Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kustannustehokkuutta sähköisillä hankinnoilla? : Dynaaminen hankintajärjestelmä puitejärjestelyn haastajana

Show full item record

Title: Kustannustehokkuutta sähköisillä hankinnoilla? : Dynaaminen hankintajärjestelmä puitejärjestelyn haastajana
Author(s): Hakkarainen, Niina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Discipline: Law and economics
Language: Finnish
Acceptance year: 2013
Abstract:
Julkiset hankinnat ovat tärkeä osa Euroopan unionin sisämarkkinoita. Hankinnoilla on alun perin tavoiteltu kilpailun avaamista maantieteellisten rajojen ylitse. Hankinnoilla toteutetaan edelleen tätä pyrkimystä jäsenvaltioiden alueilla toteutettavaan avoimeen kilpailuun. Julkisissa hankinnoissa noudatettavat periaatteet eivät ole itseisarvoja, vaan edesauttavat osaltaan kilpailun varmistamisessa. Julkisten hankintojen tavoitteena on myös saada aikaan hinta-laatu –suhteeltaan hyviä hankintoja. Näiden luomiseksi on katsottu useissa yhteyksissä tarpeen tehostaa hankintoja kustannustehokkuuden näkökulmasta. Euroopan unionissa pyritään sähköistämään hankintoja osana laajempaa tehostamista koskevaa pyrkimystä. Uusien hankintadirektiivien myötä jäsenvaltioiden tulee ottaa hankinnoissaan käyttöön sähköiset menetelmät. Euroopan komissio on ilmoittanut ottavansa kokonaan sähköiset hankintamenettelyt omalta osaltaan käyttöön vuoden 2015 puoliväliin mennessä. Dynaaminen hankintajärjestelmä on täysin sähköinen hankintamenettely, jonka on katsottu mahdollistavan merkittäviä kustannussäästöjä hankinnoissa. Menettely vaikuttaa vastaavan hankintojen sähköistämistä ja tehostamista koskeviin pyrkimyksiin. Tutkielmassani olen pyrkinyt vastaamaan kysymykseen siitä, onko dynaaminen hankintajärjestelmä nykymuodossaan tehokas. Dynaaminen hankintajärjestelmä on mahdollistettu Suomessa vuonna 2011, mutta sen käytöstä ei ole vielä Suomessa kokemuksia. Euroopan unionin tasollakin käyttö on ollut toistaiseksi vähäistä. Tästä syystä olen tutkielmassani keskittynyt lainsäädännön järjestelmälle asettamien mahdollisuuksien ja haasteiden tarkasteluun. Olen pyrkinyt antamaan vastauksia lain tulkinnallisiksi tai avoimiksi jättämiin hankintamenettelyyn liittyviin kysymyksiin. Tutkielmani johdannon jälkeen käsittelen toisessa kappaleessa julkisia hankintoja oikeudenalana. Esittelen julkisten hankintojen sääntelyhistoriaa ja niitä koskevaa normistoa sekä terminologiaa. Kolmannessa kappaleessa esittelen hankintalain mahdollistamat hankintamenettelyt. Pääpaino on dynaamisen hankintajärjestelmän kannalta keskeisissä avoimessa ja rajoitetussa hankintamenettelyssä sekä puitejärjestelyssä. Neljäs kappale sisältää yksityiskohtaisen dynaamista hankintajärjestelmää koskevan tarkastelun. Olen pyrkinyt luomaan lainsäädännön aukkoja tiivistäen kuvan järjestelmän nykymuodosta haasteineen ja etuineen. Tutkielman viides kappale sisältää dynaamisen hankintajärjestelmän tehokkuutta koskevan analyysin. Olen tässä yhteydessä tarkastellut tehokkuutta talouden näkökulmasta yleisemmin sekä esittänyt, miksi kustannustehokkuus on hankintojen kannalta käyttökelpoisin tehokkuuden mittari. Tarkastelen kappaleessa kustannuksia ensisijaisesti hankintayksikön näkökulmasta hankinnan eri vaiheissa avoimella ja rajoitetulla menettelyllä toteutettavaa puitejärjestelyä sekä dynaamista hankintajärjestelmää vertaillen. Analysoin dynaamisen hankintajärjestelmän tehokkuutta myös yritysten kannalta sekä yleisemmästä markkinoita koskevasta näkökulmasta. Käytän apuna muun muassa huutokauppateoriaa ja siitä esitettyä kritiikkiä. Olen myös tarkastellut sitä, mikä on hankintoja suorittavan toimijan vaikutus hankinnan tehokkaaseen suorittamiseen. Viidennen kappaleen lopuksi esitän arvioni siitä, miten dynaamista hankintajärjestelmää tulisi tehokkuuden näkökulmasta kehittää. Tutkielman päätelmissä esitän tutkielmasta esiin nousseet havainnot ja niistä tekemäni arviot sekä näkemykseni siitä, mikä on dynaamisen hankintajärjestelmän asema julkisten hankintojen tulevaisuudessa. Olen päätynyt siihen, että dynaaminen hankintajärjestelmä nykymuodossaan mahdollistaa kustannustehokkaan hankintojen suorittamisen kaikista edellä mainituista näkökulmista. Dynaaminen hankintajärjestelmä on mielestäni puitejärjestelyä kustannustehokkaampi tapa suorittaa hankintoja ja voisi hyvin korvata tämän tulevaisuudessa ainakin yksinkertaisten hankintojen suorittamisessa. Mielestäni dynaamista hankintajärjestelmää olisi kuitenkin tarpeen uudistaa, jotta sen hyödyt nousisivat esiin. Uskon, että uusien hankintadirektiivien myötä dynaamisesta hankintajärjestelmästä saadaan optimaalinen hankintamenettely sähköisten ja kustannustehokkaiden hankintojen suorittamiseen.


Files in this item

Files Size Format View
Kustannustehokk ... jana_Hakkarainen Niina.pdf 696.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record