Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lääkehoidon arviointi -tutkimuksissa käytettyjen mittarien ominaisuudet (kirjallinen osa) : Lääkehoidon kokonaisarviointien tasalaatuisuuden arviointi Omahoitosuunnitelma 2100 -tutkimushankkeen pilotointivaiheessa (kokeellinen osa)

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-03-18T14:22:48Z und
dc.date.accessioned 2018-07-03T14:45:57Z
dc.date.available 2015-03-18T14:22:48Z und
dc.date.available 2018-07-03T14:45:57Z
dc.date.issued 2015-03-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/153807
dc.title Lääkehoidon arviointi -tutkimuksissa käytettyjen mittarien ominaisuudet (kirjallinen osa) : Lääkehoidon kokonaisarviointien tasalaatuisuuden arviointi Omahoitosuunnitelma 2100 -tutkimushankkeen pilotointivaiheessa (kokeellinen osa) fi
ethesis.discipline Biofarmaci sv
ethesis.discipline Biopharmacy en
ethesis.discipline Biofarmasia fi
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Vanhanen, Saara
dct.issued 2015
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Different kind of medication reviews have been developed in different countries. In Finland comprehensive medication review was developed in the late 2000th. Only few researches of medication review exist in Finland. In other countries more studies on the subject have been done. This Master's thesis's aim in the literature review was to examine what kind of outcome measurements were used in medication review studies and what kind of results were obtained from these measurements. In many medication review studies different kind of drug related parameters were used to evaluate the effectiveness of medication review. These parameters are Drug Related Problems (DRP), Medication Appropriateness Index (MAI) and different kind of criteria's for potentially inappropriate medication for elderly. Medication reviews have showed a positive effect on these parameters. To the health-related quality of life medication reviews have not shown any statistical effect. Physical performance meters have not been used a lot in medication review studies. And results have been controversial. Omahoitosuunnitelma 2100 (OMA21) research project, that examines the effectiveness of the comprehensive medication review in Finnish health care, could potentially due to its long follow-up time produce results also from the quality of life and physical performance instruments. In the Master's thesis's experimental part the aim was to evaluate unity of the medication reviews in OMA21 research project. For four intervention patients in the OMA21 research project parallel medication reviews were done. From these reviews were examined how many of the problems found in the reviews were the same with different reviewers. There was a lot of dispersion in the problems found in the reviews. Only 17.5 % of the 40 different problems found in the reviews were the same with all the reviewers. From 12 patients medication reviews drug related problems were categorized by PCNE classification V6.2. 69 drug related problems were found from the medication reviews. Most common problem was the treatment effectiveness (P1) (37.7 %). For the problems 92 potential causes were found and the most common of them was drug selection (C1) (39.1 %). The aim was also examine whether Evidence-Based Medicine electronic Decision Support (EBMeDS) tool, developed by Duodecim Medical Publications Ltd, could be useful in the OMA21 research project. It was shown that EBMeDS have limited advantage if patients' information has not been reported right in the electronic health records. Only 30 % of the examined drugs had indication. In the future if the patients' information was reported right in the electronic health records the EBMeDS tools could be useful help in medication reviews, because EBMeDS contains many electronic databases that are often used in medication reviews.P50O48 en
