Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Fertility in Namibia

Changes in fertility levels in North-Central Namibia 1960-2001, including an assessment of the impact of HIV

Riikka Shemeikka

Doctoral dissertation, September 2006.
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.

Tutkimuksessa arvioitiin syntyvyyden kehitystä entisen Ambomaan alueella Pohjois-Namibiassa vuodesta 1960 vuoteen 2001. Lisäksi arvioitiin HIVin vaikutusta väestönkehitykseen koko Namibiassa nyt ja tulevaisuudessa sekä erityisesti sen vaikutusta hedelmällisyyteen tutkimusalueella.

Tutkimuksessa oli käytössä Afrikan väestöntutkimuksessa varsin ainutlaatuinen aineisto, alueen evankelisluterilaisten seurakuntien kirkonkirjat. Kirkonkirjojen olemassaolo perustuu suomalaiseen lähetystyöhön. Lisäksi käytettiin moderneja väestölaskenta-aineistoja vuosilta 1991 ja 2001, Namibia Demographic and Health Survey -otantatutkimuksia vuosilta 1992 ja 2000 sekä raskaana olevien naisten HIV-tutkimuksia vuosilta 1992-2004.

Kirkonkirjat ovat rekisteripohjainen aineisto, josta saa tietoa syntyvyyden tason vaihtelusta yksityiskohtaisemmin ja pidemmällä aikavälillä kuin mitä aiemmin on ollut mahdollista. Tiedot Namibian väestönkehityksestä itsenäisyyttä edeltävältä ajalta, eli ennen vuotta 1990, ovat ennen tätä tutkimusta olleet hyvin vähäisiä.

Hedelmällisyyden lasku alkoi tutkimusalueella vuonna 1980. Kirkonkirjojen mukaan lasten määrä naista kohti (kokonaishedelmällisyysluku eli TFR) oli 1960- ja 1970-luvuilla 6,4-6,5. Hedelmällisyys väheni 1970-lukuun verrattuna 1980-luvulla yli 20 % (TFR 5,1) ja 1990-luvulla yli kolmanneksen (TFR 4,2). Kun hedelmällisyysluvut mukautetaan vuosien 1991 ja 2001 väestölaskentojen hedelmällisyyden tasoa vastaaviksi, hedelmällisyys (TFR) laski 7,6 lapsesta naista kohti 1960- ja 1970-luvuilla 4,9 lapseen 1990-luvulla.

Hedelmällisyys laski tutkimusjaksolla 1960-2001 kaikkien muiden paitsi alle 20-vuotiaiden keskuudessa. Alle 20-vuotiaiden kohdalla hedelmällisyys kasvoi 1970-luvulta lähtien. Tutkimusjakson aikana naisten ikä heidän solmiessaan ensimmäistä avioliittoaan nousi ja hedelmällisyys avioliitoissa väheni, mutta avioliittojen ulkopuolinen hedelmällisyys lisääntyi. Hedelmällisyyden laskun taustalla olivat 1980-luvulla pääosin itsenäisyyssota ja 1990-luvulla pääosin yleistynyt ehkäisy ja HIV-epidemia.

HIV-tartunnat yleistyivät nopeasti 1990-luvulla. Kun vuonna 1992 neljällä prosentilla raskaana olevista naisista oli HIV-tartunta, oli tartunnan saaneiden osuus vuonna 2001 jo 25 %. HIV-tartunta vähentää naisen hedelmällisyyttä. Vuonna 2001 oli HIV-tartunnan saaneilla naisilla yli 20 % vähemmän lapsia (TFR 3,7) kuin muilla naisilla (TFR 4,8). Koska tartunnan saaneiden osuus kaikista naisista on suuri, alensi HIV-epidemia koko väestön hedelmällisyyttä kahdeksan prosenttia (koko väestön TFR 4,4) vuonna 2001. Tartuntojen yleisyydestä ja tartunnan saaneiden naisten alhaisesta hedelmällisyydestä johtuen HIV-epidemia selitti huomattavan osan tutkimusalueen hedelmällisyyden laskusta 1990-luvulla. Lisäksi HIV-epidemia vaikuttaa syntyvien lasten lukumäärään vähentämällä potentiaalisten äitien lukumäärää.

Mikäli uudet tartunnat eivät vähene ja lääkehoito yleisty, tulee HIV-epidemialla olemaan huomattava vaikutus Namibian väestön kokoon ja rakenteeseen tulevaisuudessa. HIV-epidemia vähentää väestönkasvua sekä lisäämällä kuolleisuutta että alentamalla hedelmällisyyttä. Vaikutus on kuitenkin pienempi hedelmällisyyden laskun kuin kuolleisuuden kasvun kautta. Tutkimusalueella, kuten eräillä muilla alueilla eteläisessä Afrikassa, on käynnissä uuden tyyppinen väestöllinen muuntuminen. Siinä väestönkasvu pysähtyy tai väestön määrä kääntyy jopa laskuun väestön odotettavissa olevan eliniän laskiessa samalla kun hedelmällisyys laskee nopeasti sekä muiden tekijöiden että HIV-tartuntojen hedelmällisyyttä vähentävän vaikutuksen takia.

Tietoja väittelijästä: Riikka Shemeikka (s. Raitis) syntyi Turussa 1965 ja asuu Helsingissä. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Helsingin Rudolf Steiner -koulusta 1985 ja valmistui filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta 1991. Nykyisin hän työskentelee tutkijana Helsingin yliopiston sosiologian laitoksella.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 23.08.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki