Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Environmental Dimension in the EU’s Arctic Policy : Protecting and Preserving or Pursuing for Benefits?

Show full item record

Title: Environmental Dimension in the EU’s Arctic Policy : Protecting and Preserving or Pursuing for Benefits?
Author(s): Alander, Sari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Department of Environmental Sciences
Discipline: Environmental Sciences
Language: English
Acceptance year: 2012
Abstract:
The Arctic region is experiencing significant environmental, social and geopolitical changes as climate change impacts the region and thaws the Arctic sea-ice. The notable amount of emerging hydrocarbon and other resources as well as new navigation routes have attracted a lot of interest by a variety of Arctic and non-Arctic actors. The European Union (EU) has been one of these actors. The Arctic affairs have gained increasing attention within its institutions since the launching of the EU s Arctic policy in 2008. The purpose of this study is to find out how the Arctic is perceived in the eyes of the EU as well as how and to what extent the environmental dimension emerge in relation to other topics. A secondary purpose is to examine how these perceptions have changed since 2008. A comprehensive material is used, covering all relevant EU documents. The material is analyzed using a three-staged coding method within Grounded theory. The EU documents discuss several important topics relating to the Arctic region. This study identifies six categories of these topics. These relate to the changes that the Arctic region is facing, the emerging resources, the geopolitical situation and the governance of the region, the EU s role in the Arctic as well as the protection of the Arctic environment. The qualitative approach is mixed with quantitative aspect to find out how much attention each of these concepts get in the documents and how significant the environmental dimension is compared to the other concepts. The EU is globally recognized as an ambitious environmental actor. This study shows that the environmental aspects are well represented also in the EU s Arctic policy documents. The focus of the documents has changed over the years from Arctic resources and a range of problems towards the importance of cooperation and environmental protection in the region. Environmental protection has been motivated by the responsibilities that the EU feels towards the region. However, a goal has simultaneously been to be acknowledged as a legitimate Arctic actor, which would highly benefit the EU in a number of ways. There is nonetheless reason to presume that the EU is serious in pursuing protection of the Arctic environment and this cannot be seen merely as a means to achieve other ends.
Ilmastonmuutoksen seurauksena arktinen alue on kohtaamassa suuria muutoksia, jotka aiheuttavat haasteita alueen ympäristölle, asukkaille sekä geopolitiikalle. Merijään asteittaisen sulamisen vuoksi arktisia vetyhiili ja muita resursseja on tulevaisuudessa helpompi hyödyntää. Lisäksi Jäämerelle on aukeamassa uusia merenkulkureittejä. Näiden muutosten vuoksi arktinen alue on herättänyt laajaa ja yhä kasvavaa kiinnostusta niin arktisissa kuin muissakin toimijoissa, joista Euroopan Unioni (EU) on yksi esimerkki. Arktiset asiat nousivat EU:n agendalle vuonna 2008 ja ovat siitä asti saaneet osakseen kasvavaa mielenkiintoa EU:n instituutioissa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä asiat ovat nousseet esille EU:n kehittäessä arktista politiikkaansa sekä miten ja kuinka paljon ympäristöasioita on käsitelty muihin asioihin verrattuna. Toisena tavoitteena on selvittää, kuinka EU:n käsitys arktisesta alueesta on muuttunut vuodesta 2008. Tutkimuksessa hyödynnetään kattavaa aineistoa, joka käsittää kaikki oleelliset arktiseen politiikkaan liittyvät EU:n asiakirjat. Aineisto analysoidaan Grounded theory -menetelmän avulla, jossa aineisto koodataan kolmivaiheisesti. EU:n asiakirjoissa nousee esiin useita arktiseen alueeseen liittyviä aiheita. Tässä tutkimuksessa nämä aiheet jaetaan kuuteen kategoriaan, jotka liittyvät arktisen alueen kokemiin muutoksiin, uusiin resursseihin, geopoliittiseen tilanteeseen ja alueen hallintaan, EU:n rooliin arktisella alueella sekä arktisen ympäristön suojeluun. Kvalitatiiviseen analyysiin yhdistetään kvantitatiivista analyysiä, jonka avulla voidaan tutkia sitä, kuinka paljon kukin näistä kategorioista saa huomiota EU:n dokumenteissa ja kuinka merkittävä ympäristöaspekti on muihin kategorioihin verrattuna. EU tunnetaan kansainvälisesti kunnianhimoisena ympäristötoimijana. Tämä tutkimus osoittaa, että ympäristöasiat ovat laajasti esillä myös EU:n arktisessa politiikassa. Arktisen politiikan painopiste on vuosien mittaan muuttunut niin, että arktisten resurssien ja ongelmien sijaan nykyisin korostetaan yhteistyön ja ympäristönsuojelun merkitystä alueella. EU:n tuntema vastuu arktisesta alueesta on ajanut ympäristönsuojelun mukaantuloa arktiseen politiikkaan. Toisaalta ympäristöpolitiikan tavoitteena on myös ollut saavuttaa tunnustusta legitiiminä arktisena toimijana arktisten valtioiden keskuudessa, mikä hyödyttäisi EU:ta monin eri tavoin. Tästä huolimatta on syytä olettaa, että EU on vakavissaan ajaessaan arktisen ympäristön suojelua, eikä tätä voida nähdä vain keinona saavuttaa muita tavoitteita.


Files in this item

Files Size Format View
environm.pdf 788.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record