Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Efterbehandling i miljötillståndet : en studie i hur efterbehandlingsskyldigheter regleras i avfallsbranschens miljötillstånd

Show simple item record

dc.date.accessioned 2013-02-05T09:25:43Z
dc.date.accessioned 2015-08-07T10:20:59Z
dc.date.available 2013-02-05T09:25:43Z
dc.date.available 2015-08-07T10:20:59Z
dc.date.issued 2013-02-05T09:25:43Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/2343
dc.title Efterbehandling i miljötillståndet : en studie i hur efterbehandlingsskyldigheter regleras i avfallsbranschens miljötillstånd sv
ethesis.discipline Land, water and environmental law en
ethesis.discipline Maa-, vesi- ja ympäristöoikeus fi
ethesis.discipline Jord-, vatten och miljörätt sv
ethesis.faculty Faculty of Law en
ethesis.faculty Juridiska fakulteten sv
ethesis.faculty Oikeustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5a29ad0e-46f3-4834-92a6-4a95699cc1e8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Hellström, Jessica
dct.issued 2013
dct.language.ISO639-2 swe
dct.abstract Genom miljötillståndsförfarandet regleras all verksamhet som medför risk för miljön. I miljötillståndet ska beaktas hela verksamheten inklusive tiden efter verksamheten avslutats. Detta innebär att miljötillståndet även ska innehålla behövliga villkor om vilka åtgärder som ska vidtas efter att verksamheten upphört eftersom det ännu länge efter nedläggningen kan förekomma förorening. Därmed ska efterbehandlingsskyldigheter fastställas redan i samband med tillståndsprövningen som en del av myndigheternas förhandstillsyn. Denna avhandling avser att redogöra för efterbehandlingen i miljötillståndet. I denna avhandling behandlas hur efterbehandlingsskyldigheter fastställs som tillståndsvillkor i miljötillstånden, vilka uttryck de tar samt vad deras funktion är. I avhandlingen kommer att redogöras för efterbehandlingens reglering i den nuvarande lagstiftningen och hur det i praktiken går till i myndigheternas tillståndsbeslutspraxis. Till sist kommenteras även förändringar som revideringen av miljöskyddslagen bär med sig inom forskningsområdet. Redogörelsen för det nuvarande regleringen och de förnyelser som är att vänta kommer att presenteras i enlighet med en rättsdogmatisk metod medan utredningen av miljötillståndspraxisen vidtas i enlighet med en empirisk metod. Miljötillståndet och dess tillståndsvillkor regleras i miljöskyddslagen (84/2000). I miljöskyddslagens 43 § fastställs att miljötillståndet ska innehålla behövliga villkor för förhindrande av förorening, till dessa inberäknas tillståndsvillkor för efterbehandling. Tillståndsvillkor för efterbehandling kan enligt miljöskyddslagen och dess förarbeten innebära villkor för iståndsättning, övriga åtgärder för förhindrande av förorening, kontroll och avslutningsplan. I avhandlingen har även redogjorts för villkor för skyldighet att anmäla om verksamhetens avslutande som efterbehandling. I miljöskyddslagens 90 § fastställs om verksamhetsutövarens ansvar att fortsättningsvis efter att verksamheten avslutats utföra efterbehandlingsåtgärder ifall det förekommer förorening eller finns risk för förorening. Det fastställs även en rätt för tillståndsmyndigheten att senare vid behov fastställa föreskrifter för avslutande av verksamhet. Redogörelsen för den miljörättsliga regleringen visar att olika typer av efterbehandlingsskyldigheter kan fastställas och att dessa även kan fastställas senare än i tillståndsprövningen. Detta leder till att efterbehandlingen även närmar sig tillsynen i efterhand då efterbehandling inte enbart fastställs före verksamheten har inletts. För att ge avhandlingen en praktisk dimension har en empirisk undersökning av avfallsbranschens miljötillstånd vidtagits. I denna empiriska utredning har främst två forskningsfrågor undersökts. Den första gäller hur ofta ett tillståndsvillkor för efterbehandling fastställdes i miljötillstånden och den andra hurudana villkor för efterbehandling som i så fall fastställdes. På basis av utredningens resultat kunde konstateras att det i de flesta miljötillstånd fastställs något villkor för efterbehandling. Av de fem kategorier av tillståndsvillkor som granskades i utredningen var villkor för avslutningsplan det klart vanligaste. Detta villkor innebär för verksamhetsutövaren en skyldighet att göra upp en plan över tilltänkta efterbehandlingsåtgärder som sedan skickas in till myndigheten före verksamheten har avslutats. Enligt utredningen kan vi således dra slutsatsen att miljötillstånd oftast innehåller ett tillståndvillkor för efterbehandling och att det villkoret primärt innebär en skyldighet för verksamhetsutövaren att göra upp en avslutningsplan och eventuellt kan innehålla andra ålägganden. I samband med att miljöskyddslagens förnyas implementeras även direktivet om industriutsläpp 2010/75/EU. Miljöministeriet har den 15 november 2012 publicerat ett utkast till ny miljöskyddslag. På basis av utkastet kommer inte den nuvarande regleringen av efterbehandlingen och tillståndsvillkoren att väsentligen förändras genom revideringen. Däremot kommer ett nytt medel, statusrapporten, att införas i enlighet med bestämmelserna i industriutsläppsdirektivet. sv
dct.language sv
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language Swedish en
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language svenska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201508062786
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
20130120 Jessica Hellstrom.pdf 467.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record