Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ympäristölupapäätökset pohjavesialueilla erityisesti pohjavesiluokitusten näkökulmasta

Show full item record

Title: Ympäristölupapäätökset pohjavesialueilla erityisesti pohjavesiluokitusten näkökulmasta
Author(s): Rontu, Jenny
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Discipline: Land, water and environmental law
Language: Finnish
Acceptance year: 2013
Abstract:
Eduskunta on uuden vesilain käsittelyn yhteydessä edellyttänyt hallitusta selvittämään pohjavesialueiden kartoitukseen luokitukseen ja käyttöön sekä suojelusuunnitelmiin liittyvät lainsäädännölliset ja menettelylliset kehittämistarpeet. Tutkimuksessa pureudutaan pohjavesiluokitusten käyttöön liittyviin käytäntöihin hallinto- ja oikeuskäytännössä. Työ pohjautuu edellä esitettyyn eduskunnan vaatimukseen. Pohjavesiluokituksia ei ole mainittu lainsäädännössä eikä luokiteltujen pohjavesialueiden asemaa ole lainsäädännöllisesti vahvistettu. Tästä saattaa aiheutua tulkintaongelmia pohjavesialueita koskevan suojelusääntelyn soveltamistilanteissa. Tutkimuksessa pyritään selvittämään liittyykö pohjavesiluokituksiin viittaaminen esimerkiksi ympäristölupien epäämiseen tai lupapäätösten muuttamiseen muutoksenhakuvaiheessa koskien pohjavesialueilla sijaitsevia toimintoja. Työssä on tarkoitus tunnistaa mahdollisia pohjavesisääntelyyn liittyviä tulkintaongelmia ja muodostaa käsitys pohjavesiääntelyn soveltamiskäytännöistä systemaattisen hallinto- ja oikeuskäytännön havainnoinnin avulla. Työssä tarkastellaan valtion ympäristölupaviranomaisten sekä muutoksenhakutuomioistuinten ympäristölupapäätöksiä koskien pohjavesialueilla sijaitsevia toimintoja. Lupapäätökset on kerätty vuosilta 2005–2011. Päälähtökohdiltaan työ on lainopillinen. Tutkimuksessa hyödynnetään myös määrällisiä menetelmiä ja työtä voidaan luonnehtia empiiriseksi ympäristöoikeustutkimukseksi. Lupa-analyysin perusteella voidaan sanoa, että lupaviranomaisten ja muutoksenhakutuomioistuinten viittaustavat pohjavesiluokituksiin ovat kirjavat. Kaikkiin pohjavesiluokkiin, eli I, II ja III luokkaan, viitattiin, vaikkakin I luokkaan viitattiin selvästi useimmin sekä valtion viranomaisissa että muutoksenhakutuomioistuimissa. Pohjavesiluokkiin viittaaminen ei näyttänyt olevan yhteydessä sen enempää luvan epäämiseen kuin ympäristöluvan kannalta kielteiseen päätökseen muutoksenhakuasteella. Olennaista päätösten lopputuloksen kannalta oli ympäristönsuojelulain 8 §:n mukainen pohjaveden pilaamiskielto sekä muu pohjavedensuojelusääntely eikä pohjavesiluokituksille annettu painoarvoa muutoin kuin tausta-aineistona. Tarkastelun tuloksena voidaan melko luotettavasti sanoa, että toiminnan sijoittuminen luokitellulle pohjavesialueelle ei ole automaattisesti ympäristöluvan saamisen este, vaan toiminnan soveltuvuutta alueelle tarkasteltiin toiminnan aiheuttaman pohjavesiriskin ja sijoittumispaikan soveltuvuuden kannalta.


Files in this item

Files Size Format View
Ympäristölupa ... usten näkökulmasta-2.pdf 1.110Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record