Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Exploring expansive learning in change workshop : a case study of the Finnish Forest Centre

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-06-12T09:42:46Z
dc.date.accessioned 2015-05-26T12:41:42Z
dc.date.available 2014-06-05 fi
dc.date.available 2014-06-12T09:42:46Z
dc.date.available 2015-05-26T12:41:42Z
dc.date.issued 2014-05-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/135240
dc.title Exploring expansive learning in change workshop : a case study of the Finnish Forest Centre en
ethesis.discipline Adult education en
ethesis.discipline Aikuiskasvatustiede fi
ethesis.discipline Vuxenpedagogik sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/3915c615-f718-4030-8aca-f25d1b169a31
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/33e8c414-5c5f-4da6-bc67-8d792829b1d4
ethesis.department Institute of Behavioural Sciences en
ethesis.department Käyttäytymistieteiden laitos fi
ethesis.department Institutionen för beteendevetenskaper sv
ethesis.faculty Faculty of Behavioural Sciences en
ethesis.faculty Beteendevetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty käyttäytymistieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator von Becker, Eini
dct.issued 2014
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Objectives: The Finnish Institute of Occupational Health has developed a method of Change Workshop to promote occupational well-being in organizations. Change Workshop is based on the activity theory and developmental work research methodology. The aim of this study was to analyse the emergence of an expansive learning cycle in the Change Workshop and to ascertain what share interventionists and participants have in the learning process. The second objective was to analyse the developmental cycle of one developmental project called "Annual Clock" during the different phases of the Change Workshop. The Annual Clock was developed as a tool to distribute work load among persons in different Services. Methods: The research data was from a Change Workshop conducted for the Finnish Forest Centre during 2012-2013. The Change Workshop consisted of five sessions each lasting about three hours and which were attended by 12-25 persons and 2-3 interventionists. The Change Workshop sessions were videotaped and audio-recorded. Transcriptions were made from video and audio recordings. There were a total of 1,190 speaking turns. Thematic analysis was applied to analyse the transcriptions. Since the first objective of the study was to examine the emergence of an expansive learning cycle (questioning, historical- and actual - empirical analysis, modelling, examination of the new model, implementation of the new model, reflection on the process and consolidating the new practice), so these formed part of the coding. This was supplemented by some additional codes based on the data: non-expansive learning, organizational issue, Change Workshop method and off-topic or non-related issue. Each speaking turn was first analysed to ascertain if it could represent any phase of the expansive learning cycle. If this was the case, a closer analysis was made to decide which phase in the expansive learning cycle. Quite a number of speaking turns were classified into several classes of expansive learning cycle, e.g. including elements of questioning, the prevailing situation, analysing the actual empirical situation and modelling. If the speaking turn did not indicate any traces of expansive learning, it was coded under the other headings: non-expansive learning, organizational issue, Change Workshop method or off topic (non-related) issue, and only in one of these headings. Since one speaking turn could be coded under several subcategories of expansive learning actions, the number of discursive elements was 1,378. In addition, a distinction in coding was made between interventionists and participants (except for the off-topic). For the analysis of the developmental cycle of the Annual Clock, a separate table was constructed by collecting all the speaking turns including the word "Annual Clock" and all such disturbances expressed in which the Annual Clock provided a solution. Results and conclusions: Expansive learning comprised 52% of the discursive elements. The learning process proceeded mainly according to the expansive learning cycle, but some of the learning actions, such as questioning, historical, actual-empirical and modelling, appeared throughout the Change Workshop process. The consolidating phase was not discovered during the Change Workshop, but was discussed in an evaluation meeting of the Change Workshop process two months later. The share of participants in discursive elements was 60% and the share of interventionists 37%. In the expansive learning category, the share of discursive elements by the participants was 81% and the share of interventionist was 19%. The Annual Clock as a germ cell appeared already during the first Change Workshop meeting, but it was mentioned not at all in the assignment for the second Change Workshop meeting, whereas afterwards the Annual Clock was again appearing in the discussions and the development of the idea continued according the expansive learning cycle until the 5th Change Workshop meeting. en
