Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Turvetuotannon ympäristölupien hylkäämisen perusteet : Analyysi ajankohtaisesta ympäristölupakäytännöstä

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-01-21T14:26:34Z
dc.date.accessioned 2015-08-07T10:53:30Z
dc.date.available 2014-01-21T14:26:34Z
dc.date.available 2015-08-07T10:53:30Z
dc.date.issued 2014-01-21T14:26:34Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/3405
dc.title Turvetuotannon ympäristölupien hylkäämisen perusteet : Analyysi ajankohtaisesta ympäristölupakäytännöstä fi
ethesis.discipline Land, water and environmental law en
ethesis.discipline Maa-, vesi- ja ympäristöoikeus fi
ethesis.discipline Jord-, vatten och miljörätt sv
ethesis.faculty Faculty of Law en
ethesis.faculty Juridiska fakulteten sv
ethesis.faculty Oikeustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5a29ad0e-46f3-4834-92a6-4a95699cc1e8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Nikkilä, Amanda
dct.issued 2014
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Turvetuotannon ympäristöluvitus perustuu ympäristönsuojelulain mukaiseen lupaharkintaan. Ympäristönsuojelulain lisäksi turvetuotannon ympäristöluvituksessa on huomioitava muun muassa maankäyttö- ja rakennuslaki, vesilaki, luonnonsuojelulaki ja laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Myös soft law -ohjauksella on merkittävä asema osana lupaharkintaa. Tutkimuksessa esitellään turvetuotantoon ja sen ympäristöluvitukseen vaikuttavaa lainsäädäntöä ja ohjausta ja luodaan kokonaiskuva sääntelyn lähtökohdista. Turvetuotannon ohjauksessa on tapahtunut viimeaikoina muutoksia. Valtioneuvoston periaatepäätös soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta ohjaa turvetuotantoa ojitetuille ja muuten luonnonarvoiltaan muuttuneille soille ja vahvistaa maakuntakaavan vaikutusta turvetuotannon sijoittumisen ohjauksessa. Tutkimuksessa on otettu huomioon periaatepäätöksen vaikutus ympäristölupaharkintaan. Tutkimuksen pääpaino keskittyy turvetuotannon sääntelyn ja ympäristölupakäytännön nykytilan arviointiin. Arviointi toteutetaan ajankohtaista ympäristölupakäytäntöä analysoimalla. Analyysin avulla tutkimuksessa pyritään erottelemaan hylätyissä ja osittain hylätyissä turvetuotannon ympäristölupapäätöksissä esiintyneitä lupahakemuksen hylkäämiseen johtaneita perusteita. Lupakäytännöstä esille nousevien hylkäämisperusteiden kautta tutkimus pyrkii haarukoimaan, onko lainsäädännössä luvanhakijan kannalta ongelmallista tulkinnanvaraisuutta. Lisäksi pyritään selvittämään, tuleeko ajankohtaisessa lupakäytännössä esille seikkoja, joiden huomioiminen lainsäädännön kehittämisen yhteydessä olisi tarpeen. Tutkittu lupakäytäntö sijoittuu aikavälille 1.1.2012-31.7.2013, jonka lisäksi tutkimuksessa on käsitelty vertailuaineistona vuoden 2009 ympäristölupakäytäntöä. Metodiikaltaan tutkimus on ympäristöoikeudellisen arviointi-, vaikutus- ja ohjauskeinotutkimuksen kategoriaan luokiteltava tutkimus, jossa tulee vahvasti esille myös lainopin piirteet. Tutkimuksessa arvioidaan, miten lupaprosessissa tulkitaan lainsäädäntöä ja täyttävätkö tulkinnat lainsäätäjän lainsäädännölle asettamat tavoitteet. Arviointikriteerinä tutkimuksessa korostuu ennakoitavuuden kriteerin täyttymisen arviointi. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201508063007
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Amanda Nikkila_ ... paristolupakaytannosta.pdf 941.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record