Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Polttonesteiden jakeluaseman sijoittaminen tärkeälle pohjavesialueelle

Show simple item record

dc.date.accessioned 2013-03-21T13:26:44Z
dc.date.accessioned 2015-08-07T10:24:20Z
dc.date.available 2013-03-21T13:26:44Z
dc.date.available 2015-08-07T10:24:20Z
dc.date.issued 2013-03-21T13:26:44Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/2462
dc.title Polttonesteiden jakeluaseman sijoittaminen tärkeälle pohjavesialueelle fi
ethesis.discipline Land, water and environmental law en
ethesis.discipline Maa-, vesi- ja ympäristöoikeus fi
ethesis.discipline Jord-, vatten och miljörätt sv
ethesis.faculty Faculty of Law en
ethesis.faculty Juridiska fakulteten sv
ethesis.faculty Oikeustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5a29ad0e-46f3-4834-92a6-4a95699cc1e8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Impiö, Eeva
dct.issued 2013
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tutkielman kysymyksenasettelu on tiivistäen seuraava: mitä vaatimuksia ja edellytyksiä lainsäädännöstä johtuu polttonesteiden jakeluaseman perustamiselle tärkeällä pohjavesialueella Suomen ja Venäjän oikeudessa ja onko oikeuskäytäntö linjassa lainsäädännön kanssa? Tutkimus on etupäässä oikeusdogmaattinen eli lainopillinen. Aineistona käytetään sekä voimassaolevaa että aiempaa säädösaineistoa sekä oikeuskäytäntöä. Lisäksi tutkimuksen aineistona käytetään lakien esitöitä sekä luonnollisesti oikeuskirjallisuutta. Tutkimuksessa suoritetaan myös oikeusvertailua Suomen ja Venäjän välillä. Tutkielmassa esitellään polttonesteiden jakeluasematoiminnalle asetettuja lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä johtuvia vaatimuksia erityisesti silloin, kun toiminta sijoitetaan tärkeälle pohjavesialueelle. Tärkein yksittäinen säännös aiheen kannalta on ympäristönsuojelulain 8 §:n pohjaveden pilaamiskielto, joka pitää sisällään myös pilaantumisen aiheuttamisen. Suomessa lainsäädännön mukaan on periaatteessa mahdollista sijoittaa jakeluasema tällaiselle pohjavesialueelle, mutta korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuissa tähän on kuitenkin suhtauduttu pidättyväisesti. Korkein hallinto-oikeus on katsonut, että edes paras käyttökelpoinen tekniikka, jota toiminnanharjoittajan laissa edellytetään käyttävän, ei täysin riitä sulkemaan pois ympäristön pilaantumisen vaaraa, minkä vuoksi ympäristölupaa ei voida ympäristönsuojelulain perusteella myöntää. Ongelmat Suomessa eivät johdu suoranaisesti korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisulinjasta, vaan lupapäätösten perusteena käytettävästä pohjavesiluokituksesta: tärkeää pohjavesialuetta ei ole laissa määritelty, vaan sitä määriteltäessä tukeudutaan Suomen Ympäristökeskuksen laatimaan luokitukseen, joka ei kuitenkaan ole sitova eikä perustu lakiin. Lupakäytännössä tämä luokitus siis otetaan aina päätöksenteon perusteeksi, mistä aiheutuu ristiriita perustuslain 80 §:n kanssa, sillä yksilön velvollisuuksien ja oikeuksien perusteista tulee säätää lailla. Venäjällä sekä lainsäädäntö että oikeuskäytäntö mahdollistavat jakeluaseman sijoittamisen tärkeillekin pohjavesialueille, kunhan ennaltaehkäisevistä suojaustoimenpiteistä huolehditaan. Venäjän ympäristölainsäädännön mekanismit poikkeavat muutoinkin suomalaisista ja niitä käsitellään omassa luvussaan. Johtopäätöksenä esitetään, että lainsäädäntöä tulisi muuttaa tai ainakin täsmentää siten, että tärkeää pohjavesialuetta määriteltäessä viitataan Suomen Ympäristökeskuksen luokitukseen laissa tai asetuksessa. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201508062817
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
gradu_pdf.pdf 778.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record