Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Menestystekijät vapaan kaupan tuotteiden lanseerauksessa apteekkimarkkinoille

Show full item record

Title: Menestystekijät vapaan kaupan tuotteiden lanseerauksessa apteekkimarkkinoille
Author(s): Kainulainen, Tuija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Industrial pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2015
Abstract:
The significance of OTC product sales has risen in pharmacies because of lower margins obtained from medicines and thus a fall in the revenue. Manufacturing enterprises must pay particular attention to the success of product launches to ensure that their products end up on pharmacy shelves instead of competitors. The study intended to determine if the known key factors of successful launch also apply when launching a product to pharmacy market and if any of these factors was thought to be the most important one from pharmacists' perspective. In addition it was researched if there would be some important factors to be considered exclusively in product launches to pharmacy market and which factors have the greatest impact on pharmacies decision making about the product selection. The study was conducted as a survey directed to pharmacists, in which just launched D-vitamin product Elivo Vahva+ D50 was used as an example product. As a second part of the study few participants were interviewed by e-mail. According to the study pharmacies are interested in products that fit their selection, in other words, they are proven to be effective and useful for customers. They should bring some added value to the existing selection, to be visually attractive, price-reasonable and with a large enough target group. Representative visits, product visibility in the media, as well as the customers demand have the greatest impact on pharmacies decision making about which products to include to the selection. In addition, belonging to a pharmacy chain often brings with it the obligation to keep certain products in the shelves. Least impact on the decision making was with the electronic newsletter and pharmacy events. Pharmacies profit margin, as well as the possible purchase discounts and OTC products compensation practices are also taken into account in selection decisions. It is important that the company invests in their representatives education and offer reliable product knowledge and sales arguments to pharmacies for example with personnel training or at least in the form of brochures. When deciding the timing of the launch, seasonal variations in sales as well as competitors market entries needs to be taken into account. If it's not possible to be the first in the market, the product needs to have a real added value compared to others.
Apteekkien lääkkeistä saatavien katteiden ja siten liikevaihdon alenemisen myötä on vapaan kaupan tuotteiden myynnin merkitys apteekeille noussut. Valmistavien yritysten on kiinnitettävä erityistä huomiota tuotelanseerauksiensa onnistumiseen varmistaakseen, että juuri heidän tuotteensa päätyvät apteekkien hyllyille mahdollisten kilpailijoiden sijaan. Tutkimuksella haluttiin selvittää pätevätkö menestyksekkään lanseerauksen avaintekijät myös apteekkimarkkinoille lanseerattaessa. Lisäksi tutkittiin nähdäänkö näistä yleisistä menestystekijöistä jokin apteekkilaisten näkökulmasta tärkeimpänä vaikuttajana valikoimaan otto päätöksissä ja onko mahdollisesti olemassa vain apteekkilanseerauksien kannalta tärkeitä tekijöitä. Tutkimus suoritettiin apteekkihenkilökunnalle suunnatulla kyselytutkimuksella, jossa esimerkkituotteena käytettiin juuri markkinoille tullutta Elivo Vahva+ D50-valmistetta. Tämän lisäksi haastateltiin myöhemmin sähköpostitse muutamia lomaketutkimukseen osallistuneita henkilöitä. Tutkimuksen perusteella todettiin, että apteekkeja kiinnostavat vapaan kaupan tuotteet, jotka sopivat niiden valikoimaan, eli ovat tutkitusti tehokkaita ja asiakkaille todistettavasti hyödyllisiä. Tuotteiden on tuotava jotain lisäarvoa jo olemassa olevaan valikoimaan, oltava visuaalisesti houkuttelevia sekä hinnoittelultaan kohtuullisia. Kohderyhmän on hyvä olla selkeä ja riittävän suuri. Apteekkien valikoimaan otto päätöksiin eniten vaikutusta on edustajan käynneillä, tuotteen näkyvyydellä mediassa sekä asiakkaiden kysynnällä. Lisäksi apteekkiketjuun kuuluminen tuo monesti mukanaan velvoitteen pitää tiettyjä tuotteita valikoimissa. Vähiten vaikutusta päätöksien tekoon oli selvästi sähköisellä uutiskirjeellä sekä apteekkitapahtumilla. Apteekkien kate sekä mahdolliset ostoalennukset ja vapaan kaupan tuotteiden hyvityskäytännöt huomioidaan myös tuotevalikoimapäätöksiä tehtäessä. Lanseeraavan yrityksen on myös tärkeää panostaa edustajiensa koulutukseen ja tarjota apteekkeihin luotettavaa tuotetietoutta sekä perusteltavia myyntiargumentteja tuotteestaan esimerkiksi henkilökuntakoulutuksilla tai esitteiden muodossa. Lanseerauksen ajoituksessa on otettava huomioon myyntisesonkien vaihtelut sekä kilpailijoiden markkinoille tulo. Jos markkinoille ei ehditä ensimmäisenä, on tuotteella oltava todellista lisäarvoa muihin verrattuna.
Keyword(s): apteekki vapaan kaupan tuote lanseeraus menestystekijä D-vitamiini ravintolisä


Files in this item

Files Size Format View
ProGradu_Tuija_Kainulainen1.pdf 1.098Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record