Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Competition concerns related to Intellectual Property in Information Communication Technology Standardisation in European Union : Patent ambush

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-03-26T07:23:52Z
dc.date.accessioned 2015-08-07T10:59:09Z
dc.date.available 2014-03-26T07:23:52Z
dc.date.available 2015-08-07T10:59:09Z
dc.date.issued 2014-03-26T07:23:52Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/3569
dc.title Competition concerns related to Intellectual Property in Information Communication Technology Standardisation in European Union : Patent ambush en
ethesis.discipline Commercial law en
ethesis.discipline Kauppaoikeus fi
ethesis.discipline Handelsrätt sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/Ecfaddac-20bb-49d0-8f57-7ea2f03c60d3
ethesis.faculty Faculty of Law en
ethesis.faculty Juridiska fakulteten sv
ethesis.faculty Oikeustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5a29ad0e-46f3-4834-92a6-4a95699cc1e8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Kallio, Anna Katariina
dct.issued 2014
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract This study discusses the competition law concerns arising in context of technology standardisation agreements, in the field of information communication technology in specific. It is possible to promote interoperability of technologies through standardisation agreements, which is especially significant in the field of information communication technology. The risk of anticompetitive collusion increases when undertakings co-operate. Anticompetitive collusion is prohibited under the Article 101 TFEU. There are however even more significant competition law risks in the context of standardisation agreements specifically related to intellectual property rights, namely the patent ambush. Patent ambush has been considered to be an abuse of a dominant position, regulated under the Article 102 TFEU. The dynamics of competition is distorted when technologies protected by proprietary rights are adopted as industry standards. Distributors and manufacturers have to acquire a license from the right holder in order to operate on the market. Proprietary right might constitute a significant barrier to enter the market if access to the essential patent is being prevented by refusal to license or prohibitive royalty rates. The competition law Articles have not been completely adequate to catch the patent ambush as the application of Article 102 TFEU requires the existence of dominance. It is not however completely certain whether the dominant position can be derived by the virtue of the standard essential patent. In addition to the competition law articles in the Treaty, in 2010 the Commission adopted Guidelines on the application of Article 101 to Horizontal Co-operation Agreements, whereby it pursues to provide framework of guidance to the operation of standardisation organisations in order to avoid competition concerns. To this end the Guidelines provide a self-assessment framework for the organisations. The Guidelines recommend adoption of IPR policies to improve the possibilities of receiving information concerning standard-essential patents and FRAND licensing terms. The Guidelines is a so called soft law instrument, with recommendatory effect. The possibility of binding legal effects of the recommendatory instrument will be assessed. In specific the relationship between the soft law instrument and the self-regulatory mechanisms of standardisation organisations will be considered. The research question of this work is how efficiently is it possible for this current regulation to control the problems of patent ambush related to the opportunism of right holders whereby the dominant position is abused in the context of standardisation agreements. Within this analysis the contributions of stakeholders submitted in the Public Consultation round organised by the Commission will be assessed as the expectation of the subjects of legislation, which have been clearly out-stated in the Public Consultation round organised by the Commission prior to adoption of the Guidelines. Also the policy goals stated by Commission itself will be assessed. The realization of the expectations of the stakeholders as well as the policy goals named by Commission will be assessed in the light of the recent case law. When considering the effectiveness of the regulation it is necessary to take into account the need to maintain a balance between the protection of the effective competition while protecting the interests of the right holders. The protection of intellectual property rights has been considered important in the promotion of innovation and technological development. There is a great amount of legal literature discussing the possible future legislative conduct in order to control the problems related to opportunism of right holders. The suggestions vary from