Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lomautetun työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Show full item record

Title: Lomautetun työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
Author(s): Niemelä, Lotta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Discipline: Labour law
Language: Finnish
Acceptance year: 2013
Abstract:
Käsittelen pro gradu -tutkielmassani lomauttamisen vaikutusta työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Lisäksi selvitän millä edellytyksillä työntekijä voidaan lomauttaa, ja onko lomauttamisperusteen valinnalla merkitystä työntekijän lomautuksen aikaisen oikeudellisen aseman kannalta. Tutkielma kattaa työsopimuslain mukaisen lomauttamisen. Olen rajannut tutkielman ulkopuolelle valtion ja kunnan virkamiesten ja kirkon työntekijöiden lomauttamisen sekä luottamusmiehiä koskevan erityissääntelyn. Lomauttamisella tarkoitetaan työsopimuslain mukaan työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä. Lomauttamiselle tarvitaan työsopimuslain mukainen peruste, ja sen on tapahduttava työnantajan aloitteesta. Työntekijä voidaan lomauttaa joko taloudellisen ja tuotannollisen irtisanomisperusteen ollessa käsillä tai työn tai työntarjoamisedellytysten vähentyessä tilapäisesti. Lomauttamisesta voidaan myös tietyin edellytyksin sopia työsuhteen osapuolten välisillä sopimuksilla tai työehtosopimuksen määräyksillä. Lomauttaminen voidaan toimeenpanna toistaiseksi tai määräajaksi. Määräaikainen työntekijä voidaan työsopimuslain mukaan lomauttaa vain, jos hänet on palkattu vakituisen työntekijän sijaiseksi. Määräaikaisten työntekijöiden lomauttamiseen liittyy tiettyjä ongelmatilanteita, joita käsittelen tutkielmassani mahdollisimman kattavasti. Työsuhteesta aiheutuu sen osapuolille tiettyjä velvoitteita. Työntekijän pääasiallinen velvoite on tehdä työtä työnantajan lukuun. Työnantajan päävelvoite on puolestaan maksaa palkkaa tehdystä työstä. Työsopimuksen osapuolilla on näiden päävelvoitteiden lisäksi myös muita työsuhteesta johtuvia velvoitteita, nk. työsuhteesta aiheutuvia sivuvelvoitteita. Työntekijältä odotetaan tietynlaista lojaaliutta työnantajaansa kohtaan. Työoikeudessa tämä periaate tunnetaan työntekijän lojaliteettivelvollisuutena. Lojaliteettivelvollisuuden nimissä työntekijän tulee esimerkiksi pidättäytyä hyvän tavan vastaisesta kilpailusta työnantajan kanssa. Työntekijä ei saa paljastaa työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksia eikä levittää työnantajasta perättömiä tietoja. Nämä velvollisuudet ovat tietyin poikkeuksin voimassa myös lomautusaikana. Työntekijä saa lomautuksen ajaksi ottaa muuta työtä turvatakseen elatuksensa. Selvitän tutkielmassani miten lomautuksen aikainen työllistyminen vaikuttaa työntekijän lojaliteettivelvollisuuteen. Lisäksi tarkastelen lomauttamisen vaikutusta työntekijän vuosiloman ansaintaan, palkan osana maksettaviin työsuhde-etuuksiin sekä työsuhteen päättymiseen. Käsittelen myös lyhyesti osa-aikaisesti lomautettujen työntekijöiden oikeusasemaa.


Files in this item

Files Size Format View
Pro gradu -tutkielma.pdf 716.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record