Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Click-wrap ja browse-wrap -sopimustekniikat

Show full item record

Title: Click-wrap ja browse-wrap -sopimustekniikat
Author(s): Ansio, Erik
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Discipline: Commercial law
Language: Finnish
Acceptance year: 2014
Abstract:
Tutkielmani aiheena on click- ja browse-wrap -sopimustekniikat. Tekniikoita käytetään internetissä tapahtuvassa sähköisessä sopimisessa. Tutkielmassani tarkastelen, kuinka tekniikat ovat suhteutettavissa yleisiin sopimusoikeudellisiin oppeihin sekä sitä, kuinka näitä tekniikoita käyttäen laadittuihin sopimuksiin on toistaiseksi oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa suhtauduttu.Tutkielmassani sivuan myös shrink-wrap -sopimustekniikkaa sen ollessa tutkielmani sopimustekniikoiden edeltäjä. Sen merkitys on kuitenkin vähentynyt sitä mukaa, kun ohjelmistomyynti on siirtynyt enemmän internetiin, missä ohjelmistot levitetään fyysisen muodon sijaan bitteinä. Click-wrap -sopimus perustuu tekniikalle, jossa sopimuskumppani ilmaisee sopimustahtonsa klikkaamalla sopimusehtojen hyväksymistä indikoivaa painiketta. Tekniikka on yleinen erityisesti ohjelmistojen sähköisessä lisensoinnissa sekä rekisteröitymistä edellyttävissä palveluissa. Browse-wrap -sopimustekniikka on tavallinen menetelmä sitouttaa sopimuskumppani sivuston tai palvelun käyttöehtoihin. Sopimusehtojen hyväksyminen perustuu sopimuskumppanin konkludenttiseen tahdonilmaisuun, joka ilmenee internetsivua selaamalla. Browse-wrap -sopimustekniikalle tunnusomaista on, ettei ehtoihin sopimuksentekotilanteessa nimenomaisesti viitata, vaan ehdot ovat internetsivulla esimerkiksi linkin takana, jossa sopimuskumppanin katsotaan voivan niihin tutustua. Tutkielma on pitkälti de lege ferenda -tutkimusta, jota tuen oikeusvertailevalla näkökulmalla tuomalla esille pohjoismaisessa ja yhdysvaltalaisessa oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä omaksuttuja ratkaisu- ja tulkintavaihtoehtoja. Pohjoismaisessa oikeuskäytännössä ei toistaiseksi ole ratkottu tutkielmani sopimustekniikoita koskevia tapauksia. Esittelen silti muutaman relevantin pohjoismaisen oikeustapauksen, sillä niiden perusteluista on mahdollista johtaa tulkinta-argumentteja tutkielmani sopimustekniikoita koskeviin riitaisuuksiin. Pohjoismaisen oikeuskäytännön puuttuessa yhdysvaltalainen oikeuskäytäntö on tutkielmassa merkittävässä osassa. Yhdysvalloissa ratkaisukäytäntö ulottuu 1990-luvulle asti ja yhdysvaltalaisten tapausten pohjalta on mahdollista vetää johtopäätöksiä tutkielmani sopimustekniikoiden tulkintaa koskien. Esiteltävän kirjallisuuden ja oikeustapausten perusteella tuon esille sopimustekniikoita koskevia näkökulmia ja ongelmakohtia sekä eri tulkinta-argumentteja sopimustekniikoihin liittyen. Pohjoismaisessa oikeuskirjallisuudessa kannanotot molempia tekniikoita koskien ovat olleet vaihtelevia, eikä täysin yhtenäistä linjausta voida esittää edes click-wrap -sopimustekniikan osalta. Click-wrap -sopimustekniikkaan on silti yleisesti suhtauduttu hyväksyvästi, sillä se voidaan helposti yhteensovittaa yleisten sopimusoikeudellisten oppien kanssa. Tekniikalla laadittuja sopimusehtoja koskevat riitaisuudet koskevat täten lähtökohtaisesti enemmän yksittäisten sopimusehtojen pätevyyttä kuin itse ehtokokonaisuuden sopimuksen osaksi tulemista. Browse-wrap -sopimustekniikka on ominaisuuksiensa takia sopimuksen syntyä ajatellen ongelmallisempi erityisesti ottaen huomioon ehtoihin viittaamisen, niiden liitynnän itse sopimukseen sekä tutustumismahdollisuuden olemassaolon. Browse-wrap -sopimustekniikasta on pohjoismaissa kirjoitettu hyvin vähäisesti, mutta tutkimukseni perusteella konsensus on, että lähtökohtaisesti tekniikalla on olennaisesti vaikeampaa solmia sitova sopimus kuin click-wrap -sopimustekniikalla - sanottua tukee myös yhdysvaltalainen oikeuskäytäntö.


Files in this item

Files Size Format View
erik ansio pro gradu.pdf 297.7Kb PDF
graduabs(1).pdf 240.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record