Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ostajavoima Suomen kuitupuumarkkinoilla yhteisen määräävän markkina-aseman näkökulmasta

Show full item record

Title: Ostajavoima Suomen kuitupuumarkkinoilla yhteisen määräävän markkina-aseman näkökulmasta
Author(s): Pietola, Matias
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Discipline: Commercial law
Language: Finnish
Acceptance year: 2013
Abstract:
Tutkielmalla on kolme tavoitetta: ostajavoiman hyvinvointivaikutusten täsmentäminen, kuitupuun ostajien yhteisen määräävän markkina-aseman tarkastelu ja ostajavoiman väärinkäyttöarviointi. Ostajavoiman käsite jaetaan monopsonivoimaan ja ostajien neuvotteluvoimaan. Rajanveto kytkeytyy siihen, onko panosmarkkinoiden tarjontapuolella markkinavoimaa. Jos tuottajilla on markkinavoimaa, ostajien neuvotteluvoimalla saattaa olla hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Sen sijaan monopsonivoimassa kyse on panoshintojen polkemisesta alle kilpailullisen tason ja se johtaa monesti myös kuluttajien hyvinvoinnin heikentymiseen. Ostajavoimaa voi esiintyä oligopsonimarkkinoilla, joilla olosuhteet ostajien kolluusiolle ovat otolliset. Suomen kuitupuumarkkinoilla kolluusion riski on merkittävä, mistä osoituksena on vuosina 1997-2004 toiminut raakapuun ostokartelli. Kolluusio voi olla myös hiljainen. EU:n oikeuskäytännön perusteella hiljaiseen kolluusioon voidaan puuttua yhteisen määräävään markkina-aseman väärinkäyttönä. Aseman toteamisen edellytyksenä ovat ns. Airtours -kriteerit. Ostokartellin ja rakenteellisen tarkastelun perusteella kuitupuun ostajilla on kannustimet hiljaiseen kolluusioon. Kurinpitomekanismiin tarvittava säätövoima tulee erityisesti tuontimarkkinoilta. Ulkoinen kilpailu ja tuottajien neuvotteluvoima on vähäistä ja markkinoille pääsyn esteet korkeat. Nämä seikat tukevat käsitystä kuitupuun ostajien yhteisestä määräävästä markkina-asemasta. Ostajavoiman väärinkäyttö edellyttää koordinointia, mitä edesauttavat erityisesti markkinoiden läpinäkyvyys ja yritysten välinen vaihtopuukauppa. Kartellin aikana vaihdettu tehtaiden kustannusrakenteita koskeva tieto on todennäköisesti ollut relevanttia myös kartellin ilmitulon jälkeen. Kolluusiota testataan ekonometrisesti käyttäen lineaarista regressiomenetelmää ja estimointijaksona on tammikuu 2002 - lokakuu 2012. Tulosten perusteella kartellin ilmitulolla ei ole ollut tilastollista merkitystä yhdenkään kuitupuulajin hintasuhteeseen (kotimainen hinta per tuontihinta). Tämä tukee käsitystä kolluusion jatkumisesta. Lisäksi mäntykuitupuun tuonnilla havaitaan olevan hintasuhdetta laskeva vaikutus, mikä viittaa strategiseen puun tuontiin kotimaisten hintojen alentamiseksi.
The thesis has three objectives: clarifying the welfare effects of buyer power, analysis of the possible joint dominance of pulpwood buyers and examining the abuse of buyer power. The concept of buyer power encompasses monopsony power and countervailing buyer power. Buyer power can be countervailing and welfare improving when there exists market power on the seller side. However, the abuse of monopsony power leads to pricing below the competitive level, which reduces welfare and usually harms consumers. Buyer power can occur in oligopsony where the market conditions are suitable for collusion. The risk of collusion is remarkable in the Finnish pulpwood markets, as evidenced by the buyer cartel in years 1997-2004. Collusion can also be tacit. Developments in the EU case law show that tacit collusion can be regarded as an abuse of collective dominance. This requires that the Airtours criteria are satisfied. Based on previous buyer cartel and market structure the pulpwood purchasers have a considerable incentive to tacitly collude. Altering the relation between domestic purchases and import can be used as a punishment mechanism if deviation takes place. Competition and the market power of the forest owners are limited and entry barriers are high. Notably these factors indicate that the pulpwood buyers may hold a position of collective dominance. The abuse of collective buyer power requires coordination, which is being facilitated by the market transparency and wood interchange between the buyers. During the cartel the firms shared detailed information regarding the cost structures of the plants. This private information may still be relevant despite the intervention of the competition authority. Finally, the collusion is being econometrically tested using a linear regression model. The observed time period is from January 2002 to October 2012. According to the results the detection of the cartel has had no statistical significance to pulpwood price relation (domestic price divided by import price). This supports the view that collusion still prevails. In addition the import of pine pulpwood has had a negative impact on the price relation implying that imports are used strategically to lower domestic prices.


Files in this item

Files Size Format View
Pietola-Matias_pro-gradu_8-3-2013.pdf 1.879Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record