Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

A critical analysis of the Court of Justice of the European Union judgments related to the regulation of establishment, ownership and distribution of community pharmacies : at the interface between internal market and public health: what are the possible implications on national and EU level and in relation to broader EU health policy?

Show full item record

Title: A critical analysis of the Court of Justice of the European Union judgments related to the regulation of establishment, ownership and distribution of community pharmacies : at the interface between internal market and public health: what are the possible implications on national and EU level and in relation to broader EU health policy?
Author(s): Metiäinen, Tiia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Social Pharmacy
Language: English
Acceptance year: 2015
Abstract:
Health related issues are largely regulated at EU Member State level, whereas areas such as internal market and competition fall mainly under the remit of European Union competence. This creates tension not only between legislation governing health and that concerning internal market but also between national and EU legislation. Here the Court of Justice of the European Union (CJEU) plays a key role in developing case-law through its judgments, defining further interpretation both on European and national level. An example of a sector operating at the interphase between public health and internal market interests is community pharmacy, which was chosen as the focus area of the study. The aim of this master's thesis was, through the case-study example of the regulation of pharmacy establishment, ownership and distribution in EU Member States, to perform a documentary analysis on related CJEU judgments, focusing on statements present in them referring to public health and internal market, discussing potential impacts on the community pharmacy sector as well as relating the outcomes to the broader context of European health policy with reference to existing literature. The study material consisted of publicly available documentation related to four judgments (Case C-531/06, Joined Cases C-171/07 and C-172/07, Joined Cases C-570/07 and C-571/07 and Case C-367/12) that were made between the years 2009 and 2014, the first proceedings initiating in 2006. The prevalence and variety of statements related to public health were found to be much higher in the documents analysed compared to those relating to internal market. The most common argumentation present in the judgments was related to the statement that regulation of ownership of community pharmacies can be justified by public health reasons, deriving from the professionalism inherent to pharmacists as well as ensuring balance between public health and economic interests. This transmits a clear message of the importance of public health and indeed the Court has been perceived as a balancing force to the union's liberalisation agenda. Following this it seems unlikely that the interpretation for national regulation would change in the near future, meaning that Member States should be able to maintain community pharmacy regulation, to the extent that it is implemented in a consistent manner. However, there has been indication of other routes being used to push for the liberalisation agenda and therefore it continues being a part of the debate both at European and national level. The findings of this study support literature suggesting that spillover is taking place in relation to the Court of Justice and health. Furthermore, it has been clearly demonstrated that even though officially the EU has very limited competence (authority) in health, its influence on European health policy is in fact highly significant, taking place to a large extent via routes other than those officially assigned to it in relation to health in particular. Whether this is intentional or unintentional, it does not change the fact that health policy is being influenced. When it happens without explicit intention, the processes lose transparency and are driven by other, potentially competing agendas. Therefore it would be important to assess whether the decision making processes and other processes currently shaping the European healthcare policy are in line with what was originally intended and re-evaluate whether this dynamic is the preferred way to proceed in the future.
