Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ikäsyrjinnän kielto työsuhteessa EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa

Show full item record

Title: Ikäsyrjinnän kielto työsuhteessa EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa
Author(s): Joutsenoja, Iida
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Discipline: Labour law
Language: Finnish
Acceptance year: 2013
Abstract:
Pro gradu -tutkielmani on lainopillinen tutkimus ikäsyrjinnän kiellosta työsuhteessa EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa. Tutkimuskysymykseni tiivistyy sen arvioinniksi, onko ikäsyrjinnän kielto EU-oikeudellisena kysymyksenä siten selvitetty, että kansallisella tasolla kyetään EU:n työsyrjintädirektiivin (neuvoston direktiivi 2000/78/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista) ja sitä konkretisoivan EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella arvioimaan ikään perustuvan erilaisen kohtelun sallittavuutta. Työsyrjintädirektiivin säännösten tarkastelun perusteella on todettavissa, että ikäsyrjinnän kieltoa voidaan EU-oikeudellisessa kontekstissa pitää suuresta merkityksestään huolimatta jokseenkin epätarkkana sääntönä. Direktiivin säännökset jättävät kansalliselle sääntelylle ja tuomioistuimille runsaasti liikkumavaraa ikään perustuvaan erilaiseen kohteluun liittyen. EU-tuomioistuimen oikeuskäytännöstä voidaan tutkielmani osoittamin tavoin havaita tiettyjä linjauksia koskien työsyrjintädirektiivin 6 artiklan 1 kohdan ikäsyrjinnän kiellosta poikkeamiselle vaatimia kriteereitä. EU-tuomioistuin on osaltaan tarkentanut sekä oikeutetun, erityisesti työllisyyspoliittisen, työmarkkinoita tai ammatillista koulutusta koskevan tavoitteen määritelmää että sitä, mitä käytetyltä keinolta vaaditaan, jotta se olisi asianmukainen ja tarpeen tavoitteen saavuttamiseksi. Työsyrjintädirektiiviin perustuvaa lainsäädäntöä soveltavat kansalliset tuomioistuimet ovat kuitenkin tutkielmassani esitetyin tavoin kohdanneet ongelmia sallitun ikäsyrjinnän kiellosta poikkeamisen määrittelyssä. Norjan ja Ruotsin tuomioistuimet päätyivät tosiseikastoiltaan samanlaisissa tapauksissaan päinvastaisiin lopputuloksiin, ja on osoitettavissa, että esimerkiksi eroamisikiä koskevan lainsäädännön direktiivin mukaisuus ei kansallisella tasolla ole selvää. Näin ollen tutkimuskysymykseen on vastattava kielteisesti; ikäsyrjinnän kielto EU-oikeudessa vaatii vielä tarkennusta ollakseen niin selvä, että tätä eurooppalaisen väestön ikääntymisen vuoksi tärkeää säännöstä kyettäisiin ongelmitta tulkitsemaan kansallisella tasolla.


Files in this item

Files Size Format View
Ikäsyrjinnän ki ... ikeuskäytännön valossa.pdf 961.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record