Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lainvalinta ICC:n välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa kansainvälisessä välimiesmenettelyssä

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-05-15T10:25:32Z
dc.date.accessioned 2015-08-07T10:59:15Z
dc.date.available 2014-05-15T10:25:32Z
dc.date.available 2015-08-07T10:59:15Z
dc.date.issued 2014-05-15T10:25:32Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/3711
dc.title Lainvalinta ICC:n välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa kansainvälisessä välimiesmenettelyssä fi
ethesis.discipline Private international and comparative law en
ethesis.discipline Kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu fi
ethesis.discipline Internationell privaträtt och rättsjämförelse sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5f0b4776-5788-4f9f-af94-dc4a55779301
ethesis.faculty Faculty of Law en
ethesis.faculty Juridiska fakulteten sv
ethesis.faculty Oikeustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5a29ad0e-46f3-4834-92a6-4a95699cc1e8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Tikkunen, Jaana
dct.issued 2014
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Kansainvälisestä välimiesmenettelystä on tullut ensisijainen riidanratkaisukeino silloin, kun kansainvälisessä kaupassa tai sijoitustoiminnassa toimivat yksityiset henkilöt riitelevät keskenään. Välimiesmenettelyllä katsotaan olevan monia etuja kansalliseen tuomioistuinprosessiin verrattuna. Riidan osapuolilla on mm. välimiesmenettelyssä suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa menettelyn kulkuun. Tämä johtuu siitä, että välimiesmenettely perustuu osapuolten väliseen sopimukseen. Osapuolilla on esimerkiksi vapaus valita, minkä lain tai oikeusohjeen he haluavat tulevan sovellettavaksi keskinäiseen riitaansa. Osapuolet voivat valita sovellettavan lex causæn ottamalla välityssopimukseensa lainvalintalausekkeen ja välimiesoikeuden on lähtökohtaisesti kunnioitettava tätä osapuolten tekemää lainvalintaa. Lainvalinnalla on osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumisen kannalta suuri merkitys. Koska eri maiden lakien välillä on eroja, riita-asiassa sovellettavaksi tuleva lex causæ saattaa viime kädessä ratkaista sen, kuka voittaa ja kuka häviää välimiesmenettelyn. Siksi lainvalintaan olisi hyvä kiinnittää riittävästi huomiota jo välityssopimuksen tekovaiheessa. Jos osapuolet eivät ole valinneet riita-asiaan sovellettavaa lakia tai heidän laatimansa lainvalintalauseke on epäselvä, valta lex causæn määrittämiseen siirtyy välimiesoikeudelle. Kansallisissa laeissa ja institutionaalisissa välimiesmenettelysäännöissä on kehittynyt erilaisia lainvalintametodeja, joiden avulla välimiesoikeuden pitäisi tällaisissa tilanteissa saada lex causæ määritettyä. Tässä tutkimuksessa selvitän, mitä nämä lainvalintametodit ovat ja miten niitä sovelletaan käytännössä. Tarkastelen työssäni lainvalintaa ICC:n eli Kansainvälisen kauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen pohjalta. Olen tutkimuksessani hyödyntänyt laajasti ICC:n ratkaisukäytäntöä, jonka avulla olen pyrkinyt kuvailemaan teoreettisten lainvalintametodien käytännön sovelluksia. ICC:n välimiesmenettelysäännöt edustavat moderneinta sääntelyä välimiesmenettelyn alalla. Nykyisin voimassa olevissa säännöissä on omaksuttu lainvalintametodina voie directe, joka jättää välimiesoikeudelle kaikkein laajimman harkintavallan lex causæn määrittämisessä. Kyseinen lainvalintametodi ei aseta välimiesoikeudelle rajoituksia, vaan välimiesoikeus saa suhteellisen vapaasti valita tarkoituksenmukaisimmaksi katsomansa lain lex causæksi. Jotta päätöksenteko ei kävisi aivan ylivoimaiseksi, välimiesmenettelyn ratkaisukäytännössä on kehittynyt erilaisia apumetodeja, joita välimiesoikeudet soveltavat lex causæta valitessaan. Muun muassa näitä apumetodeja käyn tutkimuksessani läpi ICC:n välitystuomioiden avulla. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201508063096
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Pro Gradu_Jaana Tikkunen.pdf 579.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record