Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Tutkimus terveyspalvelujen käytöstä ja lääkehoidon seurannasta

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-10-14T10:36:32Z und
dc.date.accessioned 2018-07-03T14:44:38Z
dc.date.available 2014-10-14T10:36:32Z und
dc.date.available 2018-07-03T14:44:38Z
dc.date.issued 2014-10-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/136155
dc.title Tutkimus terveyspalvelujen käytöstä ja lääkehoidon seurannasta fi
ethesis.discipline Socialfarmaci sv
ethesis.discipline Social Pharmacy en
ethesis.discipline Sosiaalifarmasia fi
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Vuorela, Maiju
dct.issued 2014
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract The aim of this Master's Thesis was to assess experiences of access to medications and follow up services. The aspects studied were: access to medications from the public's perspective, also in relation to availability of follow-up services and support for self-management in long-term medications, and difficulty to buy necessary medicines due to economic reasons. The respondents were also asked to identify needs for developing new customer-oriented services for follow up of treatments. The data were collected during December 2013 and January 2014 by an email survey to those registered in the loyal customer program of University Pharmacy. The data were analyzed by using the statistical programme SPSS. Responses to open-ended questions were analyzed (a preliminary analysis). Respondents' age, gender, area of residency and financial situation were used as background variables. 606 responses were received (84% women, 16% men). The mean age of the respondents was 53.5 years and 91% had at least one disease or symptom diagnosed by a doctor. Almost all (93%) used some medicine or vitamin product. Eleven percent of the respondents reported that they had not been able to purchase a medicine they needed due to poor personal financial situation. A majority (85%) of the respondents perceived their health status as good. The average number of visits at the doctor during a one year period was 5.5. About 22 % of the respondents reported that they were not able to get an appointment when they needed it. About half of the respondents had regular health controls by a doctor. The respondents indicated a wish that getting the appointment regularly should be easier and that there should be time to have a holistic discussion on one's care. About half had a personal doctor and 42% had a medication card. The most common ways to self-monitor one's care were by observing general health status, measuring blood pressure and weight. Almost two-thirds (63%) discussed the monitoring results with their doctor. Many respondents reported in the open comments that they did not have instructions for self-monitoring and there was no healthcare provider to share the results with. The respondents wanted have more information concerning the reasons to use medicines, and the benefits of a long-term medicine use. They also wanted to know more about adverse effects and interactions, as well as about non-pharmacological treatment options. The prescriptions were most commonly renewed at the doctor's office (47%).The respondents also expressed a wish to have more options to contact their healthcare providers, e.g., though electronic services (online doctor, email counselling). There are limitations in the Finnish health care system from the medication management's perspective. Aspects needing improvement include access to regular controls and follow-up services, having more options to contact healthcare providers, also through electronic services, having better access to information on diseases and medication, and finally, improve caring for people's health concerns in a holistic way. en
dct.abstract Suomalainen yhteiskunta on suuressa muutoksessa. Muun muassa kansalaisten eriarvoistumisen ja terveyserojen kasvun vuoksi meneillään on terveydenhuollon uudelleenjärjestely. Uudistus voi vaikuttaa väestön hyvinvointiin ja terveyspalveluiden saatavuuteen sekä lääkehoitojen saatavuuteen ja seurantaan. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää väestön terveyspalveluiden käyttöä ja kokemuksia lääkehoidon ja lääkehuoltopalveluiden saatavuudesta. Tärkeimmät tutkimuskysymykset olivat: lääkehoitojen saatavuuden toteutuminen väestönäkökulmasta, väestön sairastavuus, pitkäaikaisten lääkehoitojen seurannan ja omahoidon tuen toteutuminen sekä lääkehoidon hankkimatta jättäminen taloudellisista syistä. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää eriarvoisuutta aiheuttavia tekijöitä sekä asiakaslähtöisiä ratkaisumalleja lääkehoidon seurantaan. Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisenä väestökyselynä Yliopiston Apteekin kanta-asiakkailta joulukuun 2013 ja tammikuun 2014 aikana. Aineiston analyysi tehtiin SPSS tilasto-ohjelmalla. Lisäksi avoimista kysymyksistä etsittiin keskeisiä teemoja sisällönanalyysillä. Käytettyjä taustamuuttujia olivat ikä, sukupuoli, asuinalue ja käytettävissä olevien varojen riittävyys peruskuluihin. Vastauksia saatiin 606 (84 % naisia, 16 % miehiä). Vastanneiden keski-ikä oli 53,5 vuotta ja 91 %:lla oli jokin lääkärin toteama sairaus tai oire. Jotain lääke- tai vitamiinivalmistetta käytti 93 % vastaajista. Lääkkeistä oli joutunut rahatilanteen vuoksi tinkimään 11 %. Valtaosa (85 %) koki terveydentilansa hyväksi. Keskimäärin lääkärissäkäyntejä oli ollut 5,5 kertaa viimeisen vuoden aikana. Viidesosa ei saanut yleensä aikaa lääkäriin silloin, kun tarvitsi. Noin puolet vastanneista kävi säännöllisesti terveyskontrollissa. Vastauksissa toivottiin, että kontrolliajan saisi helpommin säännöllisesti ja että vastaanotolla olisi aikaa keskustella lääkehoidosta kokonaisuutena. Omalääkäri oli noin puolella ja lääkityskortti 42 %:lla vastanneista. Lääkehoidon vaikutusta seurattiin yleistä olotilaa, verenpainetta ja painoa seuraamalla ja 63 % keskusteli tuloksista lääkärin kanssa. Monet avoimeen kysymykseen vastanneet kertoivat, että heitä ei ole ohjeistettu omaseurantaan, eikä heillä ole ketään, jolle tietoa kertoa. Vastanneet halusivat tietoa lääkkeiden tarpeellisuudesta ja pitkäaikaisen, vuosia jatkuvan käytön hyödyistä sekä haitta- ja yhteisvaikutuksista ja lääkkeettömistä hoidoista. Yhteydenpitoon lääkärin ja hoitajan kanssa toivottiin parempia menetelmiä, kuten sähköposti, nettilääkäri tai jonkinlainen interaktiivinen sähköinen palvelu. Tavallisimmin resepti saatiin uusittua lääkärin vastaanotolla (47 %) tai hoitajan kautta (21 %). Terveyspalveluiden käytössä ja saatavuudessa oli eriarvoisuutta ikäryhmittäin, alueittain ja sosioekonomisen aseman mukaan. Kyselyyn vastanneet kokivat puutteita terveyspalvelujärjestelmässä lääkehoidon seurannan näkökulmasta. Kehitettävää nähtiin erityisesti säännöllisten kontrolleiden toteutumisessa, yhteydensaannin helpottamisessa ja tiedonsaannissa sekä potilaan hoitamisessa kokonaisuutena. fi
dct.subject eriarvoisuus fi
dct.subject lääkehoito fi
dct.subject omahoito fi
dct.subject saatavuus fi
dct.subject terveyspalvelut fi
dct.subject väestökysely fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Airaksinen, Marja
ethesis.supervisor Puumalainen, Inka
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151273
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
gradu_mvuorela.pdf 1.372Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record