odotukset turvallisesta työelämästä ovat ennallaan.

Tutkimus tarkastelee muutoksen läpivientiä ja muutosvastarintaa toiminnan ja vallan näkökulmista kolmen suomalaisen suuryrityksen henkilöstön kokemusten kautta. Taustaa tutkimukselle ovat antaneet tuoreet, kriittiset keskustelut työelämän perustavasta muutoksesta sekä ymmärrys organisaatioissa esiintyvästä tilannesidonnaisesta vallasta. Tutkimus hyödyntää sekä uuden työn todellisuutta työntekijän kokemuksen kautta polemisoineita yhteiskuntatieteellisiä avauksia että pikemminkin muutosjohtajuuteen ja tulostarkasteluihin keskittynyttä liikkeenjohdon tutkimusta.

Tutkimus rakentuu kolmen avainkysymyksen ympärille: ensinnäkin miksi organisaation, työn ja työyhteisön muutoksia vastustetaan tai kannatetaan ja miten näihin kantoihin päädytään, toisaalta minkälaisia ovat muutoksen edistämisen ja sen vastustamisen erilaiset toimintamuodot ja milloin niihin turvaudutaan sekä kolmantena miten osalliset kokevat ja esittävät oman paikkansa ja toimintansa muutostilanteessa. Tutkimuksen keskiössä olivat toimihenkilövaltaisten organisaatioiden henkilöstön konkreettisiin muutostilanteisiin liittyneet tulkinnat, kokemukset ja toiminnan kuvaukset.

Tutkimuksen aineisto kerättiin kahden vuoden ajanjaksolla kolmesta suuresta suomalaisesta organisaatiosta, yksityisen terveydenhuollon alalla toimivasta lääkärikeskus- ja sairaalaketju Mehiläisestä, Suomen Postista sekä energiayhtiö Vattenfallista. Jopa poikkeuksellisen laaja aineisto koostuu kaikkiaan 154 avoimesta teemahaastattelusta sekä näitä tukevasta 309 muutoselämäkerran taustamateriaalista. Edustettuina olivat kattavasti kaikki organisaatioiden henkilöstöryhmät. Analyysi eteni niin kutsutun aineistolähtöisen teorian (grounded theory) ideologiaa soveltaen tavoitteenaan organisaatioiden muutostilanteissa esiintyvää toimintaa koskevan yleisen mallin luominen.

Tutkimuksen perusteella keskeisinä osatekijöinä henkilöstön muutossuhteen syntymiselle ovat yhtäältä organisaatiosta saadut aiemmat kokemukset ja toisaalta odotukset tulevasta. Muutossuhteen pohjalta rakentuu muutosrooli, jonka lähtökohdista organisaation jäsenet ajautuvat erilaisiin strategisiin ja taktisiin kuvioihin sekä näitä toteuttaviin julkisiin ja kätkettyihin, siis viralliselle organisaatiolle näkymättömiin toiminnan muotoihin. Olennaista on, että samat toiminnan muodot voivat olla käytössä sekä muutosta edistettäessä että vastustettaessa, eikä jakolinja löydy hedelmällisesti yksin työnantaja-työntekijä-roolien väliltä. Tulosten valossa voi tiivistäen esittää, että strategisista lähtökohdista päädytään useimmin julkisiin toiminnan muotoihin, taktisista lähtökohdista taas kätkettyihin.

Työn ja organisaation muutosta sekä toimintaa koskevan sosiologisen analyysin lisäksi keskeisenä tavoitteena on ollut tuottaa arkipäivän tarpeita palvelevaa henkilö- ja muutosjohtamiseen liittyvää tietoa. Tutkimuksen tarkastelu keskittyi henkilöstön muutoskokemuksiin ja -toimintaan nopeita uudistuksia läpikäyneistä organisaatioista kerätyn aineiston pohjalta. Silti sen tulosten voi uskoa olevan yleistettävissä muihin organisaatioihin ja niissä ilmeneviin intressiristiriitoja sisältäviin tilanteisiin yleensä. Liikkeenjohdon perinteisten tutkimuskohteiden tarkastelu sosiologian intressistä käsin sekä tältä pohjalta syntyneet jäsennykset ovat tutkimuksen tuottama käytännöllinen lisäarvo.

Asiasanat: muutos, kehittäminen, vastarinta, muutosvastarinta, organisaatio, johtaminen, muutosjohtaminen, valta, vallankäyttö, työ, työelämä

Lisätietoja: Pekka Mattila, puh. 040 738 7221 tai sähköposti pekka.mattila@fennia.fi

Pekka Mattila on kirjoittanut ylioppilaaksi Herttoniemen Yhteiskoulun lukiosta vuonna 1997. Valtiotieteiden maisteriksi hän valmistui Helsingin yliopistosta vuonna 2003. Mattila on työskennellyt useissa kehittämisen ja markkinoinnin tehtävissä vakuutusalalla sekä konsulttina. Vuodesta 2005 alkaen hän on toiminut Eläke-Fenniassa markkinointijohtajana vastuualueenaan markkinointi, asiakassuhdejohtaminen ja -järjestelmät sekä sähköinen liiketoiminta. Pekka Mattila on toiminut useissa luottamustehtävissä sekä yliopistoyhteisössä että muissa järjestöissä. Vuonna 2006 hän on Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan II varapuheenjohtaja.

Julkaisun nimiösivu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 20.09.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki