Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Tematsepaamin, oksatsepaamin ja tsopiklonin jäännöspitoisuudet iäkkäillä potilailla : pitoisuuksien yhteys itse arvioituun terveyteen ja toimintakykyyn

Show full item record

Title: Tematsepaamin, oksatsepaamin ja tsopiklonin jäännöspitoisuudet iäkkäillä potilailla : pitoisuuksien yhteys itse arvioituun terveyteen ja toimintakykyyn
Author(s): Huttunen, Sari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Social Pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2014
Abstract:
Long-term use of benzodiazepines is not recommended in the aged. Elimination of these drugs is delayed in the aged, which can prolong drug action and expose users to adverse effects. Long-term benzodiazepine use is associated with many adverse effects, including cognitive impairment and falls. However, there are only few published studies dealing with associations between benzodiazepine concentration and clinical outcomes in the aged in long-term use. The aim of this study was to explore association of residual concentration of temazepam, oxazepam and zopiclone with age, gender, kidney function, drug dose and clinical outcomes, such as self-perceived health and functional abilities in aged patients. The data were collected in Pori City Hospital in July 2004. The patients were between 60-98 years of age (median 81) and the majority (79%) of them were women. Residual drug concentrations were analysed from serum from patients using temazepam (n=14), oxazepam (n=11) or zopiclone (n=28) regularly. Residual oxazepam concentration correlated positively with evening dose (p<0.001) and daily dose (p=0.003). Also oxazepam concentration was higher (p=0.017) in patients who took the last dose later (21:00-02:45) compared to patients with earlier dosing time (15:35-19:00). There was no such association between temazepam or zopiclone and dose or dosing time. This might be explained by the fact that there was more dispersion in the dose and dosing time of oxazepam compared to temazepam and zopiclone. There were no other associations between drug concentrations and demographic variables studied. Concerning associations with clinical outcomes, zopiclone concentration tended to be higher in patients who often felt themselves tired during daytime (p=0.087). Surprisingly, residual serum concentration of oxazepam seemed to be higher in patients who were able to walk and manage their shopping independently. Apart from these findings, residual concentration of temazepam, oxazepam and zopiclone associated poorly with clinical outcomes. These findings do not support routine monitoring of residual benzodiazepine concentrations in aged patients.
Bentsodiatsepiineja ei suositella käytettäväksi pitkäaikaisesti osana iäkkäiden lääkehoitoa. Elimistössä tapahtuvat ikääntymismuutokset pidentävät bentsodiatsepiinien vaikutusaikaa ja kasvattavat haittavaikutusten riskiä pitkäaikaisessa käytössä. Bentsodiatsepiinien pitkäaikaiseen käyttöön liittyy useita haittavaikutuksia, kuten kognitiivisten kykyjen heikentyminen ja kaatumisriskin suureneminen. Kuitenkin bentsodiatsepiinipitoisuuksien yhteydestä lääkevaikutukseen ja haittoihin iäkkäillä on vain vähän tutkittua tietoa, erityisesti pitkäaikaisessa käytössä. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli määrittää pitkäaikaisesti käytettyjen tematsepaamin, oksatsepaamin ja tsopiklonin aamulla mitattujen seerumin lääkeainepitoisuuksien suuruutta ja niiden yhteyttä potilaiden ikään, sukupuoleen, munuaisten toimintaan, käytettyyn lääkeannokseen sekä haastattelulla mitattuun terveyteen, toimintakykyyn sekä unen ja virkeyden kokemiseen. Tutkimuksen aineisto kerättiin Porin kaupunginsairaalassa vuonna 2004. Potilaat olivat 60-98-vuotiaita (mediaani 81) ja enemmistö (79 %) heistä oli naisia. Jäännöspitoisuudet mitattiin tematsepaamia (n=14), oksatsepaamia (n=11) ja tsopiklonia (n=28) säännöllisesti käyttäneiltä potilailta. Tulosten perusteella seerumin oksatsepaamipitoisuudella oli positiivinen korrelaatio edellisenä iltana (p<0,001) ja koko edellisenä päivänä (p=0,003) käytettyyn lääkeannokseen. Lisäksi oksatsepaamipitoisuudet olivat suuremmat ilta-annoksen myöhemmin (21:00-02:45) saaneilla potilailla (p=0,017) verrattuna annoksen aikaisemmin saaneisiin (15:35-19:00). Tematsepaamilla ja tsopiklonilla yhteydet annoksiin ja annosteluajankohtiin eivät olleet yhtä selkeitä, mihin saattaa vaikuttaa niiden pienempi hajonta annoksissa ja annosteluajankohdissa oksatsepaamiin verrattuna. Suuremmat tsopiklonipitoisuudet näyttävät liittyvän iäkkäiden päiväaikaiseen väsymykseen (p=0,087). Lisäksi oksatsepaamipitoisuudet olivat suuremmat itsenäisesti liikkuvilla (p=0,017) sekä kauppa-asioihin itse osallistuvilla (p=0,044) verrattuna avustusta tarvitseviin. Tematsepaamin, oksatsepaamin ja tsopiklonin aamulla mitatuista seerumin lääkeainepitoisuuksista ei löydy selkeitä yhteyksiä potilaiden itse arvioimaan terveyteen, toimintakykyyn ja uneen muutamaa heikkoa yhteyttä lukuun ottamatta. Tästä johtuen näiden bentsodiatsepiinien jäännöspitoisuuksien rutiininomaiselle mittaamiselle iäkkäillä ei näytä olevan kliinisiä perusteita.
Keyword(s): bentsodiatsepiini jäännöspitoisuus tematsepaami oksatsepaami tsopikloni iäkkäät itsekoettu terveys


Files in this item

Files Size Format View
Gradu-Sari Huttunen.pdf 1.034Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record