Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Hotet som inhibition vid Europadomstolen utgör till återförande av barn : Huruvida Europadomstolen äventyrar syftet av årets 1980 Haagkonvention

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-06-12T11:32:59Z
dc.date.accessioned 2015-08-07T11:01:18Z
dc.date.available 2014-06-12T11:32:59Z
dc.date.available 2015-08-07T11:01:18Z
dc.date.issued 2014-06-12T11:32:59Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/3903
dc.title Hotet som inhibition vid Europadomstolen utgör till återförande av barn : Huruvida Europadomstolen äventyrar syftet av årets 1980 Haagkonvention sv
ethesis.discipline Private international and comparative law en
ethesis.discipline Kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu fi
ethesis.discipline Internationell privaträtt och rättsjämförelse sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5f0b4776-5788-4f9f-af94-dc4a55779301
ethesis.faculty Faculty of Law en
ethesis.faculty Juridiska fakulteten sv
ethesis.faculty Oikeustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5a29ad0e-46f3-4834-92a6-4a95699cc1e8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Lehti, Isabella
dct.issued 2014
dct.language.ISO639-2 swe
dct.abstract I denna undersökning betraktas gränsöverskridande bortförandena av barn i situationer där årets 1980 Haagkonvention blir tillämplig. Närmare betraktas det fördröjningsproblematiken i återlämnandeärendena enligt årets 1980 Haagkonvention som uppstår av möjligheten att få en ytterligare inhibition beviljats när ärendet efter ett slutligt nationellt beslut skickas till Europadomstolen. Syftet av årets 1980 Haagkonvention är att trygga börtförda barnets skyndsamt återförande till barnets hemvist där de nationella domstolarna har den allmänna behörigheten att behandla frågor rörande barnet, om vårdnad exempelvis. Återlämnandeprocessen börjar med en begäran om att få barnet återlämnats. Ifall ett frivilligt återlämnande inte kommer i fråga behandlas ärendet i nationella domstolar i barnets vistelseland. Efter ett slutligt beslut i återförandeärendet fattats borde inhibering inte längre vara möjligt. Europadomstolen har dock i tillväxande mån beviljat inhibering av det slutliga nationella beslutet i ärendena om återlämnande av barn enligt årets 1980 Haagkonvention och erbjudit således kaparen ett ytterligare sätt att fördröja återlämnandeprocessen. Europadomstolens agerande hotar således att omintetgöra samarbetet enligt årets 1980 Haagkonvention som bygger på ett skyndsamt återförande. Europeiska unionens synpunkter om skyndsamhet kommer också att presenteras. sv
dct.abstract Tässä tutkimuksessa tarkastellaan rajat ylittäviä lapsikaappauksia, joissa sovellettavaksi tulee Haagin lapsikaappaussopimus. Tarkemmin tarkastelussa on lapsikaappaussopimuksen mukaisen lapsen palauttamisprosessin pitkittymisproblematiikka Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mahdollistaessa lopullisen kansallisen päätöksen täytäntöönpanon keskeyttäminen. Haagin lapsikaappaussopimuksen tarkoituksena on turvata kaapatun lapsen pikainen palauttaminen lapsen kotivaltioon, jonka maan tuomioistuin on toimivaltainen päättämään lasta koskevista asioista, muun muassa huollosta. Palautusprosessi alkaa pyynnöllä lapsen palauttamisesta. Mikäli lapsen vapaaehtoinen palauttaminen ei tule kyseeseen, käsitellään asia lapsen oleskeluvaltion kansallisissa tuomioistuimissa. Kun palautusasiassa on tehty lopullinen kansallinen päätös, ei täytäntöönpanon keskeyttämisen tulisi enää olla mahdollista. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on enenevässä määrin mahdollistanut lopullisen kansallisen päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämisen asioissa, jotka koskevat Haagin lapsikaappaussopimuksen mukaista lapsikaappausta ja mahdollistanut näin kaappaajalle ylimääräisen palauttamisprosessin pitkittämistavan. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toiminta on näin ollen vaarassa vesittää Haagin lapsikaappaussopimuksen mukaisen pikaiselle palauttamiselle rakentuvan yhteistyön, jota varten Haagin lapsikaappaussopimus on annettu. Euroopan unionin, joka puolestaan tukee Haagin lapsikaappaussopimuksen kiirehtimisvaatimusta, kanta tullaan myös esittelemään. fi
dct.language sv
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language Swedish en
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language svenska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201508063131
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Lehti Isabella 013376695 pro gradu .pdf 860.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record