Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Exploring expansive learning in change workshop : a case study of the Finnish Forest Centre

Show full item record

Title: Exploring expansive learning in change workshop : a case study of the Finnish Forest Centre
Author(s): von Becker, Eini
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Adult education
Language: English
Acceptance year: 2014
Abstract:
Objectives: The Finnish Institute of Occupational Health has developed a method of Change Workshop to promote occupational well-being in organizations. Change Workshop is based on the activity theory and developmental work research methodology. The aim of this study was to analyse the emergence of an expansive learning cycle in the Change Workshop and to ascertain what share interventionists and participants have in the learning process. The second objective was to analyse the developmental cycle of one developmental project called "Annual Clock" during the different phases of the Change Workshop. The Annual Clock was developed as a tool to distribute work load among persons in different Services. Methods: The research data was from a Change Workshop conducted for the Finnish Forest Centre during 2012-2013. The Change Workshop consisted of five sessions each lasting about three hours and which were attended by 12-25 persons and 2-3 interventionists. The Change Workshop sessions were videotaped and audio-recorded. Transcriptions were made from video and audio recordings. There were a total of 1,190 speaking turns. Thematic analysis was applied to analyse the transcriptions. Since the first objective of the study was to examine the emergence of an expansive learning cycle (questioning, historical- and actual - empirical analysis, modelling, examination of the new model, implementation of the new model, reflection on the process and consolidating the new practice), so these formed part of the coding. This was supplemented by some additional codes based on the data: non-expansive learning, organizational issue, Change Workshop method and off-topic or non-related issue. Each speaking turn was first analysed to ascertain if it could represent any phase of the expansive learning cycle. If this was the case, a closer analysis was made to decide which phase in the expansive learning cycle. Quite a number of speaking turns were classified into several classes of expansive learning cycle, e.g. including elements of questioning, the prevailing situation, analysing the actual empirical situation and modelling. If the speaking turn did not indicate any traces of expansive learning, it was coded under the other headings: non-expansive learning, organizational issue, Change Workshop method or off topic (non-related) issue, and only in one of these headings. Since one speaking turn could be coded under several subcategories of expansive learning actions, the number of discursive elements was 1,378. In addition, a distinction in coding was made between interventionists and participants (except for the off-topic). For the analysis of the developmental cycle of the Annual Clock, a separate table was constructed by collecting all the speaking turns including the word "Annual Clock" and all such disturbances expressed in which the Annual Clock provided a solution. Results and conclusions: Expansive learning comprised 52% of the discursive elements. The learning process proceeded mainly according to the expansive learning cycle, but some of the learning actions, such as questioning, historical, actual-empirical and modelling, appeared throughout the Change Workshop process. The consolidating phase was not discovered during the Change Workshop, but was discussed in an evaluation meeting of the Change Workshop process two months later. The share of participants in discursive elements was 60% and the share of interventionists 37%. In the expansive learning category, the share of discursive elements by the participants was 81% and the share of interventionist was 19%. The Annual Clock as a germ cell appeared already during the first Change Workshop meeting, but it was mentioned not at all in the assignment for the second Change Workshop meeting, whereas afterwards the Annual Clock was again appearing in the discussions and the development of the idea continued according the expansive learning cycle until the 5th Change Workshop meeting.
