Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Väärinkäytösasetus EU:n taloudellisten etujen suojan hallinnollisten toimenpiteiden ja seuraamusten yleisinä oppeina

Show full item record

Title: Väärinkäytösasetus EU:n taloudellisten etujen suojan hallinnollisten toimenpiteiden ja seuraamusten yleisinä oppeina
Author(s): Ruuska, Marja E.
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Discipline: Criminal law
Language: Finnish
Acceptance year: 2013
Abstract:
Työssä tutkitaan neuvoston asetusta N:o 2988/95 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta sen säätelemien hallinnollisten toimenpiteiden ja seuraamusten yleisinä oppeina. Yleisten oppien käsitteellä viitataan tutkielmassa asetuksen käsittämiin oikeusperiaatteisiin ja käsitteisiin. Näitä periaatteita ja käsitteitä verrataan tutkielmassa Suomen rikosoikeuteen. Tutkielman tutkimusosa alkaa katsauksella EU:n taloudellisten etujen suojan kehitykseen. Katsauksesta käy ilmi, että EU:n taloudellisten etujen suojaa ei ole merkittävästi kehitetty lainsäädännön tasolla sitten vuoden 1995. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että tulevaisuudessa EU:n taloudellisia etuja suojattaneen jopa varsinaisella rikosoikeudella. Asetuksen N:o 2988/95 hallinnollisia toimenpiteitä ja seuraamuksia koskevia yleisiä oppeja käsitellään tutkielmassa neljässä pääluvussa. Ensimmäisessä näistä keskitytään asetuksen soveltamisalaan. Samalla käsitellään myös asetuksen lievää normihierarkista etusijaa suhteessa muihin EU-asetuksiin sekä kysymystä siitä, kuinka sitova asetus voi olla EU-lainsäätäjää kohtaan. Toisessa väärinkäytösasetuksen yleisiä oppeja käsittelevässä luvussa luodataan asetuksen käsitteellistä erottelua hallinnollisten toimenpiteiden ja seuraamusten välillä. Erottelun oikeudellisten vaikutusten todetaan olevan osin epäselvät. Luvusta käy kuitenkin ilmi, että toimenpiteisiin pätee periaatteessa ankara vastuu, kun taas seuraamukset edellyttävät pääsääntöisesti tuottamusta. Kolmannessa tutkielman pääjaksossa aiheena ovat asetuksen kattamat oikeusturvaperiaatteet. Luvussa todetaan, että asetuksen tarkoittamat rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ja lievemmän seuraamuksen periaate eivät sovellu hallinnollisiin toimenpiteisiin. Samalla käy ilmi, että asetuksen vanhentumis- ja ne bis in idem -menettelyihin liittyy paljon harkinnanvaraisuutta. Tutkielman viimeisessä pääluvussa analysoidaan asetuksen erillisen lainsäädännön edellytystä, tekoa vastuun syntymisen edellytyksenä sekä asetuksen osallisuusoppia. Luvussa todetaan, että asetus N:o 2988/95 on hallinnollisiin toimenpiteisiin ryhtymiseen riittävä blankettisäädös, mutta edellyttää seuraamusten langettamiseksi erillistä rikkomustunnusmerkistöä.


Files in this item

Files Size Format View
tutkielma ruusk ... ytösasetus final final.pdf 1.245Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record