Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Baltic Sea underwater soundscape : weather and ship induced sounds and the effect of shipping on harbor porpoise (Phocoena phocoena) activity

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-01-23T09:51:36Z und
dc.date.accessioned 2018-01-18T15:14:18Z
dc.date.available 2015-01-23T09:51:36Z und
dc.date.available 2018-01-18T15:14:18Z
dc.date.issued 2015-01-23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/153043
dc.title Baltic Sea underwater soundscape : weather and ship induced sounds and the effect of shipping on harbor porpoise (Phocoena phocoena) activity en
ethesis.discipline Aquatic Sciences en
ethesis.discipline Akvaattiset tieteet fi
ethesis.discipline Akvatiska vetenskape sv
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/663e66e9-2de0-4ff6-95a7-10bfebf1a914
ethesis.department Miljövetenskapliga institutionen sv
ethesis.department Department of Environmental Sciences en
ethesis.department Ympäristötieteiden laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Biological and Environmental Sciences en
ethesis.faculty Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4d959249-d6aa-44fa-93ff-807dbf9ffaae
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Sairanen, Eeva Elisa
dct.issued 2015
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Sound travels faster and further in water than in air while electromagnetic radiation, among it visible light, attenuates fast. Marine animals have adapted to use sound in foraging, predator avoidance, orientation and communication with conspecifics. The underwater soundscape of the Baltic Sea remains largely undiscovered. The area is a unique acoustic environment due to its variant hydrography, broken coastline, shallowness, low salinity and the resulting strong stratifications. The harbor porpoise (Phocoena phocoena) is the only cetacean inhabiting the area, and its Baltic Sea subpopulation is critically endangered. This work is based on first sound pressure measurements of BIAS (Baltic Sea Information on the Acoustic Soundscape) -project by Finnish Environment Institute and other project participants. Measured sound pressure levels are compared to weather and shipping observations to collect information about the contributions of natural and anthropogenic sound sources to underwater sound pressure levels in the Baltic Sea. In addition porpoise observations collected at the Universities of Southern Denmark and Århus are compared to measured sound pressure levels and shipping data to examine if increased noise levels or increased shipping activity have an impact on harbor porpoise echolocation activity. The results show that at the Gulf of Finland both weather and shipping drive the levels of ambient noise at low frequencies (63 and 125 Hz third-octave bands). However the sound pressure levels caused by ships near the stations (up to 5 km) always exceeded all natural variation. Increased sound pressure levels and ship proximity seemed to have an impact on porpoise activity at the area. When a ship was very close (2 km), the registrations of porpoise echolocation clicks decreased with decreasing proximity to ship. On the other hand during spring months an increase in porpoise echolocation was recorded in relation to increased sound pressure levels, which might indicate the porpoises compensating to increased background noise by echolocating more frequently or loudly. en
dct.abstract Ääni kulkee vedessä nopeammin ja kauemmaksi kuin ilmassa, kun taas elektromagneettinen säteily, sen mukana näkyvä valo, vaimenee nopeasti. Merieliöt ovat kehittyneet hyödyntämään ääntä ruuan etsimiseen, saalistajilta suojautumiseen, ympäristönsä hahmottamiseen, suunnistamiseen ja lajitoverien kanssa kommunikoimiseen. Itämeren vedenalaista äänimaailmaa ei tunneta juuri lainkaan. Alue on akustisena ympäristönä ainutlaatuinen sen vaihtelevan hydrografian, rikkonaisen rannikon, mataluuden, alhaisen suolapitoisuuden sekä näistä johtuvien jyrkkien kerrostumien takia. Itämeren pyöriäinen (Phocoena phocoena) on ainoa alueella asuva valaslaji, ja sen Itämeren populaatio on äärimmäisen uhanalainen. Tämä työ perustuu ensimmäisiin BIAS (Baltic Sea Information on the Acoustic Soundscape) -projektissa Suomen Ympäristökeskuksen ja muiden projektin osallisten toimesta tehtyihin äänenpainetasojen mittauksiin. Vertaamalla havaittuja äänenpainetasoja säähavaintoihin ja laivaliikennetietoihin pyritään saamaan tietoa luonnollisten ja ihmisen aiheuttamien äänten osuuksista Itämeressä. Lisäksi Etelä-Tanskan ja Århusin yliopiston toimesta kerättyjä pyöriäistietoja verrataan mitattuihin äänenpainetasoihin sekä laivaliikennetietoihin. Näillä tutkimuksilla pyritään selvittämään onko kohonneilla äänenpainetasoilla ja tiheällä laivaliikenteellä vaikutuksia pyöriäisten aktiivisuuteen alueella. Tulokset osoittavat, että Suomenlahden rannikolla sekä sää että laivaliikenne vaikuttavat melutasoihin matalilla taajuuksilla (63 Hz ja 125 Hz kolmannesoktaavikaistat). Laivojen aiheuttamat äänenpainetasot ylittävät kuitenkin aina luonnollisen vaihtelun laivan ollessa lähellä (n. 5 km) mittauspisteeltä. Kohonneilla äänenpainetasoilla ja laivojen läheisyydellä näytti olevan vaikutusta pyöriäisten aktiivisuuteen alueella. Kun laiva oli hyvin lähellä (2 km), pyöriäisten kaikuluotausääniä rekisteröitiin sitä vähemmän mitä lähempänä laiva oli. Toisaalta kevätkuukausina kohonneiden äänenpainetasojen havaittiin välillä liittyvän lisääntyneeseen kaikuluotaukseen, mikä saattaa viitata pyöriäisten kompensoivan kohonnutta taustamelua kaikuluotaamalla useammin tai kovempaa. fi
dct.subject Itämeri fi
dct.subject pyöriäinen fi
dct.subject akustiikka fi
dct.subject vedenalaiset äänet fi
dct.subject laivamelu fi
dct.subject Baltic Sea en
dct.subject harbor porpoise en
dct.subject acoustics en
dct.subject underwater sounds en
dct.subject shipping noise en
dct.subject Phocoena phocoena en
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Pajala, Jukka
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe20180115180
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Gradu_SairanenEeva(1).pdf 1.478Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record