Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Asianajajan vahingonkorvausvastuu muulle kuin päämiehelle aiheutuneesta varallisuusvahingosta

Show full item record

Title: Asianajajan vahingonkorvausvastuu muulle kuin päämiehelle aiheutuneesta varallisuusvahingosta
Author(s): Kinnunen, Emma-Lotta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Discipline: Obligation law
Language: Finnish
Acceptance year: 2012
Abstract:
Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani asianajajan vastuun epätyypillisiä tilanteita, eli niitä, joissa vahingonkärsijänä on muu kuin asianajajan oma päämies. Tutkimuksen päämielenkiinto kohdistuu korvausvastuun normipohjan määräytymiseen asianajajan ja eri vahingonkärsijätahojen relaatioissa. Vastuun normiperustan avulla tutkimukseni tavoitteena on hahmottaa kullekin taholle aiheutuneen varallisuusvahingon korvattavuutta ja vahingonkärsijän asemaa tässä suhteessa. Vahingonkärsijätahot, joita työssäni tarkastelen, ovat asianajajan päämiehen vastapuoli, asianajajan laatiman oikeustoimen edunsaaja sekä oikeudellisen neuvon saaja. Aloitan tutkimukseni systematisoimalla tutkimuksen toisessa luvussa niitä velvollisuuksia, joita asianajajalle on lainsäädännössä ja ammattieettisissä ohjeissa asetettu. Pohdin erityisesti, mitä asianajajan huolellinen menettely tarkoittaa toimeksiantosuhteen ulkopuolella ja mikä on asianajajien ammattieettisen säännöstön, hyvän asianajajatavan merkitys asianajajan vahingonkorvausvastuun arvioinnissa. Tutkimuksen kolmannessa luvussa erittelen eri vastuumuotoja sekä niiden soveltumisedellytyksiä ja sisältöä. Alaluvuissa tarkastelen sitä, kuinka deliktivastuuta, sopimusvastuun kaltaista vastuuta sekä vastuumuotojen välisen raja-alueen vastuukysymyksiä on arvioitu oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa. Neljännessä luvussa tarkastelen asianajajan vastuuta kolmea tiettyä vahingonkärsijätahoa kohtaan. Kussakin alaluvussa pyrin selvittämään vahingonkärsijän korvaussuojan laajuutta. Ennen muuta korvaussuojan laajuuden selvittäminen tarkoittaa kuhunkin vahingonkärsijärelaatioon soveltuvan korvausvastuunormiston määrittämistä. Tutkimukseni tulokset osoittavat, että asianajajan vastuuta muuta kuin päämiestä kohtaan voidaan arvioida vallitsevan oikeustilan perusteella varsin joustavasti. Vastuu muuta kuin päämiestä kohtaan ei ole yhtenäinen kategoria, vaan vahingonkärsijän rooli vaikuttaa merkittävästi vastuun arviointiin, sovellettavaan vastuunormistoon ja vahingonkärsijän korvaussuojaan. Mitä epäselvempi korvausvastuun normipohja on, sitä suuremman merkityksen saa tapauksen olosuhteista ammentava reaalinen argumentointi. Vastuun arvioinnin joustavuuden vuoksi sopimuksenulkoisissa suhteissa vallitseva varallisuusvahinkojen lähtökohtainen korvauskelvottomuus ei muodostu asianajotoiminnassa aiheutettujen vahinkojen osalta ongelmalliseksi. Tutkimuksen valossa asianajajan vahingonkorvausvastuu näyttäytyy varsin laajana ottaen huomioon, että tutkimuksen kohteena olivat asianajotoiminnan epätyypilliset vahingonkärsijätahot. Voitaneen olettaa, että asianajotoiminnassa aiheutetun vahingon kärsii useimmiten päämies ja päämiestä kohtaan asianajaja vastaa aiheuttamastaan varallisuusvahingosta aina sopimusvastuun mukaisesti eli ilman erityisedellytyksiä. Kun asianajaja tämän lisäksi voi joutua sopimusvastuun periaatteiden mukaiseen vastuuseen myös toimeksiannon edunsaajaa ja joissakin tapauksissa myös oikeudellisen neuvon saajaa kohtaan, muodostuu asianajajan sopimusvastuun periaatteiden mukainen korvausvastuu varsin laajaksi. Asianajajan vahingonkorvauslakiin perustuva vastuukin aktualisoituu melko herkästi, mikäli vahingon aiheuttaneen menettelyn voidaan katsoa rikkoneen hyvää asianajajatapaa.


Files in this item

Files Size Format View
Pro gradu Emma-Lotta Kinnunen.pdf 500.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record