Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Trust and Collectives

Maj Tuomela

Doctoral dissertation, September 2006.
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology and Department of Social and Moral Philosophy, University of Helsinki.

"Trust and Collectives" ("Förtroende och grupper") är en artikelsamling: (I) "On Rational Trust" ("Om rationellt förtroende") (i G.Meggle (red.) Social Facts & Collective Intentionality, Ontos, 2002), (II) "Simulating Rational Social Normative Trust, Predictive Trust, and Predictive Reliance Between Agents"("Simulering av rationellt socialt normativt förtroende, förtroende som förutsägelse och tilltro som förutsägelse mellan handlande parter") (M. Tuomela och S. Hofmann, Ethics and Information Technology, 5, 2003), (III) "A Collective's Trust in a Collective's Action" ("En grupps förtroende för en grupps handlande") (Protosociology, 18-19, 2003) och "Cooperation and Trust in Group Contexts" ("Samarbete och förtroende i gruppsammanhang") (R. Tuomela och M. Tuomela, Mind and Society, 4/1, 2005. Artiklarna knyts samman av en introduktion som behandlar ämnet förtroende på ett djupgående sätt.

(I) innehåller en något allmän version av en analys av rationellt socialt normativt förtroende (RSNTR) samt några grundläggande argument.(II) redogör för en tillämpning av (RSNTR) i en datorsimulering av förtroende. (III) använder sig av (RSNTR) inom ramen för Raimo Tuomelas "we-mode" kollektiv (grupper med vi-perspektiv) (t.ex. The Philosophy of Social Practices, Cambridge University Press, 2002). (IV) analyserar samarbete och förtroende i gruppsammanhang. (IV) utvecklar sålunda temat kollektivt handlande ur (III) och tillämpar förtroendeanalysen (RSNTR) i samarbetssammanhang.

Undersökningens viktigaste syfte är att utforma en välargumenterad begreppslig och teoretisk analys av rationellt förtroende, dvs. en persons subjektivt rationella förtroende för en annan person visavi hans utförande av en handling, sett ur första-person perspektiv. Den huvudsakliga metod som använts är begreppslig och teoretisk analys där den egna analysen ställs mot andra forskares analyser och försvaras genom argumentation. Analysen (RSNTR), som står för rationellt socialt normativt förtroende är undersökningens viktigaste resultat.

Introduktionen kan ses som en fristående presentation av en analys av begreppet rationellt förtroende och en analys av förtroende i sig självt (RSNTR).I undersökningen hävdas att (RSNTR) är "äkta" förtroende och att det utgår från en relation av ömsesidig respekt för den andra partens rättigheter. En sådan relation är grogrunden för förtroende, dess upphov i begreppslig och faktisk bemärkelse, men den står inte som motiv för tilliten (såsom i "förtroende" som förutsägelse). Ämnen som anknyter till huvudtemat såsom risker, beslut, rationalitet, kontroll och samarbete behandlas och artiklarna presenteras kort.

I undersökningen argumenteras för att äkta förtroende inte bör förväxlas med "förtroende" som förutsägelse. Då vi på basen av en människas egenskaper och/eller situationens speciella omständigheter säger att vi har förtroende för henne när det gäller hennes kommande handlingar som berör oss själva är det fråga om en förutsägelse. Äkta förtroende växer fram i en relation där man respekterar varandras ömsesidiga rättigheter. En sådan relation byggs upp i ett samspel där man småningom finner en harmoni visavi "spelets regler".

Förtroendeanalysen utgör ett bidrag till den filosofiska forskningen om centrala sociala begrepp och den kan användas som teoretisk modell inom socialpsykologisk, ekonomisk och politisk forskning där samspel mellan människor och grupper står i fokus. Analysen kan också stå som modell för en förtroendemodul i datorsimulering av mänskligt handlande. I vardagliga sammanhang klargör analysen skillnaden mellan "förtroende" som förutsägelse och äkta förtroende. Det finns inga snabba lösningar när det gäller förtroende och inte heller några genvägar. Man kan inte erfara ömsesidig respekt för den andres rättigheter om sådan inte finns.

Doktoranden Maj Tuomela (f. Järnström) född 1946 i Helsingfors är student från Broban.

Publikations titel sida

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 01.06.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki