Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Bentsodiatsepiinivalmisteiden pakkausselosteet ikääntyneiden lääketiedon lähteenä

Show full item record

Title: Bentsodiatsepiinivalmisteiden pakkausselosteet ikääntyneiden lääketiedon lähteenä
Author(s): Saarenpää, Maija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Social Pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2014
Abstract:
The body changes its response to medicine by age. Thus, medicines information for the elderly needs to differ from information targeted to younger adults. Package leaflets (PLs) are among the key sources of medicines information among general public. Although not generally recommended, benzodiazepines are commonly used by the elderly. The aim of this study was to evaluate the usability of benzodiazepine PLs and their information content from the elderly perspective. Additionally, the study aimed to explore how medicines information targeted to elderly in PLs aligns with the information targeted to health care professionals (HCPs). The study focused on PLs of benzodiazepines and their derivatives (diazepam, alprazolam, oxazepam, zopiclone and temazepam) that are commonly used but not recommended for the elderly. The usability of PLs was evaluated by using the Medication Information Design Assessment Scale (MIDAS). The informational content of PLs was studied by identifying all references for the elderly and comparing them to information targeted to HCPs in Database of medication for the elderly, Beer's criteria, Kapseli 35 publication, Martindale, Current Care Guideline for insomnia and the Summaries of Product Characteristics. The usability of the PLs in this study required several improvements. The mean of MIDAS-credits was 6,22 (n = 27; range 5,00-7,00), the scale maximum being 13. Sufficient line spacing and highlighting of important information were among the poorly represented elements. The occurrence of different font-sizes also varied. The most proficiently represented features included headings, contrast and the usage of upper and lower case in text. The PLs included in the content-analysis contained references to the elderly in all cases except one (n = 35). The references were categorized to general warnings, side effects and dose recommendations. They were in line with the information targeted to HCPs, but relatively short and often inadequate. Most PLs did not give an adequate overall picture of the medicine use among the elderly. The PLs for benzodiazepines need to be improved from the elderly perspective both in terms of information content and usability. Attention both from the medicine authorities and the pharmaceutical industry is required. Alternatively, separate drug-specific information leaflets for the elderly may be developed.
Ikääntyessä elimistön vasteet lääkkeisiin muuttuvat, jolloin myös lääketiedon on poikettava nuoremmille aikuisille suunnatusta lääketiedosta. Pakkausselosteet ovat yksi keskeisimmistä potilaiden lääketietolähteistä. Bentsodiatsepiinien käyttöä ikääntyneillä ei suositella. Tästä huolimatta niitä käytetään ikääntyneillä suhteellisen paljon. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli arvioida bentsodiatsepiinivalmisteiden pakkausselosteiden käytettävyyttä ja ikääntyneille suunnattua tietosisältöä. Tavoitteena oli myös selvittää, miten ikääntyneille suunnattu tieto on linjassa terveydenhuollon ammattilaisille suunnattujen lääkeinformaatiolähteiden kanssa. Tutkimusmateriaalina käytettiin paljon käytettyjen ja ikääntyneille haitallisten bentsodiatsepiinien ja niiden johdannaisten - diatsepaamin, alpratsolaamin, oksatsepaamin, tsopiklonin ja tematsepaamin - pakkausselosteita. Pakkausselosteiden käytettävyyttä arvioitiin Medication Information Design Assesment Scale (MIDAS) -mittarilla. Tietosisältöä tutkittiin etsimällä selosteista kaikki maininnat ikääntyneistä ja vertaamalla tietoja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuihin tietolähteisiin (Iäkkäiden lääkityksen tietokanta, Beersin kriteerit, Kapseli 35 -julkaisu, Martindale, unettomuuden Käypä hoito -suositus ja valmisteyhteenvedot). Tutkittujen selosteiden käytettävyydessä oli paljon parannettavaa. MIDAS-pisteiden keskiarvo oli 6,22 (n = 27; vaihteluväli 5,00-7,00) täysien pisteiden ollessa 13. Huonosti toteutuneita kohtia olivat muun muassa riittävä riviväli ja tärkeiden asioiden korostus. Myös fonttikoon toteutumisessa oli suurta vaihtelua. Parhaiten toteutuivat muun muassa otsikointi, kontrasti sekä isojen ja pienten kirjainten käyttö tekstissä. Sisältöanalyysissa tutkituista selosteista (n = 35) kaikissa paitsi yhdessä oli maininta ikääntyneistä potilaista. Maininnat jakautuivat yleisiin varoituksiin, haittavaikutuksiin ja annostusohjeisiin. Ne olivat myös pääosin linjassa terveydenhuollon ammattilaisille suunnattujen tietojen kanssa, mutta verrattain lyhyitä ja usein puutteellisia. Useimmat pakkausselosteet eivät antaneet kattavaa kokonaiskuvaa valmisteen käytöstä ikääntyneillä. Bentsodiatsepiinien pakkausselosteita on kehitettävä ikääntyneiden näkökulmasta sekä tietosisällöltään että käytettävyydeltään. Laadun parantamiseksi tarvitaan viranomaisia ja lääkeyrityksiä. Vaihtoehtoisesti ikääntyneille on tehtävä omat lääkeainekohtaiset selosteet.
Keyword(s): the elderly medicines information package leaflets benzodiazepines ikääntyneet lääkeinformaatio pakkausselosteet bentsodiatsepiinit


Files in this item

Files Size Format View
Gradu_Maija_Saarenpaa.pdf 575.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record