Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kausiluonteisen puunkorjuuurakoinnin kannattavuus monialaisilla maatiloilla

Show full item record

Title: Kausiluonteisen puunkorjuuurakoinnin kannattavuus monialaisilla maatiloilla
Author(s): Mäntynen, Niina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest EconomicsDepartment of Forest Sciences
Discipline: Forest Economics
Language: Finnish
Acceptance year: 2009
Abstract:
Puunkorjuuurakoinnin kausivaihtelun ennakoidaan lisääntyvän ilmaston muuttumisen ja siitä aiheutuvan puunkorjuun rajoitusten seurauksena. Samalla Venäjän puutullien korotukset ovat vähentämässä tuontipuun määrää. Näiden seurauksena kotimaisen puun kysyntä kasvaa jo lähitulevaisuudessa. Monilla maatiloilla on mahdollisuus kausiluonteiseen puunkorjuuurakointiin oman yrittäjätyön sekä koneinvestointien myötä. Puunkorjuuurakoinnin avulla maatilat lisäävät koneiden käyttömääriä ja näin alentavat koneen aiheuttamia kiinteitä kustannuksia. Kaluston käyttöasteen kasvu puolestaan parantaa puunkorjuuurakointia tekevien yrittäjien toiminnan kannattavuutta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli analysoida puunkorjuuurakointia tekevien maatalouden kirjanpitotilojen avulla kausiluonteisen puunkorjuuyrittämisen kannattavuutta. Kannattavuutta tarkasteltiin maatilan puukorjuuurakoinnin tulojen ja kustannusten sekä yrittäjän työpanoksen avulla. Tutkimuksessa selvitettiin myös maatilojen eri toimialojen koneiden ja laitteiden yhteiskäytön sekä työpanoksen synergiaetuja. Lisäksi pyrittiin muodostamaan kuva puunkorjuuurakoinnin vaikutuksesta muun muassa maatilan kokonaiskannattavuuteen, maatilan töiden vuodenajoista johtuvaan vaihteluun sekä kokonaistyöajan käyttöön. Tutkimuksen aineistona käytettiin kahdeksaa Maaja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) kannattavuuskirjanpidossa mukana olevaa maatilaa, jotka olivat vuosina 2005 ja 2006 harjoittaneet puunkorjuuurakointia. Tiloille lähetetyn kyselyn ja MTT:n kannattavuuskirjanpidon tilinpäätöstietojen perusteella maatiloille laadittiin oikaistut tase ja tuloslaskelmat, joiden perusteella laskettiin keskeisiä kannattavuuden tunnuslukuja. Suhteellista kannattavuutta mitattiin kannattavuuskertoimella, joka saadaan jakamalla tuotot yrittäjäperheen palkkavaatimuksen sekä oman pääoman korkovaatimuksen summalla. Puunkorjuuurakoinnin kannattavuuskerroin oli vuonna 2005 keskimäärin 1,69 heikentyen kuitenkin 1,19:ään vuonna 2006. Aineiston suppeudesta johtuen tulosten jakauma oli melko vino. Tutkimustulokset kuitenkin osoittivat puunkorjuuurakoinnin olevan hyvä keino lisätä maatiloilla maatalouskoneiden käyttöastetta ja parantaa siten toiminnan kannattavuutta. Puunkorjuuurakoinnilla voidaan tasata myös maatilan töiden vuodenajoista johtuvaa vaihtelua sekä täydentää kokonaistyöajan käyttöä.
Säsongfluktuationerna inom drivning på entreprenad (skogsmaskinentreprenad) beräknas öka på grund av förändringar i klimatet och på grund av de begränsningar som förändringen ställer på drivningen. Samtidigt minskar mängden importvirke på grund av höjningarna av de ryska virkestullarna. Till följd av höjningarna ökar efterfrågan på inhemskt virke redan inom den närmaste framtiden. Många lantbruk har möjlighet att idka säsongsbetonad drivning på entreprenad både tack vare den egna företagarverksamheten och maskininvesteringarna. Med hjälp av drivning på entreprenad kan lantgårdarna öka utnyttjandegraden av maskinparken och på så sätt minska de fasta kostnaderna som orsakas av maskinparken. Den ökade utnyttjandegraden av maskinparken förbättrar för sin del lönsamheten för de företagare som utför drivning på entreprenad. Syftet med denna undersökning var att analysera lönsamheten av säsongsbetonad drivning på entreprenad med hjälp av sådana bokföringsgårdar inom lantbruket som utför drivning på entreprenad. Lönsamheten undersöktes med hjälp av lantbrukets inkomster av och utgifter för drivning på entreprenad samt med hjälp av företagarens arbetsinsats. I undersökningen utreddes även synergifördelarna av sambruket av maskiner och redskap samt för arbetsinsatserna för lantgårdarnas olika verksamhetsområden. Därutöver var syftet att utforma en bild av hur drivning på entreprenad inverkar bland annat