dct.abstract Tavoitteet: Työterveyslaitoksessa on kehitetty muutospaja-menetelmää työhyvinvoinnin edistämiseen organisaatioiden kehittämisessä. Muutospaja perustuu toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen metodologiaan. Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida ekspansiivisen oppimissyklin ilmentymistä muutospajan kuluessa, sekä muutospajaan osallistuvien henkilöiden ja muutospajan ohjaajien osallistumista oppimisprosessin tuottamiseen. Toisena tavoitteena oli yhden kehittämishankkeen "Vuosikello" kehityskaaren analysoiminen muutospajan eri vaiheissa. Vuosikello kehitettiin välineeksi suunnitella työtehtävien ajoittamista ja siten jakaa työtehtäviä tasaisemmin henkilöiden ja prosessien kesken. Menetelmät: Tutkimuksen aineisto on Suomen metsäkeskuksessa toteutetusta muutospajasta vuosina 2012-2013. Muutospaja koostui viidestä noin kolmen tunnin kokoontumisesta, johon osallistui 12-25 henkilöä ja 2-3 ohjaajaa. Muutospajan istunnot videoitiin ja nauhoitettiin. Litteroinnit kirjoitettiin nauhoituksista. Puheenvuoroja oli kaikkiaan 1 190. Litteroitujen puheenvuorojen analyysissa käytettiin temaattista analyysia. Koska ensimmäisenä tavoitteena oli tutkia ekspansiivisen oppimisen syklin (kyseenalaistaminen, historiallinen ja aktuaalis-empiirinen analyysi, uuden ratkaisun mallintaminen, uuden mallin tutkiminen, uuden mallin käyttöönotto, prosessin arviointi ja uuden käytännön vakauttaminen) toteutumista, ekspansiivisen oppimissyklin oppimisvaiheet muodostivat luokittelun pääluokat. Sen lisäksi aineistosta nousivat luokitteluryhmiksi muutospajan organisointi, muut oppimistapahtumat, muutospaja-menetelmä sekä "muut". Puheenvuorot luokiteltiin siten, että ensin tarkasteltiin, oliko puheenvuoro luokiteltavissa ekspansiiviseen oppimiseen. Mikäli puheenvuoro sisälsi ekspansiivisen oppimisen elementtejä, tarkasteltiin vielä, mitä eri ekspansiivisen oppimisen elementtejä puheenvuoroon sisältyi. Yhteen puheenvuoroon voi siten sisältyä useita ekspansiivisen oppimisen elementtejä, eli diskurssielementtejä, joita oli yhteensä 1 378. Lisäksi puheenvuorot luokiteltiin erikseen muutospajan osallistujien ja ohjaajien mukaan (paitsi ei "muut" luokassa). Toisena tavoitteena olleen Vuosikellon kehityskaaren tutkimuksessa litteroiduista puheenvuoroista poimittiin erikseen muutospajoittain yhteen taulukkoon ne puheenvuorot, joissa sana "Vuosikello" esiintyi, sekä ensimmäisissä muutospajoissa esiin tulleet työn häiriötilanteet, joihin Vuosikello loi ratkaisua. Tulokset: Diskurssielementeistä 52 % edusti ekspansiivista oppimista. Muutospajassa oppimisprosessi eteni pääosin ekspansiivisen syklin mukaan, mutta kyseenalaistaminen, analyysi- ja mallintamisvaiheet toistuivat joissain muodoissaan eri muutospajatapaamisissa. Uuden käytännön vakiinnuttamista ei ehditty todeta viiden muutospajaistunnon kuluessa, mutta se ilmeni pari kuukautta myöhemmin pidetyssä muutospajan prosessin arviointikokouksessa. Osallistujien osuus diskursiivisista elementeistä oli 60 % ja ohjaajien 37 %. Ekspansiivisessa oppimisessa osallistujien tuottamat diskursiiviset elementit edustivat 81 % ja ohjaajien 19 % osuutta. Vuosikellon idean aihio ilmeni jo ensimmäisessä muutospajassa, jolloin analysointiin työn viimeaikaisia muutoksia, mutta toista muutospajaa edeltävissä ennakkotehtävissä (häiriöpäiväkirjoissa) aiheeseen liittyviä ongelmia ei mainittu. Vuosikello nousi uudelleen keskusteluun toisen muutospajan kuluessa yhdessä työryhmässä, jossa Vuosikellon mainittiin välineenä suunnitella tehtävien suorittamista eri vuodenaikoina. Vuosikello-mallin kehitys jatkui pääosin ekspansiivisen oppimissyklin mukaan tasaisesti viidenteen muutospajaan saakka. fi
dct.subject workshop en
dct.subject activity system model en
dct.subject change laboratory en
dct.subject muutospaja fi
dct.subject työ toimintajärjestelmänä fi
dct.subject muutoslaboratorio fi
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Paavola, Sami
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
ethesis.degreeprogram MO: Adult Education and Developmental Work Research fi
ethesis.degreeprogram MDP Adult Education and Developmental Work Research en
ethesis.degreeprogram Magisterprogrammet: Adult Education and Developmental Work Research sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/05f7e7b1-6867-4e0b-b36f-a95eca0b91f4
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe2014061226451
dc.type.dcmitype Text
dct.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dct.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dct.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi

Files in this item

Files Size Format View
explorin.pdf 2.278Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record