Tavoitteet: Työterveyslaitoksessa on kehitetty muutospaja-menetelmää työhyvinvoinnin edistämiseen organisaatioiden kehittämisessä. Muutospaja perustuu toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen metodologiaan. Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida ekspansiivisen oppimissyklin ilmentymistä muutospajan kuluessa, sekä muutospajaan osallistuvien henkilöiden ja muutospajan ohjaajien osallistumista oppimisprosessin tuottamiseen. Toisena tavoitteena oli yhden kehittämishankkeen "Vuosikello" kehityskaaren analysoiminen muutospajan eri vaiheissa. Vuosikello kehitettiin välineeksi suunnitella työtehtävien ajoittamista ja siten jakaa työtehtäviä tasaisemmin henkilöiden ja prosessien kesken. Menetelmät: Tutkimuksen aineisto on Suomen metsäkeskuksessa toteutetusta muutospajasta vuosina 2012-2013. Muutospaja koostui viidestä noin kolmen tunnin kokoontumisesta, johon osallistui 12-25 henkilöä ja 2-3 ohjaajaa. Muutospajan istunnot videoitiin ja nauhoitettiin. Litteroinnit kirjoitettiin nauhoituksista. Puheenvuoroja oli kaikkiaan 1 190. Litteroitujen puheenvuorojen analyysissa käytettiin temaattista analyysia. Koska ensimmäisenä tavoitteena oli tutkia ekspansiivisen oppimisen syklin (kyseenalaistaminen, historiallinen ja aktuaalis-empiirinen analyysi, uuden ratkaisun mallintaminen, uuden mallin tutkiminen, uuden mallin käyttöönotto, prosessin arviointi ja uuden käytännön vakauttaminen) toteutumista, ekspansiivisen oppimissyklin oppimisvaiheet muodostivat luokittelun pääluokat. Sen lisäksi aineistosta nousivat luokitteluryhmiksi muutospajan organisointi, muut oppimistapahtumat, muutospaja-menetelmä sekä "muut". Puheenvuorot luokiteltiin siten, että ensin tarkasteltiin, oliko puheenvuoro luokiteltavissa ekspansiiviseen oppimiseen. Mikäli puheenvuoro sisälsi ekspansiivisen oppimisen elementtejä, tarkasteltiin vielä, mitä eri ekspansiivisen oppimisen elementtejä puheenvuoroon sisältyi. Yhteen puheenvuoroon voi siten sisältyä useita ekspansiivisen oppimisen elementtejä, eli diskurssielementtejä, joita oli yhteensä 1 378. Lisäksi puheenvuorot luokiteltiin erikseen muutospajan osallistujien ja ohjaajien mukaan (paitsi ei "muut" luokassa). Toisena tavoitteena olleen Vuosikellon kehityskaaren tutkimuksessa litteroiduista puheenvuoroista poimittiin erikseen muutospajoittain yhteen taulukkoon ne puheenvuorot, joissa sana "Vuosikello" esiintyi, sekä ensimmäisissä muutospajoissa esiin tulleet työn häiriötilanteet, joihin Vuosikello loi ratkaisua. Tulokset: Diskurssielementeistä 52 % edusti ekspansiivista oppimista. Muutospajassa oppimisprosessi eteni pääosin ekspansiivisen syklin mukaan, mutta kyseenalaistaminen, analyysi- ja mallintamisvaiheet toistuivat joissain muodoissaan eri muutospajatapaamisissa. Uuden käytännön vakiinnuttamista ei ehditty todeta viiden muutospajaistunnon kuluessa, mutta se ilmeni pari kuukautta myöhemmin pidetyssä muutospajan prosessin arviointikokouksessa. Osallistujien osuus diskursiivisista elementeistä oli 60 % ja ohjaajien 37 %. Ekspansiivisessa oppimisessa osallistujien tuottamat diskursiiviset elementit edustivat 81 % ja ohjaajien 19 % osuutta. Vuosikellon idean aihio ilmeni jo ensimmäisessä muutospajassa, jolloin analysointiin työn viimeaikaisia muutoksia, mutta toista muutospajaa edeltävissä ennakkotehtävissä (häiriöpäiväkirjoissa) aiheeseen liittyviä ongelmia ei mainittu. Vuosikello nousi uudelleen keskusteluun toisen muutospajan kuluessa yhdessä työryhmässä, jossa Vuosikellon mainittiin välineenä suunnitella tehtävien suorittamista eri vuodenaikoina. Vuosikello-mallin kehitys jatkui pääosin ekspansiivisen oppimissyklin mukaan tasaisesti viidenteen muutospajaan saakka.
Keyword(s): workshop activity system model change laboratory muutospaja työ toimintajärjestelmänä muutoslaboratorio


Files in this item

Files Size Format View
explorin.pdf 2.278Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record