Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ruokahalun säätely ja lihavuuden lääkehoito : lihavuuslääkkeiden tehoseulontamenetelmä seeprakalalla

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-09-04T13:10:19Z und
dc.date.accessioned 2018-07-03T14:44:40Z
dc.date.available 2016-06-03T21:00:05Z und
dc.date.available 2018-07-03T14:44:40Z
dc.date.issued 2014-09-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/135852
dc.title Ruokahalun säätely ja lihavuuden lääkehoito : lihavuuslääkkeiden tehoseulontamenetelmä seeprakalalla fi
ethesis.discipline Farmakologi sv
ethesis.discipline Pharmacology en
ethesis.discipline Farmakologia fi
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Heine, Sari
dct.issued 2014
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Obesity is a significant problem for public health. Obesity develops when systems controlling food intake and consumption are imbalanced. Many different brain areas and transmitters contribute to maintain energy balance. Signals that are secreted proportional to body's fat storage (leptin and insulin) regulate energy balance in a long run. Hormones that are secreted from gastrointestinal tract control food intake in a short run. These hormones are for example cholecystokinin, peptide YY and ghrelin. Drug treatment for obesity is limited because effective drugs are lacking. The only drug to treat obesity in Europe is orlistat but it's effectiveness is modest. The development for new antiobesity drugs has been busy. Problems in drug development have however delayed drugs in the market. The aim of this study was to develop a method with which we could measure how much food zebrafish (Danio rerio) has been eaten and to study how different drugs affect feeding behavior of the zebrafish. The purpose was also to do high throughput screening of antiobesity drug with this method and to study how genes affect feeding. The amount of food that zebrafish ate was able to be measured by utilizing fluorescent rotifers as fish's food. Drugs that are known to affect feeding (fluoxetine and rimonabant) reduced the amount of food zebrafish ate when measurement was done in 6-well plate and with two hours feeding. Sibutramine did not affect food intake, although it has been shown to reduce food intake in zebrafish in another study. The effect of gene knock down was also studied with morpholino oligonucleotides. MANF, th2 or galanin gene knock down did not affect food intake in zebrafish. The conclusion is that the new method is well suited for food intake measurements and drug effectiveness studies. The method can not be used in high throughput screening because results can not be analyzed by a plate reader and the feeding can not be done in 96-well plate. en
dct.abstract Lihavuus on merkittävä kansanterveydellinen ongelma, jonka aiheuttajana voidaan pitää monitasoista epätasapainoa ravinnon ottoa ja kulutusta säätelevien järjestelmien välillä. Energiatasapainon säätelyyn osallistuvat useat aivoalueet ja välittäjäaineet. Rasvakudoksen määrän suhteen erittyvät signaalit, kuten leptiini ja insuliini, säätelevät energiatasapainoa pitkällä aikavälillä. Ruoansulatuskanavasta erittyvät hormonit, kuten kolekystokiniini, peptidi YY ja greliini, taas säätelevät syömistä lyhyellä aikavälillä. Lihavuuden lääkehoito on tällä hetkellä rajoittunutta, sillä tehokkaita lääkeaineita sen hoitoon ei ole. Ainoa markkinoilla oleva lääkeaine lihavuuden hoitoon Euroopassa on orlistaatti, jonka painoa pudottava vaikutus on vaatimaton. Uusien lääkeaineiden kehitys on ollut vilkasta, mutta vakavat haittavaikutukset ja tehon puute ovat hidastaneet lääkevalmisteiden markkinoille pääsyä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää menetelmä, jonka avulla voidaan mitata seeprakalan (Danio rerio) syömä ruokamäärä ja tutkia eri lääkeaineiden vaikutusta kalan syömiskäyttäytymiseen. Tarkoitus oli tutkia menetelmän soveltuvuutta lihavuuslääkkeiden tehoseulontaan ja eri geenien vaikutuksen selvittämiseen. Kalan syömä ruokamäärä onnistuttiin mittaamaan hyödyntämällä fluoresoivia rataseläimiä kalan ruokana. Syömiseen vaikuttavien lääkeaineiden (fluoksetiini ja rimonabantti) todettiin vähentävän seeprakalan syömän ruoan määrää kahden tunnin ruokinnalla 6-kuoppalevyllä. Sibutramiinin ei havaittu vähentävän syödyn ruoan määrää, vaikka sen aiemmissa tutkimuksissa onkin todettu toimivan anoreksigeenisenä aineena. Geenien toiminnan eston vaikutusta seeprakalan syömiskäyttäytymiseen tutkittiin morfoliino-oligonukleotidien avulla. MANF-, th2- tai galaniini- geenin toiminnan eston ei havaittu vaikuttavan syödyn ruoan määrään. Kehitetty menetelmä soveltuu siis seeprakalan syömän ruoan mittaamiseen ja lääkeaineiden tehon tutkimukseen. Tehoseulontaan menetelmää ei voida hyödyntää, sillä tuloksia ei voida lukea levynlukijalla eikä ruokinta onnistu 96-kuoppalevyllä. fi
dct.subject zebrafish en
dct.subject obesity en
dct.subject high throughput screening en
dct.subject fluoxetine en
dct.subject rimonabant en
dct.subject sibutramine en
dct.subject seeprakala fi
dct.subject lihavuus fi
dct.subject tehoseulonta fi
dct.subject fluoksetiini fi
dct.subject rimonabantti fi
dct.subject sibutramiini fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Rossi, Jari
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151265
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Pro gradu_Sari Heine.pdf 1.544Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record