Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lainvalinta ICC:n välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa kansainvälisessä välimiesmenettelyssä

Show full item record

Title: Lainvalinta ICC:n välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa kansainvälisessä välimiesmenettelyssä
Author(s): Tikkunen, Jaana
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Discipline: Private international and comparative law
Language: Finnish
Acceptance year: 2014
Abstract:
Kansainvälisestä välimiesmenettelystä on tullut ensisijainen riidanratkaisukeino silloin, kun kansainvälisessä kaupassa tai sijoitustoiminnassa toimivat yksityiset henkilöt riitelevät keskenään. Välimiesmenettelyllä katsotaan olevan monia etuja kansalliseen tuomioistuinprosessiin verrattuna. Riidan osapuolilla on mm. välimiesmenettelyssä suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa menettelyn kulkuun. Tämä johtuu siitä, että välimiesmenettely perustuu osapuolten väliseen sopimukseen. Osapuolilla on esimerkiksi vapaus valita, minkä lain tai oikeusohjeen he haluavat tulevan sovellettavaksi keskinäiseen riitaansa. Osapuolet voivat valita sovellettavan lex causæn ottamalla välityssopimukseensa lainvalintalausekkeen ja välimiesoikeuden on lähtökohtaisesti kunnioitettava tätä osapuolten tekemää lainvalintaa. Lainvalinnalla on osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumisen kannalta suuri merkitys. Koska eri maiden lakien välillä on eroja, riita-asiassa sovellettavaksi tuleva lex causæ saattaa viime kädessä ratkaista sen, kuka voittaa ja kuka häviää välimiesmenettelyn. Siksi lainvalintaan olisi hyvä kiinnittää riittävästi huomiota jo välityssopimuksen tekovaiheessa. Jos osapuolet eivät ole valinneet riita-asiaan sovellettavaa lakia tai heidän laatimansa lainvalintalauseke on epäselvä, valta lex causæn määrittämiseen siirtyy välimiesoikeudelle. Kansallisissa laeissa ja institutionaalisissa välimiesmenettelysäännöissä on kehittynyt erilaisia lainvalintametodeja, joiden avulla välimiesoikeuden pitäisi tällaisissa tilanteissa saada lex causæ määritettyä. Tässä tutkimuksessa selvitän, mitä nämä lainvalintametodit ovat ja miten niitä sovelletaan käytännössä. Tarkastelen työssäni lainvalintaa ICC:n eli Kansainvälisen kauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen pohjalta. Olen tutkimuksessani hyödyntänyt laajasti ICC:n ratkaisukäytäntöä, jonka avulla olen pyrkinyt kuvailemaan teoreettisten lainvalintametodien käytännön sovelluksia. ICC:n välimiesmenettelysäännöt edustavat moderneinta sääntelyä välimiesmenettelyn alalla. Nykyisin voimassa olevissa säännöissä on omaksuttu lainvalintametodina voie directe, joka jättää välimiesoikeudelle kaikkein laajimman harkintavallan lex causæn määrittämisessä. Kyseinen lainvalintametodi ei aseta välimiesoikeudelle rajoituksia, vaan välimiesoikeus saa suhteellisen vapaasti valita tarkoituksenmukaisimmaksi katsomansa lain lex causæksi. Jotta päätöksenteko ei kävisi aivan ylivoimaiseksi, välimiesmenettelyn ratkaisukäytännössä on kehittynyt erilaisia apumetodeja, joita välimiesoikeudet soveltavat lex causæta valitessaan. Muun muassa näitä apumetodeja käyn tutkimuksessani läpi ICC:n välitystuomioiden avulla.


Files in this item

Files Size Format View
Pro Gradu_Jaana Tikkunen.pdf 579.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record