Terveyteen ja terveydenhuoltoon liittyvä sääntely kuuluu pääasiassa Euroopan unionin (EU) jäsenmaiden päätäntävallan alaisuuteen, kun taas sisämarkkinoihin ja kilpailuun liittyvät asiat kuuluvat suurilta osin EU:n toimivaltaan. Tästä johtuen sekä terveyteen ja sisämarkkinoihin vaikuttava lainsäädäntö että kansallinen ja EU-tason sääntely ovat paikoitellen ristiriidassa keskenään. Euroopan unionin tuomioistuimella (EUT) on tässä keskeinen rooli, kun se kehittää oikeuskäytännön kautta EU-sääntelyn tulkintaa. Tutkimuksessa keskityttiin apteekkisektoriin, joka on hyvä esimerkki kansanterveyden ja sisämarkkinoiden tavoitteiden ja lainsäädännön rajapinnassa toimivasta alasta. Tutkimuksen tavoite oli analysoida EUT:n tuomioihin liittyvää dokumentaatiota koskien apteekkien perustamisen, omistajuuden ja sijoittautumisen rajoittamista keskittyen niissä esiintyviin kansanterveyteen ja sisämarkkinoihin liittyviin lausuntoihin. Lisäksi tutkimuksessa arvioitiin mahdollisia seurauksia apteekkisektoria koskien sekä laajemmassa mittakaavassa EU:n terveyspolitiikkaan liittyen, viitaten myös olemassa olevaan kirjallisuuteen. Tutkimusaineisto koostui julkisesti saatavilla olevasta dokumentaatiosta neljään tuomioon liittyen (asia C-531/06, yhdistetyt asiat C-171/07 ja C-172/07, yhdistetyt asiat C-570/07 ja C-571/07 sekä asia C-367/12), jotka annettiin vuosien 2009 ja 2014 välillä. Ensimmäisen asian käsittely alkoi vuonna 2006. Laadullisen dokumenttianalyysin avulla voitiin todeta, että EUT:n tuomioihin liittyvään dokumentaatioon sisältyi sekä laadultaan että määrältään merkittävästi enemmän kansanterveyttä koskevia lausuntoja kuin vastaavasti sisämarkkinoita koskevia lausuntoja. Dokumenteissa yleisimmin käytetty argumentaatio liittyi apteekkien omistajuuden rajoittamisen perustelemiseen kansanterveydellisillä syillä, jotka liittyivät sekä proviisorien ammatillisiin velvollisuuksiin että kansanterveydellisten ja taloudellisten intressien välisen tasapainon varmistamiseen. Tästä välittyy viesti kansanterveydellisten tavoitteiden tärkeydestä ja tuomioistuimen onkin tulkittu toimivan eräänlaisena vastavoimana unionin agendalle poistaa ylimääräinen sääntely jäsenmaissa. Edellä mainitusta johtuen on epätodennäköistä, että jäsenmaiden täytyisi muuttaa tämänhetkistä lainsäädäntöään apteekkien sääntelyyn liittyen, kunhan se on johdonmukaisesti implementoitu. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että sääntelyn vähentämisen tai poistamisen tavoitteen saavuttamiseksi hyödynnetään enenevissä määrin myös muita kanavia, kuten poliittisia päätöksentekoprosesseja, joten keskustelu apteekkien sääntelystä tulee jatkumaan sekä kansallisella että EU-tasolla. Tutkimus tukee kirjallisuutta, jonka mukaan EUT:n toiminnassa olisi nähtävissä "spillover"-ilmiön toteutumista kansanterveyteen liittyen. Tarkastellusta lähdekirjallisuudesta käy myös selvästi ilmi, että vaikka EU:lla ei virallisesti ole merkittävää toimivaltaa terveyteen liittyen, on sen vaikutusvalta eurooppalaisessa terveyspolitiikassa huomattava ja tapahtuu suurilta osin muiden kuin pääasiassa terveyteen liittyvien päätöksentekoprosessien kautta. Riippumatta siitä, onko tämä tarkoituksenmukaista vai ei, sen voidaan arvioida johtavan pahimmillaan päätösten läpinäkyvyyden heikentymiseen ja tilanteisiin, joissa muut tarkoitusperät ajavat terveyteen vaikuttavia prosesseja. Tämän vuoksi olisi tärkeä arvioida, vastaavatko tämänhetkiset EU:n terveyspolitiikkaan vaikuttavat päätöksentekoprosessit ja sääntely niiden alkuperäisiä tavoitteita ja halutaanko nykyisenkaltaista menettelyä jatkaa myös tulevaisuudessa.
Keyword(s): community pharmacy regulation public health internal market Court of Justice of the European Union health policy apteekit sääntely kansanterveys sisämarkkinat Euroopan unionin tuomioistuin terveyspolitiikka


Files in this item

Files Size Format View
Pro_Gradu_Tiia_Metiainen_2015.pdf 2.002Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record