Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Tematsepaamin, oksatsepaamin ja tsopiklonin jäännöspitoisuudet iäkkäillä potilailla : pitoisuuksien yhteys itse arvioituun terveyteen ja toimintakykyyn

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-10-08T13:09:25Z und
dc.date.accessioned 2018-07-03T14:44:34Z
dc.date.available 2014-10-08T13:09:25Z und
dc.date.available 2018-07-03T14:44:34Z
dc.date.issued 2014-10-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/136125
dc.title Tematsepaamin, oksatsepaamin ja tsopiklonin jäännöspitoisuudet iäkkäillä potilailla : pitoisuuksien yhteys itse arvioituun terveyteen ja toimintakykyyn fi
ethesis.discipline Socialfarmaci sv
ethesis.discipline Social Pharmacy en
ethesis.discipline Sosiaalifarmasia fi
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Huttunen, Sari
dct.issued 2014
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Long-term use of benzodiazepines is not recommended in the aged. Elimination of these drugs is delayed in the aged, which can prolong drug action and expose users to adverse effects. Long-term benzodiazepine use is associated with many adverse effects, including cognitive impairment and falls. However, there are only few published studies dealing with associations between benzodiazepine concentration and clinical outcomes in the aged in long-term use. The aim of this study was to explore association of residual concentration of temazepam, oxazepam and zopiclone with age, gender, kidney function, drug dose and clinical outcomes, such as self-perceived health and functional abilities in aged patients. The data were collected in Pori City Hospital in July 2004. The patients were between 60-98 years of age (median 81) and the majority (79%) of them were women. Residual drug concentrations were analysed from serum from patients using temazepam (n=14), oxazepam (n=11) or zopiclone (n=28) regularly. Residual oxazepam concentration correlated positively with evening dose (p<0.001) and daily dose (p=0.003). Also oxazepam concentration was higher (p=0.017) in patients who took the last dose later (21:00-02:45) compared to patients with earlier dosing time (15:35-19:00). There was no such association between temazepam or zopiclone and dose or dosing time. This might be explained by the fact that there was more dispersion in the dose and dosing time of oxazepam compared to temazepam and zopiclone. There were no other associations between drug concentrations and demographic variables studied. Concerning associations with clinical outcomes, zopiclone concentration tended to be higher in patients who often felt themselves tired during daytime (p=0.087). Surprisingly, residual serum concentration of oxazepam seemed to be higher in patients who were able to walk and manage their shopping independently. Apart from these findings, residual concentration of temazepam, oxazepam and zopiclone associated poorly with clinical outcomes. These findings do not support routine monitoring of residual benzodiazepine concentrations in aged patients. en
dct.abstract Bentsodiatsepiineja ei suositella käytettäväksi pitkäaikaisesti osana iäkkäiden lääkehoitoa. Elimistössä tapahtuvat ikääntymismuutokset pidentävät bentsodiatsepiinien vaikutusaikaa ja kasvattavat haittavaikutusten riskiä pitkäaikaisessa käytössä. Bentsodiatsepiinien pitkäaikaiseen käyttöön liittyy useita haittavaikutuksia, kuten kognitiivisten kykyjen heikentyminen ja kaatumisriskin suureneminen. Kuitenkin bentsodiatsepiinipitoisuuksien yhteydestä lääkevaikutukseen ja haittoihin iäkkäillä on vain vähän tutkittua tietoa, erityisesti pitkäaikaisessa käytössä. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli määrittää pitkäaikaisesti käytettyjen tematsepaamin, oksatsepaamin ja tsopiklonin aamulla mitattujen seerumin lääkeainepitoisuuksien suuruutta ja niiden yhteyttä potilaiden ikään, sukupuoleen, munuaisten toimintaan, käytettyyn lääkeannokseen sekä haastattelulla mitattuun terveyteen, toimintakykyyn sekä unen ja virkeyden kokemiseen. Tutkimuksen aineisto kerättiin Porin kaupunginsairaalassa vuonna 2004. Potilaat olivat 60-98-vuotiaita (mediaani 81) ja enemmistö (79 %) heistä oli naisia. Jäännöspitoisuudet mitattiin tematsepaamia (n=14), oksatsepaamia (n=11) ja tsopiklonia (n=28) säännöllisesti käyttäneiltä potilailta. Tulosten perusteella seerumin oksatsepaamipitoisuudella oli positiivinen korrelaatio edellisenä iltana (p<0,001) ja koko edellisenä päivänä (p=0,003) käytettyyn lääkeannokseen. Lisäksi oksatsepaamipitoisuudet olivat suuremmat ilta-annoksen myöhemmin (21:00-02:45) saaneilla potilailla (p=0,017) verrattuna annoksen aikaisemmin saaneisiin (15:35-19:00). Tematsepaamilla ja tsopiklonilla yhteydet annoksiin ja annosteluajankohtiin eivät olleet yhtä selkeitä, mihin saattaa vaikuttaa niiden pienempi hajonta annoksissa ja annosteluajankohdissa oksatsepaamiin verrattuna. Suuremmat tsopiklonipitoisuudet näyttävät liittyvän iäkkäiden päiväaikaiseen väsymykseen (p=0,087). Lisäksi oksatsepaamipitoisuudet olivat suuremmat itsenäisesti liikkuvilla (p=0,017) sekä kauppa-asioihin itse osallistuvilla (p=0,044) verrattuna avustusta tarvitseviin. Tematsepaamin, oksatsepaamin ja tsopiklonin aamulla mitatuista seerumin lääkeainepitoisuuksista ei löydy selkeitä yhteyksiä potilaiden itse arvioimaan terveyteen, toimintakykyyn ja uneen muutamaa heikkoa yhteyttä lukuun ottamatta. Tästä johtuen näiden bentsodiatsepiinien jäännöspitoisuuksien rutiininomaiselle mittaamiselle iäkkäillä ei näytä olevan kliinisiä perusteita. fi
dct.subject bentsodiatsepiini fi
dct.subject jäännöspitoisuus fi
dct.subject tematsepaami fi
dct.subject oksatsepaami fi
dct.subject tsopikloni fi
dct.subject iäkkäät fi
dct.subject itsekoettu terveys fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Puustinen, Juha
ethesis.supervisor Airaksinen, Marja
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151270
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Gradu-Sari Huttunen.pdf 1.034Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record