limitation of availability of injunctive relief to the total abolition of the exclusivity of patents and from allowing the SSOs to organise negotiations of licensing terms to direct application of unilateral conduct liability. This work gathers together and compares the suggestions assessing their possibilities to provide the right balance between protection of the interest of right holders while maintaining the effective competition. In the assessment a special consideration, that has to be borne in mind is that standardisation organisations cannot impose their members with burdensome obligations. Furthermore their possibilities to sanction the member from breaching the rules are limited as standardisation is, by definition, a form of voluntary co-operation of undertakings. It is also necessary to note that IPR policies of SSOs only reach their members. These factors have to be taken into consideration in order to find the balanced solution to regulate the patent ambush problem. en
dct.abstract Tässä tutkielmassa tutkitaan kilpailuoikeudellisia ongelmia, joita esiintyy muodostettaessa teknologian standardisaatiosopimuksia erityisesti informaatiokommunikaatioteknologian alalla.Teknologian standardisoinnilla voidaan edistää erilaisten laitteiden yhteensopivuutta. Informaatioteknologian alalla erilaisten teknologioiden yhteensopivuuden merkitys on korostunut. Yritysten toimiessa yhteistyössä standardien sopimiseksi tarjoutuu tilaisuus kilpailuoikeuden vastaiseen yhteistyöhön yritysten välillä. Epäkilpailullista yhteistyötä säädellään EU-tasolla perustamissopimuksen Artiklan 101 alla. Kuitenkin vielä merkittävämpi kilpailuoikeudellinen ongelma standardisaatiosopimusten yhteydessä erityisesti liittyen immateriaalioikeuksiin on patenttiväijytys, joka on tulkittu määräävän markkina-aseman väärinkäytöksi, jota säädellään perustamissopimuksen Artiklan 102 alla. Kilpailutilanne vääristyy kun patenttioikeuksin suojattu teknologia otetaan käyttöön teknologiaa standardisoimalla. Kuitenkin Artiklojen soveltamisessa patenttiväijytys-tilanteeseen on ollut hankaluuksia, kun Artiklan 102 soveltamisen edellytyksenä on määrävä markkina-asema. Ei ole kuitenkaan täysin varmaa voidaanko määräävän markkina-aseman olemassaolo olettaa sillä essentiaalipatentin olemassaolon perusteella. Perustamissopimuksen kilpailuoikeusartiklojen lisäksi vuonna 2011 käyttöönotettu Euroopan Komission Horizontal Guidelines pyrkii luomaan standardisaatio-organisaatioiden toimintaa ohjaavaa viitekehystä kilpailuongelmien välttämiseksi. Tarkoituksena on ollut ohjata standardisaatio-organisaatioiden itsesäätelymekanismeja, joilla pyritään ehkäisemään sanottuja ongelmia. Erityisesti standardisaatio-organisaatioiden toimintaa ohjaamalla pyritään parantamaan tiedonsaantia essentiaalipatenteista. Lisäksi suositellaan FRAND-lisenssejä. Guidelines on niin sanottu soft law -instrumentti, joka on oikeusvaikutukseltaan suositus. Työssä käsitellään kysymystä siitä, millaisia mahdollisia sitovia oikeusvaikutuksia soft-law tyylisellä säätelyllä voi olla. Erityisesti pohditaan soft law säätelyn ja standardisaatio-organisaatioiden itsesäätelyn välistä suhdetta. Työ vastaa erityisesti siihen kysymykseen, miten tehokkaasti tämänhetkinen lainsäädäntö kykenee kontrolloimaan patenttien väärinkäyttöä määräävän markkina-aseman saamiseksi standardisaatiosopimusten avulla. Tässä analyysissä arvioidaan alan intressiryhmien säätelylle asettamia tavoitteita, jotka käyvät ilmi Komissiolle lausuntokierroksella jätetyistä kommenteista sekä Komission ilmoittamia säätelylle asetettuja tavoitteita. Näiden tavoitteiden toteutumista arvioidaan oikeustapausten valossa. Tehokkuusarvioinnissa on olennaista ottaa huomioon, että säätelyllä haetaan tasapainoa kilpailun edellytysten ylläpitämiselle ja toisaalta smalla pyritään turvaamaan oikeudenhaltijoiden intressit. Immateriaalioikeuksien suojaamisella katsotaan olevan merkitystä innovaation ja teknologisen kehityksen tukemisessa. Oikeuskirjallisuudessa on paljon pohdittu kysymystä, miten patentin omistajien opportunistista toimintaa voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti rajoittaa. Työ kokoaa yhteen ja arvioi eriliaisia ehdotuksia siltä kannalta, kuinka hyvin pystytään toisaalta turvaamaan patentinhaltijoiden oikeudet sekä samalla pitämään yllä terveen kilpailun edellytyksiä. Arvioinnissa kiinnitetään myös erityisesti huomiota siihen, ettei standardisaatio-organisaatioilla ole mahdollisuutta asettaa jäsenilleen raskaita velvollisuuksia tai sanktioita, kun standardisaation on määritelmän mukaan yritysten vapaaehtoista toimintaa. Tasapainoisen lainsäädäntörakaisun löytäminen patenttiväijytysten säätelemiseksi edellyttää näiden näkökulmien huomioonottamista. fi
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201508063061
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
G-final.26.8.13.odt 189.6Kb OpenOffice Writer

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record