Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Investigating how easily an inhaler naïve individual can learn how to use an asthma inhaler through video education : a comparative study of four dry powder inhalers

Show full item record

Title: Investigating how easily an inhaler naïve individual can learn how to use an asthma inhaler through video education : a comparative study of four dry powder inhalers
Author(s): von Schantz, Sofia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Industrial pharmacy
Language: English
Acceptance year: 2015
Abstract:
This study aims to address how easily an individual with no prior inhaler experience can learn to use a dry powder inhaler (DPI) through video education. This is a comparative study of four DPIs (Diskus, Easyhaler, Ellipta and Turbuhaler). Different properties affecting ease of use, patient preference as well as educational videos as a method of providing inhaler instructions were investigated. The study used a triangular methodology. The sample consisted of 31 individuals (24-35 years). All participants were considered inhaler naïve. After watching the video education material for a particular inhaler the participants' demonstrated the use of it. Educational videos for all four inhalers were watched and use of all placebo inhalers was demonstrated in a random order. These demonstrations were videotaped. The demonstrations were thereafter checked against a predefined checklist and all mistakes were recorded. Only 33 % of inhaler demonstrations were completed without the participants making any mistakes that could compromise the efficacy of the inhaled medication in a real-life situation. The frequency of error varied greatly between different types of inhalers. Ellipta proved to be most often used correctly with 55 % demonstrating use without making any mistakes. This was closely followed by Diskus for which 48 % demonstrated correct use. The difference between the average error frequency for Ellipta and Diskus was statistically insignificant. With Easyhaler 19 % percent of participants were able to demonstrate correct use, the corresponding percentage for Turbuhaler was 16 %. When comparing participants' demonstrations for Easyhaler and Turbuhaler, the difference in average error frequency between the devices were not statistically significant. The average frequency of error was lower when using Ellipta in comparison to Easyhaler and Turbuhaler (statistically significant). The same indications were found when comparing average frequency of error for Diskus, to those for Easyhaler and Turbuhaler. Comparing the participants self-reported correct use against the actual numbers it is clear that participants often thought they were using the inhaler correctly when they in fact were not. When asked to rank the inhalers from most preferred to least preferred, Ellipta emerged as a favorite. Turbuhaler received the second highest scores, Diskus the third and Easyhaler was least preferred. However, only the difference between preference scores for Ellipta and Easyhaler was deemed statistically significant. The high frequency of error suggests that even though participants generally considered the inhalers intuitive and easy to use, they would have required more comprehensive inhaler education in order to achieve correct inhaler technique. Further, the results indicate that video demonstrations are not ideal for providing inhaler education for first time inhalers users. The most prominent problem with video education is that it provides no feedback to the user regarding their inhaler technique. This may present real problems as the results of this study show that participants tended to overestimate their own inhaler technique. Patient education plays a central role in asthma care and needs to be given proper attention even though the inhalers might be considered intuitive and easy to operate. Interesting areas for future research include investigating interactive learning videos as a way of improving video education on inhaler technique.
Syftet med denna studie är att undersöka hur lätt en individ utan tidigare erfarenhet av inhalatorer kan lära sig att använda en pulverinhalator (DPI) med hjälp av videoinstruktioner. Studien jämför fyra inhalatorer (Diskus, Easy-haler, Ellipta och Turbuhaler). I studien undersöks olika egenskaper hos inhalatorer som påverkar användarvänligheten och patientpreferensen. Samtidigt undersöks utbildningsvideon som ett sätt att erbjuda användarinstruktioner för inhalatorer. Studien tillämpade en triangulär metod. Samplet bestod av 31 individer (24-35 år). Alla deltagare saknade tidigare erfarenhet av inhalatorer. Deltagarna visades en instruktionsvideo, varefter de uppvisade användningen av den inhalator vars instruktionsvideo just visats. Deltagarna tittade på utbildningsvideon för alla fyra inhalatorer och uppvisade användningen av placeboinhalatorerna i slumpmässig ordning. Deltagarnas inhalatoranvändning videofilmades. Därefter kontrollerades deltagarnas inhalatorteknik mot en på förhand definierad lista och alla fel registrerades. Endast 33 % av inhalationsuppvisningarna genomfördes utan några misstag som kunnat påverka effekten av det inhalerade läkemedlet i en verklig situation. Felfrekvensen varierade kraftigt mellan olika inhalatortyper. Ellipta var den inhalator som oftast användes rätt och 55 % av uppvisandena genomfördes utan fel. Därefter följde Diskus för vilken 48 % av deltagarna visade korrekt inhalationsteknik. Skillnaden mellan de genomsnittliga felfrekvenserna för Ellipta och Diskus var inte statistiskt signifikanta. Vid uppvisning av inhalationsteknik för Easyhaler genomfördes 19 % av uppvisningarna utan fel. För Turbuhaler var den motsvarande siffran 16 %. Skillnaden mellan de genomsnittliga felfrekvenserna för Easyhaler och Turbuhaler var inte statistiskt signifikanta. Den genomsnittliga felfrekvensen var lägre vid användning av Ellipta i jämförelse med Easyhaler och Turbuhaler (statistiskt signifikant). Samma resultat erhölls då man jämförde den genomsnittliga felfrekvensen för Diskus med de genomsnittliga felfrekvenserna för Easyhaler och Turbuhaler. Då deltagarnas självrapporterade användning jämfördes med de verkliga resultaten framkom det tydligt att deltagarna ofta trodde att de använt inhalatorn korrekt då de i verkligheten hade gjort ett eller flera fel. När deltagarna ombads rangordna inhalatorerna från mest omtyckt till minst omtyckt framkom Ellipta som favorit. Turbuhaler fick de näst bästa poängen, Diskus kom in som trea och Easyhaler framkom som minst omtyckt. Dock var endast skillnaden i preferens mellan Ellipta och Easyhaler statistiskt signifikant. Den höga felfrekvensen antyder att även om deltagarna i allmänhet tyckte inhalatorerna var intuitiva och lätta att använda skulle de ha behövt mer omfattande träning för att uppnå korrekt inhalationsteknik. Vidare tyder resultaten på att videodemonstrationer inte är ideala för att ge instruktioner i inhalatorteknik då inhalatorn används för första gången. Ett stort problem med videoinstruktioner är att användaren inte får någon feedback på den egna inhalationstekniken. Detta kan innebära problem eftersom resultaten från denna studie visat att deltagare ofta överskattade den egna inhalationstekniken. Patientutbildning spelar en viktig roll i behandlingen av astma och måste uppmärksammas även om inhalatorer kan anses vara intuitiva och lätta att använda. Framtida forskning kunde undersöka hur interaktiva utbildningsvideon skulle kunna användas för att förbättra utbildningsvideon om inhalationsteknik.
Keyword(s): pulverinhalator användarvänlighet felfrekvens astma ideal inhalator inhalator preferens dry powder inhaler ease of use frequency of error inhaler preference adherence asthma ideal inhaler


Files in this item

Files Size Format View
Progradu_Sofia von Schantz.pdf 1.021Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record