Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

”Aikuismaisen järkevää” : suojainten käyttöön liitetyt merkitykset rakennusalan kulttuurisena ilmiönä

Show full item record

Title: ”Aikuismaisen järkevää” : suojainten käyttöön liitetyt merkitykset rakennusalan kulttuurisena ilmiönä
Author(s): Åberg, Jaana-Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Phonetics (Speech Communication)
Language: Finnish
Acceptance year: 2014
Abstract:
Goals. This master's thesis research was aiming at discovering from interaction between the employee and supervisor, the kind of information that will increase the use of protective equipment (PPE) and improve safety in the construction site. The study examined the meanings that the supervisors associate with PPE, as well as situations in which a manager should point out the employee to use protective equipment. Methods. This qualitative research belongs to socio-cultural communication research tradition. This speech communication study was carried out from the perspective of ethnography of communication. The study included five semi-structured interviews, 8 video recordings from construction sites, an online discussion, observation notes from 16 different construction work situations, as well as 10 journal articles, including photographs. The method of analysis was the cultural discourse analysis (CUDA). It was used to study how managers produce meanings related to the use of protective equipment in interaction. The concept of relational work was used to study the interaction between the supervisor and the employee from the supervisor's point of view. Results and conclusions. The study showed that employee's objections to the use of protective equipment carry a strong cultural message. The study also showed two different cultural ways of speech, "getting involved" and "taking notice". The main differences were with the meanings related to the use of protective equipment and the interaction with employees. "Getting involved": managers linked the PPE with a lot of different meanings, many of which were negative. For example, PPE prevented working or the use of PPE was considered unmanly. They perceived that reminding about the use of PPE was negatively marked, impolite and inappropriate. "Taking notice" managers related the PPE with professionalism and safety. They also perceived that reminding about the use of PPE was unmarked or positively marked, polite and appropriate. The results can be utilized in helping the interaction between the manager and the employee associated with the PPE.
Tavoitteet. Tämä pro gradu -tutkimus tavoitteli esimiehen ja työntekijän vuorovaikutuksesta sellaista tietoa, jonka avulla rakennustyömaalla lisättäisiin suojainten käyttöä ja parannettaisiin työturvallisuutta. Tutkimuksessa tarkasteltiin niitä merkityksiä, joita esimiehet liittävät suojaimiin sekä tilanteisiin, joissa esimiehen pitäisi huomauttaa työntekijälle suojainten käyttämisestä. Samalla haluttiin selvittää, millaista ihmiskuvaa esimiehet tuottavat puhuessaan rakennustyömaasta. Aiemman tutkimuksen mukaan suojainten käyttöön liittyvä jännite virallisten ohjeiden ja oman käyttäytymisen välillä ei ole epätavallista. Esimerkiksi kypärän käytön ongelmat liittyvät rakennustyömaan sosiaalisiin suhteisiin. Menetelmät. Laadullinen, sosiokulttuuriseen viestinnän tutkimustraditioon kuuluva tutkimus tehtiin puheviestinnän näkökulmasta viestinnän etnografisella otteella. Tutkimusaineisto sisälsi 5 esimiehen puolistrukturoitua haastattelua, 8 videotallennetta rakennustyömailta, 18 eri nimimerkin käymä verkkokeskustelu, havainnointimuistiinpanot 16 erilaisesta rakennusalan työtilanteesta sekä 10 rakennusalan lehtiartikkelia valokuvineen. Analyysimenetelmänä oli kulttuurisen diskurssin analyysi (cultural discourse analysis, CuDA), jonka avulla tutkittiin, miten esimiehet tuottavat viestintätilanteissaan suojaimien käyttöön liittyviä merkityksiä ja sosiaalista todellisuutta. Tutkimuksessa jäsennettiin myös suhdetyön (relational work) mallin avulla esimiehen ja työntekijän vuorovaikutusta esimiehen näkökulmasta. Tulokset ja johtopäätökset. Suojaimien käytön vastustaminen on voimakas kulttuurinen viesti. Suojain voi olla yksilölle tai ryhmälle hyvin merkityksellinen, jopa osa ihmiskäsitystä ja miehisyyteen vahvasti liittyvä merkki. Tutkimuksessa nousi esiin kaksi erilaista kulttuurista puhetapaa. Puuttuminen-puhetavassa esimiehet liittivät suojaimiin hyvin paljon erilaisia merkityksiä, joista suuri osa oli negatiivisia; suojain esimerkiksi esti työskentelyä tai sen käyttöä pidettiin epämiehekkäänä. Suojaimista huomauttaminen voi tällöin olla esimiehen mielestä negatiivisesti merkityksellistä, epäkohteliasta ja tilanteeseen sopimatonta suhdetyön näkökulmasta. Välittäminen-puhetapa erosi edellä mainitusta olennaisimmin suojainten käytölle annetuista myönteisistä merkityksistä: suojain oli hyödyllinen, suojasi tapaturmilta ja oli ammattilaisen työkalu. Tässä puhetavassa suojaimista huomauttaminen oli esimiehelle positiivisesti merkityksellistä, neutraalia tai jopa kohteliasta ja tilanteeseen sopivaa.
Keyword(s): cultural discourse analysis construction industry PPE manager employee interaction kulttuurinen diskurssin analyysi rakennusala suojain esimies työntekijä vuorovaikutus


Files in this item

Files Size Format View
aikuisma.pdf 907.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record