Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Malminetsintä luonnonsuojelulain ja erämaalain mukaisilla alueilla

Show simple item record

dc.date.accessioned 2013-05-24T07:17:06Z
dc.date.accessioned 2015-08-07T10:38:17Z
dc.date.available 2013-05-24T07:17:06Z
dc.date.available 2015-08-07T10:38:17Z
dc.date.issued 2013-05-24T07:17:06Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/2690
dc.title Malminetsintä luonnonsuojelulain ja erämaalain mukaisilla alueilla fi
ethesis.discipline Land, water and environmental law en
ethesis.discipline Maa-, vesi- ja ympäristöoikeus fi
ethesis.discipline Jord-, vatten och miljörätt sv
ethesis.faculty Faculty of Law en
ethesis.faculty Juridiska fakulteten sv
ethesis.faculty Oikeustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5a29ad0e-46f3-4834-92a6-4a95699cc1e8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Eriksson, Jenni
dct.issued 2013
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tutkielman tarkoituksena on kaivoslainsäädännön ja luonnonsuojelua sekä erämaa-alueita koskevan sääntelyn kokonaiskuvan muodostaminen ja yhteensovittaminen. Näillä kahdella sääntelyn kohteella pyritään hyvin erisuuntaisiin tavoitteisiin: kaivoslailla malmivarantojen hyödyntämiseen erilaisilla alueilla ja luonnonsuojelulainsäädännöllä tärkeiden luontoarvojen turvaamiseen varsinaisilla suojelualueilla ja esimerkiksi alueilla, joilla lajiensuojelua koskevat säännökset tulevat sovellettaviksi. Suomen alueella sijaitsee merkittäviä malmiesiintymiä, jotka ovat myös kansainvälisen kiinnostuksen kohteena. Maailmanmarkkinoiden kehityksestä ja kysynnästä johtuen erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa on tällä hetkellä kiinnostavia esiintymiä. Kaivostoiminta on luonteeltaan luontoa voimakkaasti muuttavaa ja malminetsintä edellyttää näytteiden ottoa, joka voi jättää jälkiä luontoon. Myös suojelualueilla on merkittäviä malmivarantoja, joiden hyödyntäminen edellyttää luonnonsuojelullisten intressien ja kaivostoimintaan liittyvien tavoitteiden yhteensovittamista. Sekä luonnonsuojelu että kaivostoiminnan mahdollistaminen ovat tärkeitä intressejä, joista kumpaakaan ei voi ristiriitatilanteessa sivuuttaa suoraan ilman perusteellista harkintaa ja toiminnan vaikutusten punnintaa suhteessa luontoarvoihin. Kaivostoiminta on yhteiskunnassamme välttämätöntä raaka-aineiden saamiseksi teollisuuden tarpeisiin. Luontoarvoiltaan erityisen arvokkaille suojelualueille toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset vaativat kuitenkin arviointia ja erisuuntaisten etujen punnintaa. Malminetsintä on mahdollista myös suojelun kohteena olevilla alueilla, mutta se edellyttää yleensä viranomaislupaa. Malminetsinnän eri muodot eivät ole tässä suhteessa soveltamiskäytännön kannalta yksiselitteisiä. Tässä työssä tarkastellaan malminetsinnän kannalta suojelun muodoista kansallis- ja luonnonpuistoja, muita suojelualueita, yksityisiä suojelualueita, Natura-alueita, lajisuojelua ja luontotyyppien suojelua. Kaivostoimintaa koskeva sääntely löytyy kaivoslaista ja luonnonsuojelualueita koskeva sääntely luonnonsuojelulaista ja erityislaeista. Erämaa-alueiden käytöstä säädetään omassa laissaan. Käytännössä luonnonsuojelun keinoja koskevaa sääntelyä sovelletaan limittäin, koska samalla alueella voi tulla sovellettavaksi esimerkiksi lajisuojelua ja Natura-alueita koskeva sääntely. Malminetsintä pienessä mittakaavassa on mahdollista myös jokamiehenoikeudella, joka perustuu tavanomaiseen oikeuteen. Käytännössä jokamiehenoikeuden käyttöala kaupallisessa malminetsinnässä jää kuitenkin vähäiseksi. Sääntelyn muodostama kokonaiskuva on monitahoinen eikä aina toiminnan kannalta yksiselitteinen. Käytännöllinen näkökulma on tutkielmassa keskeinen ja sitä pyritään tuomaan esiin malminetsintää koskevalla viranomaiskäytännöllä ja asiantuntijahaastatteluilla. Uusi kaivoslaki tuli voimaan vuonna 2011 ja uudistus on vaikuttanut myös malminetsinnän harjoittamiseen erityisesti kaivoslain 7 §:n mukaisen etsintätyön osalta. Muutoksen vaikutuksena on ollut esimerkiksi maanomistajalle tehtävien ilmoitusten lisääntyminen. Tutkielmassa käytäntöä tarkastellaan niin vanhan kuin uudenkin kaivoslain kannalta. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201508062900
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Malminetsintä l ... lla alueilla 17.5.2013.pdf 539.4Kb PDF
Tiivistelmä4.pdf 55.04Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record