Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Hoitajien suhtautuminen psyykenlääkkeisiin ja niiden käyttöön kemiallisena rajoitteena ikääntyneiden pitkäaikaishoidossa

Show full item record

Title: Hoitajien suhtautuminen psyykenlääkkeisiin ja niiden käyttöön kemiallisena rajoitteena ikääntyneiden pitkäaikaishoidossa
Author(s): Valkohaapa, Anna-Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Social Pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2014
Abstract:
In Finland the elderly residents of long-term care facilities are often prescribed a lot of medications, especially psychotropic drugs. It also happens that a patient or a resident has to be physically or chemically restrained. Chemical restraining can be defined in many ways, for example as using a drug - usually an antipsychotic - to restrict the freedom or movement of a patient and to control his or her behavior. In nursing homes the staff is in a key position when it comes to deciding on the use of chemical restraining or PRN medication. A legislation to guarantee the self-determination of a patient and to define how physical restraining can be used is now being prepared in Finland. Only a few studies on chemical restraining from a nurses' point of view have been made so far. Thus, the aim of this study is to provide more information on the level of knowledge, the attitudes and perceptions of nurses regarding chemical restraining and the effect of those on deciding whether to use chemical restraints or not. Three focus groups with nurses were conducted in Hyvinkää nursing homes (n=13). The groups were recruited both by e-mail and directly from the wards. The focus group discussions were digitally audiotaped and transcribed verbatim. The content of the transcripts was then analyzed using a constant comparative method. According to the study most of the antipsychotics used in long-term care were used daily. However, it is not uncommon for the nurses to be unsure about their knowledge on the use of medicines. It is thus important to help the nursing staff to increase their knowledge and skills in pharmacology. The nurses also wished to get extra training for treating people with dementia. The concept of chemical restraining is quite ambiguous, and the use of chemical restraints is a complex ethical issue because the reasons for and effects of administering it vary depending on the situation. The study shows that the chemical restraining is most often considered justified when it is used to ensure the safety of a patient, relieve anxiety or to keep the working conditions of the staff tolerable. Also a shortage of manpower and a request by the family can influence the decision on using chemical restraints. The lack of proper common guidelines causes confusion and wide variation in the use of chemical restraints. Many interviewees were hoping for more open discussion and cooperation on using chemical restraining. The nurses also mentioned many alternatives to rely on instead of using chemical restraints, such as soothing, comforting and creating a safe feeling for the patients, daily routines and stimulus. One of the key factors for taking to these instead of chemical restraints are the manpower resources in the facilities. Educating the staff can also help them to find more options for chemical restraining and make staff members recognize new or remember forgotten routines for caring for the patients without using psychotropic drugs.
Pitkäaikaishoidossa asuvat ikääntyneet käyttävät Suomessa runsaasti lääkkeitä ja erityisesti psyykenlääkkeiden käyttö on yleistä. Potilasta tai asukasta voidaan joskus joutua rajoittamaan fyysisesti tai kemiallisesti. Kemiallisella rajoittamisella on monia määritelmiä: se voidaan kuvata esimerkiksi lääkkeen, yleensä psyykenlääkkeen, käytöksi siten, että sen yksinomaisena tarkoituksena on rajoittaa potilaan liikkumista tai muuta toimintaa ja hillitä hänen käyttäytymistään. Hoitohenkilökunta on avainasemassa päätettäessä tarvittavien lääkkeiden käytöstä ja kemiallisesta rajoittamisesta. Suomessa on tällä hetkellä valmistelussa laki, joka turvaa potilaan ja asukkaan itsemääräämisoikeuden mahdollisimman kattavasti ja asettaa puitteet fyysisille rajoittamistoimille. Kemiallisesta rajoittamisesta hoitohenkilökunnan näkökulmasta käsin on tehty hyvin vähän tutkimuksia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli antaa lisätietoa hoitajien tietämyksestä, käsityksistä ja asenteista psyykenlääkkeitä ja kemiallista rajoittamista kohtaan sekä siitä, miten edellä mainitut seikat vaikuttavat päätöksentekoon kemiallisen rajoittamisen käyttämisestä. Tutkimus toteutettiin ryhmäkeskustelu-menetelmällä. Hyvinkään kaupungin vanhainkotien ja palvelukeskusten hoitajille (n=13) järjestettiin kolme ryhmäkeskustelua. Osallistujat rekrytoitiin sähköpostitse sekä suoraan osastoilla kierrellen. Ryhmäkeskustelut nauhoitettiin osallistujien luvalla ja keskustelut litteroitiin sanatarkasti. Analyysiin käytettiin analyyttistä vertailumenetelmää. Tutkimuksen perusteella suuri osa pitkäaikaishoidossa käytössä olevista psyykenlääkkeistä oli käytössä listalääkkeinä. Hoitajat voivat olla epävarmoja tiedoistaan lääkkeiden ja lääkehoidon suhteen. Farmakologisen osaamisen lisääminen osastoilla on tärkeää, ja myös lisäkoulutusta dementiaa sairastavien hoidosta kaivattiin. Kemiallinen rajoittaminen ei ole käsitteenä yksiselitteinen hoitohenkilökunnalle ja sen käyttäminen on eettisesti monimutkainen kysymys, sillä käytön perustelut ja vaikutukset ovat vahvasti tilannesidonnaisia. Hoitajien mielestä kemiallinen rajoittaminen on oikeutettua, kun asukkaiden turvallisuus täytyy taata, helpottaa heidän ahdistunutta oloaan tai taata henkilökunnan työnteon edellytykset. Muita syitä kemialliseen rajoittamiseen olivat mm. henkilökunnan vajaamiehitys ja omaisten vaatimukset. Yhteisten toimintalinjojen ja -periaatteiden puute osastoilla aiheuttaa hämmennystä ja variaatioita kemiallisen rajoittamisen käyttämisessä. Yhteistyötä ja yhteistä aiheeseen liittyvää keskustelua kaivattiin. Hoitohenkilökunta nimesi monia vaihtoehtoja kemialliselle rajoittamiselle, kuten rauhoittelu ja turvallisuuden tunteen luominen, päivärutiinit ja virikkeet. Mm. henkilökuntatilanne osastoilla määräsi, kuinka paljon vaihtoehtoisia toimintatapoja käytettiin. Koulutus voi tuottaa lisää vaihtoehtoja kemialliselle rajoittamiselle ja herättää henkilökuntaa huomaamaan uusia tai unohtuneita toimintatapoja.
Keyword(s): nurses chemical restraint antipsychotics ethics older people long-term care hoitajat kemiallinen rajoittaminen PKV-lääkkeet psyykenlääkkeet eettisyys ikääntyneet pitkäaikaishoito


Files in this item

Files Size Format View
Valkohaapa. Pro gradu.pdf 1.468Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record