dct.abstract Erilaisia lääkehoidon arviointimenetelmiä on kehitetty monissa maissa parantamaan lääkehoitoa. Suomessa lääkehoidon kokonaisarviointi kehitettiin 2000-luvulla. Tutkimuksia lääkehoidon kokonaisarvioinnin vaikuttavuudesta on tehty Suomessa vain muutamia, mutta maailmalta tutkimuksia löytyy enemmän. Tämän pro gradu -tutkielman kirjallisuusosion tarkoituksena oli tutkia, minkälaisia mittareita on käytetty lääkehoidon arvioinnin tutkimuksissa ja millaisia tuloksia niistä on saatu. Mittareina on usein käytetty lääkityksen tarkoituksenmukaisuuteen liittyviä mittareita, kuten lääkitykseen liittyviä ongelmia (Drug Related Problems, DRP), lääkityksen tarkoituksenmukaisuusindeksiä (Medication Appropriateness Index, MAI) ja mahdollisesti iäkkäille sopimattomien lääkkeiden tietokantoja. Näihin mittareihin, kuten lääkitykseen liittyviin ongelmiin, lääkehoidon arvioinneilla on ollut positiivinen vaikutus. Elämänlaatumittareihin lääkehoidon arvioinneilla ei ole tutkimusten mukaan ole saatu vaikutusta. Toimintakykyä mittaavia mittareita ei ole paljon käytetty lääkehoidon arviointien tutkimuksissa ja niistä saadut tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Omahoitosuunnitelma 2100 (OMA21) -tutkimushanke, joka tutkii lääkehoidon kokonaisarvioinnin vaikuttavuutta suomalaisessa terveydenhuollossa, voisi mahdollisesti pitkän seuranta-aikansa puolesta tuottaa tuloksia myös elämänlaatu- ja toimintakykymittareihin. Tutkielman kokeellisessa osiossa tarkoituksena oli arvioida Omahoitosuunnitelma 2100 (OMA21) -tutkimushankkeen lääkehoidon kokonaisarviointien tasalaatuisuutta tekemällä neljälle interventiopotilaalle rinnakkaisarvioinnit ja katsoa, kuinka paljon esiin nostetuista ongelmista oli samoja eri arvioijilla. Arvioinneista esille nostetuista ongelmissa oli paljon hajontaa. Yhteensä 40 eri ongelmasta vain 17,5 % oli samoja kaikilla arvioijilla. Lisäksi 12 potilaan lääkehoidon kokonaisarvioinneista havaituille ongelmille tehtiin lääkitykseen liittyvien ongelmien luokitus PCNE V6.2 -luokituksen mukaan. Tapauksista havaittiin yhteensä 69 ongelmaa, joista PCNE V6.2 -luokituksen mukaan yleisin ongelmaluokka oli hoidon teho (P1) (37,7 %). Ongelmille löydettiin yhteensä 92 syytä, joista yleisin oli lääkkeen valinta (C1) (39,1 %). Lisäksi kokeellisessa osiossa arvioitiin Kustannus Oy Duodecimin kehittämää lääkityksen kokonaisarviointityökalun (EBMeDS) käytettävyyttä OMA21-tutkimushankkeessa. Työkalun käytettävyys arvioinneissa todettiin olevan rajallinen potilastietojärjestelmässä olevien kirjaamismerkintöjen, kuten lääkelistan ja indikaatioiden, puutteen vuoksi. Vain noin 30 % (vaihteluväli 0-57 %) lääkkeistä oli ilmoitettu indikaatio. Työkalu voisi kuitenkin jatkossa nopeuttaa lääkitykseen liittyvien ongelmien määrittämistä vuosikontrollien yhteydessä OMA21-tutkimushankkeessa, jos potilaiden tiedot saadaan kirjattua potilastietojärjestelmiin oikein, koska työkalu pitää sisällään monenlaisia tietokantoja, joita arvioinneissa usein käytetään. fi
dct.subject OMA21
dct.subject EBMeDS
dct.subject medication review en
dct.subject comprehensive medication review en
dct.subject elderly en
dct.subject lääkehoidon arviointi fi
dct.subject lääkehoidon kokonaisarviointi fi
dct.subject iäkkäiden lääkehoito fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Kortejärvi, Hanna
ethesis.supervisor Kari, Heini
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151301
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Outcome measures in medication review research (Literature part) : Evaluation of medication review quality in the Omahoitosuunnitelma 2100 -pilot study (Experimental part) en

Files in this item

Files Size Format View
Pro gradu_Saara Vanhanen.pdf 1.566Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record