Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käyttö iäkkäillä : vertailututkimus Porin kaupunginsairaalan akuuttivuodeosastoilla vuosina 2004 ja 2015

Show full item record

Title: Bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käyttö iäkkäillä : vertailututkimus Porin kaupunginsairaalan akuuttivuodeosastoilla vuosina 2004 ja 2015
Author(s): Nieminen, Jenni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Social Pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
The aged are the biggest age group of using psychotropics. The most used ones of these drugs are hypnotic and sedatives that consists mainly of benzodiazepines and related drugs. However, the aged are extremely sensitive for these drugs that are also noted as potentially inappropriate drugs for the aged in the national, but also in the various international recommendations and care guidelines. Despite the care guidelines, benzodiazepine compounds are usually used for years and often concomitantly. Research material of this longitudinal, observational study with two cohorts was collected from structured interviews at two similar acute wards in Pori City Hospital during one month in 2015. The research protocol of an early similar study which was conducted in 2004 was followed. Results of the two studies (2004 and 2015) were compared. Interviews were conducted among patients aged ≥ 65 years. Users of benzodiazepines or related drugs (2004: n=38, 2015: n=32) were further interviewed. The aim of this study was to compare the characteristics of the usage of benzodiazepine compounds in the aged between the years 2004 and 2015. In particular the medicines information sources and amount of information on these drugs i.e. knowledge on adverse drug reactions was studied and compared. Additionally a systematic review was conducted to explore the current evidence on interventions to rationalize the use of benzodiazepines and related drugs in the aged. In 2004, 54% of the interviewed patients (n=64) were using benzodiazepine compounds. However, in 2015 there were 34% (n=36) using. In 2015 regular usage of these drugs was decreased and irregular usage (given on an as-needed basis) was increased compared to the year 2004. None of the patients used long-acting benzodiazepines in 2015. Medicines information is provided notably more by doctors and pharmacies to 2004, but still the information focused more on benefits of drug other than adverse drug reactions. However, the patients' knowledge about the adverse drug reactions of benzodiazepine compounds has increased. The patients got presented adverse drug reactions known on mean of five in the year 2015, while the same value in 2004 was three. In the both years, the most of the patients were aware of the dependence these drugs may cause. The usage of benzodiazepine and related drugs in the aged has become better, but there is still need to improve multi-professional cooperation and applicate new interventions for rationalize the usage of benzodiazepinecompounds.
Iäkkäät ovat suurin psyykenlääkkeitä käyttävä ikäryhmä. Näistä lääkeaineista käytetyimpiä ovat pääasiassa bentsodiatsepiineja tai niiden kaltaisia lääkeaineita sisältävät rauhoittavat lääkkeet ja unilääkkeet. Iäkkäät ovat kuitenkin erityisen herkkiä näille lääkeaineille ja ne onkin mainittu sekä kansallisissa- että monissa kansainvälisissä hoitosuosituksissa iäkkäille potentiaalisesti haitallisina lääkeaineina. Hoitosuosituksista huolimatta bentsodiatsepiiniyhdisteitä käytetään iäkkäillä usein vuosia ja monesti käytössä voi olla useaa eri betsodiatsepiiniyhdistettä samanaikaisesti. Tutkimusaineistona oli Porin kaupunginsairaalan kahdella akuuttivuodeosastoilta vuosina 2004 ja 2015 vastaavilla strukturoiduilla haastattelututkimuksilla kerätyt aineistot. Tähän tutkimukseen otettiin mukaan ≥ 65-vuotiaat bentsodiatsepiineja tai niiden kaltaisia lääkeaineita käyttäneet potilaat (2004: n=38 ja 2015: n=32). Kyseessä oli havainnoiva seurantatutkimus. Tutkimuksen päätavoitteina oli vertailla akuuttivuodeosastoille saapuneiden iäkkäiden bentsodiatsepiiniyhdisteiden käyttöä, heidän lääketiedon lähteitään ja -saantia sekä tietämystä näiden lääkeaineiden haittavaikutuksista vuosien 2004 ja 2015 välillä. Lisäksi selvitettiin, millaisia rationalisointikeinoja iäkkäiden bentsodiatsepiiniyhdisteiden käyttöön on kansainvälisesti olemassa tai mahdollisesti kehitteillä. Vuonna 2004 kaikista haastatteluihin osallistuneista iäkkäistä 54 prosenttia (n=64) käytti bentsodiatsepiiniyhdisteitä ja vuonna 2015 heitä oli 34 prosenttia (n=36). Säännöllisesti näitä lääkkeitä oli potilailla käytössä vähemmän kuin vuonna 2004 ja vastaavasti käyttö tarvittaessa oli lisääntynyt. Pitkävaikutteisia bentsodiatsepiiniyhdisteitä ei käyttänyt vuonna 2015 kukaan vastaajista. Lääketietoa saadaan selvästi aiempaa enemmän lääkäreiltä ja apteekeista, mutta näiden lääkkeiden hyödyistä saadaan edelleen enemmän tietoa kuin haitoista. Potilaiden tietämys bentsodiatsepiiniyhdisteiden haittavaikutuksista on kuitenkin lisääntynyt. Vuonna 2004 potilaat tiesivät keskimäärin kolme esitetyistä haittavaikutuksista ja vuonna 2015 vastaava luku oli viisi. Molempina vuosina oltiin eniten tietoisia näiden lääkeaineiden aiheuttamasta riippuvuudesta. Bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkeaineiden käyttö on iäkkäillä vuosien välillä mennyt pääosin parempaan suuntaan, mutta edelleen on tarvetta kehittää moniammatillista yhteistyötä sekä soveltaa uusia interventioita käytön rationalisoimiseksi.
Keyword(s): benzodiazepines benzodiazepine related drugs the aged hypnotics and sedatives medicines information bensodiatsepiinit bentsodiatsepiinien kaltaiset lääkeaineet iäkkäät unilääkkeet ja rauhoittavat lääkkeet lääkeinformaatio


Files in this item

Files Size Format View
JNieminen_Progradu_23032016_1.pdf 1.163Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record