på lantbrukets helhetslönsamhet, hur den inverkar på den säsongsberoende arbetsväxlingen på lantbruket samt på fördelningen av totalarbetstiden. Som material för undersökningen användes åtta lantbruk som deltar i Forskningscentralens för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) lönsamhetsbokföring och som under åren 2005 och 2006 utförde drivning på entreprenad. Utgående både från den förfrågan som sändes till lantgårdarna och MTT:s lönsamhetsbokförings bokslutsuppgifter uppgjordes för gårdarna korrigerade balansoch resultaträkningar. Utgående från dessa uträknades centrala nyckeltal för lönsamheten. Den relativa lönsamheten mättes med en lönsamhetskoefficient som erhålls när man dividerar intäkterna med summan av företagarfamiljens lönekrav och räntekravet på det egna kapitalet. Lönsamhetskoefficienten för drivning på entreprenad var år 2005 i medeltal 1,69 men sjönk emellertid till 1,19 år 2006. På grund av det knapphändiga materialet var fördelningen av resultaten relativt skev. Forskningsresultaten påvisade dock att drivning på entreprenad är ett bra sätt öka utnyttjandegraden för lantbruksmaskinerna och på så sätt förbättra lönsamheten. Med hjälp av drivning på entreprenad kan man även utjämna säsongsfluktuationerna för arbetet på lantgården samt förbättra utnyttjandet av totalarbetstiden.
The global warming imposes limitations on timber harvesting. As a result the seasonal variation of logging is expected to increase. At the same time the growth of Russian wood tariff will reduce the import. Together, these will increase the demand for domestic wood. Due to own entrepreneurial work and investments in agricultural machinery, several farms have the opportunity to provide seasonal timber harvesting services as contractors. With timber harvesting services these farms could increase the machinery utilization and save in the fixed costs. The growth of the machinery utilization rate will improve the profitability of the timber harvesting of contractors. The aim of this study was to analyze the profitability of seasonal timber harvesting contractors by employing data of the Finnish bookkeeping farms. The profitability was worked out by the income and costs of timber harvesting and also by the entrepreneur's input of labour. This study also aimed to find out the adventages of synergy in labour and common use of machinery in timber harvesting and farming. In addition this study aimed at to define the influence of the timber harvesting services on the farms total profitability, the seasonal variation of family labour and the use of total working hours. The source material of this study was the data of eight bookkeeping farms collected by MTT Agrifood Research Finland. These eight farms had carried on timber harvesting in the years 2005 and 2006. The income statement and the balance sheet of logging were calculated by using a mail inquiry and recorded financial statements of the farms. On the basis of the income statement and the balance sheet, the essential parameters of the profitability were calculated. The proportional profitability of the timber harvesting services was measured by the profitability ratio. The profitability ratio was calculated by dividing Family Farm Income (FFI) by the sum of costs for family factors, i.e. the wage claim and the interest claim of timber harvesting. The profitability ratio of logging was 1,69 in year 2005 and 1,19 in year 2006. Due to small data the skewness of results was often rather high. The results of the study, however, showed that for farms the timber harvesting services are a good way to increase the utilization rate of the agricultural machines and to improve the profitability of business. Providing timber harvesting services could also balance the seasonal variation of family labour and the use of total working hours of the family farm.
Keyword(s): drivning entreprenad branschövergripande lantbruk lönsamhet timber harvesting services contractors diversified farms bookkeeping profitability puunkorjuu urakointi monialainen maatila kirjanpito kannattavuus


Files in this item

Files Size Format View
Kausiluonteisen ... laisilla maatiloilla-1.pdf 324.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record