Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Social Networks and Everyday Practices in Russia

Anna-Maria Salmi

Doctoral dissertation, May 2006.
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology and Aleksanteri Institute.

Tutkin sosiologian ja Venäjän-tutkimuksen alan väitöskirjassani Social Networks and Everyday Practices in Russia (Sosiaaliset verkostot ja venäläinen arkielämä) sosiaalisten verkostojen merkitystä Venäjän 1990- ja 2000-luvun yhteiskunnallisessa murroksessa. Tutkimus on artikkeliväitöskirja, jossa murrosta lähestytään viidestä eri näkökulmasta. Ensimmäisessä artikkelissa katson verkostoja venäläisen syntymäpäiväjuhlan näkökulmasta. Toisessa aiheena on epävirallinen medikaalinen (terveyspalvelujen ja -hyödykkeiden) vaihto. Kolmas artikkeli käsittelee naapuruutta; neljännen aiheena on työpaikan sosiaaliset suhteet erityisesti migraation näkökulmasta; viidennessä käsitellään asumista. Aineisto koostuu kolmen ammatillisen ryhmän - opettajien, lääkäreiden ja tehdastyöläisten - keskuudessa kerätystä verkosto- ja haastatteluaineistosta. Aineisto on kerätty Pietarissa vuosina 1993-2000.

Tutkimus liittyy sosiaalisista verkostoista käytyyn keskusteluun tuoden siihen kriittisen näkökulman. Tutkijoiden keskuudessa vallitsee yksimielisyys siitä, että sosialismin aikana verkostot olivat hyvin tärkeitä: kroonisesta tavarapulasta ja muista syistä johtuen ihmiset hyödynsivät verkostojaan - sukulaisiaan, ystäviään, naapureitaan, työtovereitaan jne. - erilaisin tavoin, esim. työpaikan, asunnon, auton tai ulkomaalaisten kulutustavaroiden hankkimiseksi. Sosialismin romahduksen jälkeen verkostojen merkityksestä on esitetty erilaisia käsityksiä: joidenkin tutkijoiden mukaan verkostojen merkitys jälkisosialismissa on ratkaisevasti vähentynyt, toiset taas korostavat verkostojen tärkeyttä ja käyttökelpoisuutta myös uudessa jälkisosialistisessa tilanteessa. Omassa tutkimuksessa totean, että verkostot ovat yhä monella tapaa tärkeitä. Toisaalta on tärkeä huomata - ja tämä jää monessa tutkimuksessa usein vähälle huomiolle - että verkostot ovat epätasaisesti jakautunut resurssi, ne uusintavat eriarvoisuutta ja niillä on myös muita epäsuotuisia vaikutuksia. Olenkin tutkimuksessani eritellyt verkostojen merkitystä kriittisesti esimerkiksi sosioekonomisen aseman ja migraatiotaustan merkityksestä lähtien.

Tutkimuksessani todetaan mm., että venäläisessä nykyterveydenhoitojärjestelmässä verkostoilla on yhä keskeinen merkitys. Rahan merkitys on selvästi kasvanut ja terveydenhoidossa on paljon erilaisia, sekä virallisia että epävirallisia, maksuja. Tämä ei kuitenkaan poissulje verkostojen käyttöä. Useat tutkimukseen osallistuneet opettajat hyödynsivät verkostojaan saadakseen terveyspalveluja tai lääkkeitä, joko siksi että näitä ei muuten ollut saatavilla, niihin ei luotettu tai koska verkostojen avulla niitä saatiin halvemmalla tai ilmaiseksi. Toisaalta kaikilla ryhmillä ei ole yhtäläistä pääsyä verkostoihin, vaan opettajat keskiluokkaisena ryhmänä ovat monessa mielessä etuoikeutetussa asemassa. Verkostojen merkitys näkyy hyvin myös esim. naapuruudessa. Keskeinen naapuruutta määrittävä tekijä oli avunanto mutta hyvin laajassa mielessä: naapuriapu perustui usein työpaikan resurssien tai professionaalisten taitojen vaihtoon sekä naapureiden verkostojen hyödyntämiseen. Verkostojen merkitys monimutkaistuu kun katsotaan vaikkapa asumista pietarilaisten tehdastyöläisten näkökulmasta. Useimmat tutkittavat asuivat hyvin ahtaasti, mutta mahdollisuudet asumistason parantamiseen olivat olemattomat, mitattiin sitä sitten rahalla tai verkostoilla. Tässä mielessä ei olekaan ihmeteltävää, että moni tutkittava kaipasi takaisin neuvostoaikaan, jolloin oman asunnon saaminen tai asumistason parantaminen oli usein realistista, toisin kuin nyt. Näihin tuloksiin ja lukuisiin muihin voi perehtyä tarkemmin väitöskirjassani Social Networks and Everday Practices in Russia, Helsinki, Kikimora Publications (2006), www.kikimora-publications.com.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 02.05.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki