Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus äitiyshuollossa : Lähtölaukaus päihdeäitien tahdonvastaiselle hoidolle?

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-02-04T08:42:53Z
dc.date.accessioned 2015-08-07T10:54:09Z
dc.date.available 2014-02-04T08:42:53Z
dc.date.available 2015-08-07T10:54:09Z
dc.date.issued 2014-02-04T08:42:53Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/3473
dc.title Ennakollinen lastensuojeluilmoitus äitiyshuollossa : Lähtölaukaus päihdeäitien tahdonvastaiselle hoidolle? fi
ethesis.discipline Medical and biolaw en
ethesis.discipline Lääkintä- ja bio-oikeus fi
ethesis.discipline Medicinal- och biorätt sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8f47a2fe-323d-41a4-b9fa-aab939f7b1fc
ethesis.faculty Faculty of Law en
ethesis.faculty Juridiska fakulteten sv
ethesis.faculty Oikeustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5a29ad0e-46f3-4834-92a6-4a95699cc1e8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Ahvenus, Päivi
dct.issued 2014
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tutkielmassa käsitellään lastensuojelulain (417/2007) 25 c §:ssä säädettyä ennakollista lastensuojeluilmoitusta ja sen suhdetta vireillä olevaan päihdeäitien tahdonvastaiseen hoitoon. Ennakollinen lastensuojeluilmoitus on varsin uusi asia lainsäädännössämme. Se on tullut voimaan 1.3.2010. Tutkielmassa tehdään lainopillista analyysiä ennakollisesta lastensuojeluilmoitussäännöksestä. Yleisemmin ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään äitiysneuvolasta raskaana olevan naisen päihteiden käytön takia. Äiityshuollon näkökulmana ennakollista lastensuojeluilmoitusta tehtäessä on syntyvän lapsen terveyden vaarantuminen raskaana olevan naisen päihteiden käytön takia. On esitetty, että raskaana oleva nainen voitaisiin määrätä hoitoon sikiön suojelemiseksi jopa naisen tahdon vastaisesti. Tällaista mahdollisuutta ei lainsäädännössämme tällä hetkellä ole. Itse asiassa sikiön terveyttä ei mainita lainkaan ennakollisessa lastensuojeluilmoitussäännöksessä tai sen esitöissä. Näiden mukaan ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään pelkästään raskaana olevan naisen ja tämän perheen sosiaalipalvelujen tarpeen takia. Tässä on ristiriita terveydenhuollon henkilöstön tarkoituksen ja lastensuojelulakiin sijoittamisen takia. Tahdonvastainen hoito tarkoittaisi raskaana olevan naisen perusoikeuksien rajoittamista sellaisen tahon hyväksi, jolla ei vielä ole perusoikeuksia. Perus- ja ihmisoikeudet alkavat syntymästä. On ajateltu, että kun ennakollinen lastensuojeluilmoitussäännös tuli lastensuojelulakiin, se toimisi mahdollisesti lähtölaukauksena päihdeäitien tahdonvastaiselle hoidolle. Tahdonvastaisen hoidon mahdollistaminen ei kuitenkaan ole yksinkertainen asia. Siinä mennään hyvin syvälle eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin ja ihmisyyden syövereihin. On ratkaistava monia kysymyksiä ennen kuin raskaana olevan naisen tahdonvastainen hoitosäännös saadaan. Tutkimuksen tavoitteena on analysoida lastensuojeluilmoitussäännöstä ennakollisen lastensuojeluilmoituksen valossa, pohtia mikä on ennakollisen lastensuojeluilmoituksen suhde päihdeäitien tahdonvastaiseen hoitoon ja lapsen oikeuteen syntyä terveenä tai siis suhde lapsen etuun sekä pohtia olisiko tahdonvastainen hoito ratkaisu sikiön päihdevaurioiden ehkäisemiseksi. Käytän sanoja tahdonvastainen hoito ja tahdosta riippumaton hoito synonyymeina. Työn ulkopuolelle on rajattu kokonaan 25.1 §:n toinen, kolmas ja neljäs momentti ja ensimmäistä momenttiakin käsitellään siis vain sen verran kuin ennakollisen lastensuojeluilmoituksen ymmärtäminen sitä vaatii. Ulkopuolelle on rajattu sen pohtiminen, mitä erilaisia syitä varsinaisen tai ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekemiselle voisi olla eli mitä ovat ne tekijät, jotka edellyttävät lastensuojelutarpeen selvittämistä. Lastensuojelulain 25 c:n osalta en pohdi niitä syitä, joiden takia on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen. Myöskään 25 c:n toista ja kolmatta momenttia en käsittele. Tutkielman lopputuloksena totean, että ennakollisen lastensuojeluilmoituksen säätäminen on johtanut lainsäädäntötoimiin raskaana olevien päihteitä käyttävien naisten tahdonvastaisen lainsäädännön säätämiseksi. Itsekin kannatan sitä, mutta perusoikeuksien rajoitusedellytyksiin on kiinnitettävä vakavaa huomiota tahdonvastaisen säännöksen sanamuodoissa. Tahdonvastainen hoitosäännös sisältää myös riskejä. Se ei välttämättä toimi niin kuin se on tarkoitettu. Nähtäväksi jää tuleeko tällainen säännös voimaan ja minkä sisältöisenä. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201508063044
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
gradutiivistelmänkanssa.pdf 1.187Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record