Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lääkkeiden turvallinen käyttökuntoon saattaminen osastoilla : arviointityökalun laatiminen Delfoi-menetelmällä

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-03-31T10:30:25Z und
dc.date.accessioned 2018-07-03T14:45:57Z
dc.date.available 2016-03-10T22:00:04Z und
dc.date.available 2018-07-03T14:45:57Z
dc.date.issued 2015-03-31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/153901
dc.title Lääkkeiden turvallinen käyttökuntoon saattaminen osastoilla : arviointityökalun laatiminen Delfoi-menetelmällä fi
ethesis.discipline Socialfarmaci sv
ethesis.discipline Social Pharmacy en
ethesis.discipline Sosiaalifarmasia fi
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Granfors, Eija
dct.issued 2015
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract In hospital care many medicines should be usually prepared before they are administered to patients. In Finland Finnish Medicines Agency (Fimea) gives regulatory requirements and instructions for preparation of medicines in hospital pharmacies and action in hospital pharmacies is strictly controlled regularly by Fimea. According to Fimea's instructions hospital pharmacies should also ensure that medicines are prepared properly before they are administered to the patients in hospital wards. Preparing of medicines in hospital wards should be done in accordance with instructions given from the hospital pharmacy. Medicines should be prepared by using aseptic technique in order to protect patient safety. Aim of this study was to develop an assessment tool which can be used to assess the quality of ward- prepared medicines. The assessment tool should be suitable for self-assessment and external audit. Aim of the assessment tool is to ensure the safety of preparation of medicines in the wards and at the end improve patient safety. For the assessment tool ISMP Guidelines for safe preparation of sterile compounds were translated to Finnish. The assessment tool was then developed from the translated ISMP-guideline and other literature. The assessment tool was validated by using two-rounded Delphi-method. Delphi-method is a consensus method in which selected experts evaluate the data. At the first Delphi-round suitability and feasibility of the tool were evaluated and new items were created based on the consensus of experts. At the second round the feasibility of the tool items, which were developed by the first round, were evaluated once again. A total of 19 experts were participated to the Delphi-rounds. After the Delphi-rounds the developed assessment tool contained 64 items for safe preparing of medicines in hospital wards. The developed assessment tool reviews the entire process of preparing medicines and it can be used to identify which items are not followed in preparing of medicines before administering to patients in hospital wards. The developed assessment tool for safe preparation of medicines in hospital wards can be used widely in Finnish hospitals in order to ensure the quality of preparing medicines and detect the deficiencies and errors in preparation processes. By detecting deficiencies and errors in preparing medicines, they can be corrected and processes can be modified appropriate. In this way patient safety can be improved. en
dct.abstract Sairaaloissa käytetään paljon lääkkeitä, jotka pitää saattaa käyttökuntoon ennen annostelua potilaille. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ohjeiden mukaisesti lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen tulisi keskittää sairaala-apteekkeihin. Sairaala-apteekkien toimintaa ohjeistetaan tarkasti ja valvotaan säännöllisesti. Sairaaloissa osastoilla tehdään päivittäin useita lääkkeiden käyttökuntoon saattamisia. Fimean ohjeistuksen mukaisesti osastoilla tapahtuva käyttökuntoon saattaminen tulisi tehdä erillisessä tähän käyttötarkoitukseen suunnitellussa tilassa noudattaen sairaala-apteekin toimintayksikölle antamia ohjeita. Lääkkeet saatetaan käyttökuntoon noudattaen aseptiikan periaatteita, jotta voidaan taata potilaiden oikeuksien mukainen potilasturvallisuus. Tutkimuksen tavoitteena oli laatia arviointityökalu, jonka avulla voidaan arvioida osastoilla tapahtuvaa lääkkeiden käyttökuntoon saattamisen laatua. Laadittavan arviointityökalun tuli soveltua sekä itsearviointiin ja ulkoiseen auditointiin. Arviointityökalun tarkoituksena on edistää turvallista lääkkeiden käyttökuntoon saattamista osastoilla ja tällä tavalla parantaa potilasturvallisuutta. Arviointityökalua varten suomennettiin Institute for Safe Medication Practices (ISMP) ohjeistus steriilien lääkkeiden valmistamisesta. Suomennettujen ohjeiden ja muun kirjallisuuden avulla laadittiin alustava arviointityökalu, joka validoitiin kaksikierroksisella Delfoi-menetelmällä. Delfoi-menetelmä on konsensusmenetelmä, jossa valitut asiantuntijat arvioivat tutkittavaa asiaa. Ensimmäisellä kierroksella arvioitiin kohtien käytännön soveltuvuutta ja toteutettavuutta. Toisella kierroksella arvioitiin asiantuntijoiden kommenttien perusteella muokattujen kohtien toteutettavuutta. Delfoi-kierroksien arvioijina oli 19 asiantuntijaa (kierros 1: n=20, vastausprosentti 55; kierros 2: n=19, vastausprosentti 42). Hyväksymisrajana oli 70 % konsensus. Tutkimuksen tuloksena saadussa arviointityökalussa on 64 lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen liittyvää kohtaa. Arviointityökalun kohdat noudattavat koko lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen liittyvää prosessia ja siinä arvioidaan kohtien noudattamisen yleisyyttä. Jatkotutkimuksissa arviointityökalun avulla kyetään arviomaan lääkkeiden käyttökuntoon saattamisen laatua ja siinä esiintyviä puutteita ja virheitä. Havaitsemalla puutteet ja virheet, voidaan niihin puuttua ja muokata toimintaa vaatimustenmukaiseksi ja tällä tavalla edistää potilasturvallisuutta. fi
dct.subject preparing medicines en
dct.subject aseptic technique en
dct.subject patient safety en
dct.subject hospital pharmacy en
dct.subject ward en
dct.subject lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen fi
dct.subject aseptiikka fi
dct.subject potilasturvallisuus fi
dct.subject sairaala-apteekki fi
dct.subject osastot fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Suvikas-Peltonen, Eeva
ethesis.supervisor Airaksinen, Marja
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151302
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Gradu Granfors.lopullinen.pdf 1.012Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record