Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ostajan oikeus purkaa kansainvälinen irtaimen kauppaa koskeva sopimus tavarassa olevan virheen perusteella

Show full item record

Title: Ostajan oikeus purkaa kansainvälinen irtaimen kauppaa koskeva sopimus tavarassa olevan virheen perusteella
Author(s): Ahtiainen, Maija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Discipline: Obligation law
Language: Finnish
Acceptance year: 2013
Abstract:
Tutkielman aiheena on ostajan oikeus purkaa irtaimen kaupan sopimus kansainvälisen kauppalain (CISG) perusteella. Tarkoituksena on selvittää, millä edellytyksillä ostajalla on CISGin mukaan oikeus purkaa irtaimen kauppaa koskeva kansainvälisluontoinen sopimus tavarassa olevan virheen perusteella. Tarkastelun kohteena on näin lähtökohtaisesti CISG 49(1) artikla. Tavanomaisten kertaluontoisten transaktioiden purkamisen ohella tutkielmassa käsitellään myös osatoimitussopimusten ja jatkuvien tavaran toimitussopimusten purkamista. Tutkielmassa tarkastellaan erikseen osatoimitussopimuksen ja jatkuvan tavaran toimitussopimuksen purkamiseen liittyviä seikkoja, jotka koskevat lähinnä purkamisen ulottuvuutta. CISG sisältää erityiset säännökset osatoimitussopimusten purkamisesta, mutta jatkuvien toimitussopimuksien osalta CISGissä ei ole erityisiä määräyksiä. Tutkielmassa esitetään, että myös jatkuvaan tavaran toimitussopimussuhteeseen voidaan soveltaa CISGiä ja sen määräyksiä sopimuksen purkamisesta. Lisäksi tutkielmassa tuodaan esiin, että sekä osatoimitussopimuksiin että jatkuviin toimitussopimuksiin liittyy niiden kertasopimusta pidemmän keston vuoksi erityispiirteitä, jotka on otettava huomioon arvioitaessa ostajan mahdollisuutta purkaa sopimus tavaran virheen perusteella. Arvioitaessa ostajan oikeutta purkaa sopimus tavaran virheen perusteella keskeisenä tekijänä on selvittää, onko myyjä syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen. Sopimusrikkomuksen olennaisuus on asetettu ostajan purkuoikeuden edellytykseksi, sillä sopimuksen toteutumisen varmistaville oikeussuojakeinoille on haluttu antaa CISGissä etusija. Tutkielmassa esitetään, että olennaisen sopimusrikkomuksen määritelmä on hyvin monitulkintainen, mikä aiheuttaa ongelmia purkuoikeuden olemassaoloa arvioitaessa. Tarkastelun kohteeksi otetaankin CISG 25 artiklan olennaisuuden määritelmä, jonka sisältöä pyritään täsmentämään sen kahden osatekijän, merkittävän haitan ja ennakoitavuuden vaatimuksen avulla. Tutkielmassa esitetään, että sopimusrikkomuksen olennaisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat olosuhteet ja kysymys on aina lopulta yksittäistapauksellisesta harkinnasta. Kuitenkin arvioitaessa sitä, muodostaako tavaran virhe olennaisen sopimusrikkomuksen, oikeuskäytännössä on otettu järjestelmällisesti huomioon tiettyjä tekijöitä. Näitä tekijöitä hyödyntämällä ostajan on mahdollista hallita ja pyrkiä minimoimaan olennaisuuden määritelmän avoimuudesta syntyvää tulkintariskiä. Vaikka virheen olennaisuusarvioinnissa on kysymys tapauskohtaisesta harkinnasta, on oikeudenkäytön ennakoitavuuden ja yleissopimuksen yhtenäisen tulkinnan turvaamiseksi syytä pyrkiä muodostamaan harkinnan tueksi tyypillisten tapausten pohjalta arviointikriteerejä, joiden avulla purkuoikeuden olemassaoloa yksittäisissä tilanteissa on mahdollista hahmottaa. Tältä osin tutkielmassa pyritään ensinnäkin selvittämään, miten osapuolten välisen sopimuksen ehdot vaikuttavat ostajan purkuoikeuteen. Tutkielmassa esitetään, että osapuolet voivat suoraan sopia purkuoikeuden olemassaolosta tai osapuolet voivat merkityksellisellä tavalla ohjata virheen olennaisuusarviointia. Lisäksi tutkielmassa selvitetään, mikä merkitys osapuolten käytännöillä on sopimusehtojen pysyvyyteen ja sitä kautta purkuarviointiin silloin, kun kysymys on osatoimitussopimuksesta tai jatkuvasta toimitussopimuksesta. Toiseksi tutkielmassa tarkastellaan virheen vakavuutta osana ostajan purkuoikeuden edellytyksenä olevaa sopimusrikkomuksen olennaisuutta. Tutkielmassa käsitellään sitä, mitä virheen vakavuudella tarkoitetaan ja millä seikoilla on tyypillisesti vaikutusta virheen vakavuuteen ja vakavuuden tasoon. Kolmanneksi tutkielmassa selvitetään, miten tavaran käyttökelpoisuus ja alkuperäinen käyttötarkoitus vaikuttavat virheen olennaisuuden arviointiin. Oikeuskäytännössä on nimittäin usein kiinnitetty huomiota siihen, onko ostajan mahdollista virheestä huolimatta edelleen hyötyä tavarasta. Lisäksi tavaran virheen seurauksena ostajalle aiheutuvan haitan merkittävyyttä määriteltäessä on perusteltua ottaa huomioon, mihin tarkoitukseen ostaja on tavaran alun perin hankkinut. Vielä lopuksi tutkielmassa pyritään selvittämään, mikä on myyjän korjausoikeutta koskevien CISGin määräys-ten suhde ja mahdolliset vaikutukset ostajan oikeuteen purkaa sopimus.


Files in this item

Files Size Format View
Pro gradu -tutkielma Ahtiainen.pdf 941.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record