Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lääkkeiden turvallinen käyttökuntoon saattaminen osastoilla : arviointityökalun laatiminen Delfoi-menetelmällä

Show full item record

Title: Lääkkeiden turvallinen käyttökuntoon saattaminen osastoilla : arviointityökalun laatiminen Delfoi-menetelmällä
Author(s): Granfors, Eija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Social Pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2015
Abstract:
In hospital care many medicines should be usually prepared before they are administered to patients. In Finland Finnish Medicines Agency (Fimea) gives regulatory requirements and instructions for preparation of medicines in hospital pharmacies and action in hospital pharmacies is strictly controlled regularly by Fimea. According to Fimea's instructions hospital pharmacies should also ensure that medicines are prepared properly before they are administered to the patients in hospital wards. Preparing of medicines in hospital wards should be done in accordance with instructions given from the hospital pharmacy. Medicines should be prepared by using aseptic technique in order to protect patient safety. Aim of this study was to develop an assessment tool which can be used to assess the quality of ward- prepared medicines. The assessment tool should be suitable for self-assessment and external audit. Aim of the assessment tool is to ensure the safety of preparation of medicines in the wards and at the end improve patient safety. For the assessment tool ISMP Guidelines for safe preparation of sterile compounds were translated to Finnish. The assessment tool was then developed from the translated ISMP-guideline and other literature. The assessment tool was validated by using two-rounded Delphi-method. Delphi-method is a consensus method in which selected experts evaluate the data. At the first Delphi-round suitability and feasibility of the tool were evaluated and new items were created based on the consensus of experts. At the second round the feasibility of the tool items, which were developed by the first round, were evaluated once again. A total of 19 experts were participated to the Delphi-rounds. After the Delphi-rounds the developed assessment tool contained 64 items for safe preparing of medicines in hospital wards. The developed assessment tool reviews the entire process of preparing medicines and it can be used to identify which items are not followed in preparing of medicines before administering to patients in hospital wards. The developed assessment tool for safe preparation of medicines in hospital wards can be used widely in Finnish hospitals in order to ensure the quality of preparing medicines and detect the deficiencies and errors in preparation processes. By detecting deficiencies and errors in preparing medicines, they can be corrected and processes can be modified appropriate. In this way patient safety can be improved.
Sairaaloissa käytetään paljon lääkkeitä, jotka pitää saattaa käyttökuntoon ennen annostelua potilaille. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ohjeiden mukaisesti lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen tulisi keskittää sairaala-apteekkeihin. Sairaala-apteekkien toimintaa ohjeistetaan tarkasti ja valvotaan säännöllisesti. Sairaaloissa osastoilla tehdään päivittäin useita lääkkeiden käyttökuntoon saattamisia. Fimean ohjeistuksen mukaisesti osastoilla tapahtuva käyttökuntoon saattaminen tulisi tehdä erillisessä tähän käyttötarkoitukseen suunnitellussa tilassa noudattaen sairaala-apteekin toimintayksikölle antamia ohjeita. Lääkkeet saatetaan käyttökuntoon noudattaen aseptiikan periaatteita, jotta voidaan taata potilaiden oikeuksien mukainen potilasturvallisuus. Tutkimuksen tavoitteena oli laatia arviointityökalu, jonka avulla voidaan arvioida osastoilla tapahtuvaa lääkkeiden käyttökuntoon saattamisen laatua. Laadittavan arviointityökalun tuli soveltua sekä itsearviointiin ja ulkoiseen auditointiin. Arviointityökalun tarkoituksena on edistää turvallista lääkkeiden käyttökuntoon saattamista osastoilla ja tällä tavalla parantaa potilasturvallisuutta. Arviointityökalua varten suomennettiin Institute for Safe Medication Practices (ISMP) ohjeistus steriilien lääkkeiden valmistamisesta. Suomennettujen ohjeiden ja muun kirjallisuuden avulla laadittiin alustava arviointityökalu, joka validoitiin kaksikierroksisella Delfoi-menetelmällä. Delfoi-menetelmä on konsensusmenetelmä, jossa valitut asiantuntijat arvioivat tutkittavaa asiaa. Ensimmäisellä kierroksella arvioitiin kohtien käytännön soveltuvuutta ja toteutettavuutta. Toisella kierroksella arvioitiin asiantuntijoiden kommenttien perusteella muokattujen kohtien toteutettavuutta. Delfoi-kierroksien arvioijina oli 19 asiantuntijaa (kierros 1: n=20, vastausprosentti 55; kierros 2: n=19, vastausprosentti 42). Hyväksymisrajana oli 70 % konsensus. Tutkimuksen tuloksena saadussa arviointityökalussa on 64 lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen liittyvää kohtaa. Arviointityökalun kohdat noudattavat koko lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen liittyvää prosessia ja siinä arvioidaan kohtien noudattamisen yleisyyttä. Jatkotutkimuksissa arviointityökalun avulla kyetään arviomaan lääkkeiden käyttökuntoon saattamisen laatua ja siinä esiintyviä puutteita ja virheitä. Havaitsemalla puutteet ja virheet, voidaan niihin puuttua ja muokata toimintaa vaatimustenmukaiseksi ja tällä tavalla edistää potilasturvallisuutta.
Keyword(s): preparing medicines aseptic technique patient safety hospital pharmacy ward lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen aseptiikka potilasturvallisuus sairaala-apteekki osastot


Files in this item

Files Size Format View
Gradu Granfors.lopullinen.pdf 1.012Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record