Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Psykoterapian vaikutusten arvioiminen

Keskustelunanalyttinen tutkimus arviointihaastattelun käytänteistä

Leena-Maria Ehrling

Väitöskirja, joulukuu 2006.
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalipsykologian laitos.

Puolistrukturoitu arviointihaastattelu on keskeinen psykiatrisen tilanteen arviointimenetelmä psykiatrian kliinisessä käytännössä ja tutkimustyössä. Puolistrukturoidun haastattelun ominaispiirre on se, että haastattelija osallistuu haastattelun kulkuun haastattelukysymysten lisäksi omilla strukturoimattomilla vuoroillaan. Strukturoimattomien vuorojen nähdään syventävän ja täsmentävän haastattelussa saatua informaatiota, mutta samalla heikentävän haastatteluaineiston reliabiliteettia.

Tässä väitöskirjatutkimuksessa tutkitaan haastattelijoiden vuorovaikutuskäytänteitä psykiatrisissa arviointihaastatteluissa. Tutkimuksessa kuvataan vuorovaikutuksenkeinoja, joilla haastattelijat tekevät potilaiden puheesta psykiatrista arviointia varten riittävän ymmärrettävää ja kattavaa. Lisäksi tutkimuksessa esitetään, mitä muita tehtäviä haastattelijoiden vuorot toimittavat haastattelussa. Vastaavaa tutkimusta puolistrukturoitujen psykiatristen arviointihaastattelujen toteuttamisesta ei ole aiemmin tehty.

Tutkimusaineisto on saatu Helsingin Psykoterapiaprojektilta. Helsingin Psykoterapiaprojekti on satunnaistettu kliininen koe, jossa tutkitaan neljän eri psykoterapiamuodon (lyhyt- ja pitkäkestoisen psykodynaamisen psykoterapian, psykoanalyysin ja voimavarasuuntautuneen terapian) vaikutuksia masennustilojen ja ahdistuneisuushäiriöin hoidossa. Puolistrukturoidut arviointihaastattelut ovat yksi tutkimusaineiston keräämisen menetelmä. Arviointihaastattelut toteutettiin sarjaluonteisesti säännöllisin väliajoin 5-7 -vuotisen seuranta-ajan kuluessa.

Tutkimusaineisto koostui kaiken kaikkiaan 16 potilaan videonauhoitetuista seurantahaastatteluprosesseista (yhteensä 80 haastattelua). Aineistosta irrotettiin 11 potilaan osakorpus, joka analysoitiin yksityiskohtaisesti. Loput aineistosta käytettiin analyysien tarkistamisen resurssina. Tutkimusmene-telmänä käytettiin keskustelunanalyysiä. Keskustelunanalyysi on laadullinen sosiaalitieteellinen vuorovaikutuksen tutkimusmenetelmä. Tutkimuksen tehtävä oli haastattelun käytänteiden erittelyn rinnalla tutkia keskustelunanalyysin käyttömahdollisuuksia psykoterapeuttisen kommunikaation analysoimisessa. Tutkimuksessa keskustelunanalyysia rikastutettiin psykoterapia teoreettisilla käsit-teillä.

Tutkimuksen keskeisenä tuloksena voidaan pitää sitä, että mielensisäiset kokemukset eivät sellaisenaan siirry tutkimusaineistoksi, vaan edellyttävät vuorovaikutusta potilaan ja haastattelijan välillä. Osallistujat yhdessä neuvottelevat potilaan subjektiivisten kokemusten merkityksistä. Siten tutkimus osoittaa, että puolistrukturoitu haastattelu soveltuu hyvin psykoterapian vaikuttavuustutkimuksen käyttöön. Sen avulla saadaan tutkimusmateriaaliksi yksityiskohtaisia ja laajoja kuvauksia, joista välittyy kokemusten merkitys potilaalle itselleen. Lisäksi tutkimuksessa näytetään, että psykotera-peuttisten käsitteiden yhdistäminen keskustelunanalyyttiseen luentaan tuo hyvin esiin psykoterapeuttisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä.

Julkaisun nimiösivu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 14.11.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki