Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lääkärien suhtautuminen sähköiseen lääke-esittelyyn

Show full item record

Title: Lääkärien suhtautuminen sähköiseen lääke-esittelyyn
Author(s): Korhonen, Annika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Industrial pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
Digital technologies have brought new prospects also in pharmaceutical industry and marketing. Communication between different interest groups has become faster and more convenient. There has also been development of new marketing methods utilizing digital technology. E-detailing, mobile applications and social media sites are examples of novel ways to market medicines and disseminate medical information. The aim of this study was to find out how doctors see electronic detailing (e-detailing). The study was carried out by electronic questionnaire, which was answered by 45 Finnish doctors. Doctors who participated in this study had attended e-detailing organized by Pfizer before. Roger's innovation diffusion model was used in drawing up the questions and as theoretical framework of this study. The results of this study showed that doctors regard e-detailing mainly positively and they intend to participate e-detailing also in the future. About one fourth of the doctors, who answered, think that e-detailing is more useful than traditional detailing. In general, doctors do not prefer e-detailing to traditional or group detailing. They also attend e-detailing more seldom than other forms of detailing. In addition, doctors see that e-detailing is more additional value than substitute for traditional detailing. According to this study e-detailing can be a useful tool for pharmaceutical companies mainly because it is a convenient and effective way to contact doctors. The biggest challenges of e-detailing are lack of personality and difficulties in changing timing of arranged detailing sessions. All in all, novel marketing methods may enable that pharmaceutical companies can take doctors' different needs into account. On the other hand, controlling the totality demands that pharmaceutical companies have a functional CRM-strategy and uniform communication.
Sähköiset teknologiat ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia myös lääketeollisuuteen ja lääkemarkkinointiin. Viestintä eri sidosryhmien välillä on muuttunut helpommaksi ja nopeammaksi. Samalla on myös kehitetty uusia tapoja markkinoida lääkkeitä. Sähköinen lääke-esittely, mobiilisovellukset ja sosiaalisen median sivustot ovat esimerkkejä uusista keinoista markkinoida lääkkeitä ja välittää lääkeinformaatiota terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka lääkärit suhtautuvat sähköiseen lääke-esittelyyn. Tutkimus toteutettiin sähköisen kyselylomakkeen avulla, johon vastasi 45 suomalaista lääkäriä. Tutkimukseen vastanneet lääkärit olivat osallistuneet kohdeyrityksen (Pfizer) järjestämään sähköiseen lääke-esittelyyn aiemmin. Kyselylomakkeen kysymysten laadinnassa ja teoreettisena viitekehyksenä käytettiin Rogersin innovaatio-diffuusiomallia, jonka avulla voidaan tutkia uusien innovaatioiden leviämistä. Vastausten perusteella lääkärit suhtautuvat sähköiseen lääke-esittelyyn pääosin positiivisesti ja aikovat osallistua siihen myös tulevaisuudessa. Tulosten perusteella noin neljäsosa vastanneista lääkäreistä pitää sähköistä lääke-esittelyä hyödyllisempänä kuin perinteistä lääke-esittelyä. Yleisesti sähköistä lääke-esittelyä ei kuitenkaan nähdä sen hyödyllisempänä tai parempana kuin muita lääke-esittelymuotoja ja siihen osallistutaan keskimäärin harvemmin kuin perinteisiin tai ryhmäesittelyihin. Sähköisen lääke-esittelyn ei myöskään lähiaikoina nähdä syrjäyttävän muita lääke-esittelymuotoja. Tämän tutkimuksen perusteella lääkeyhtiöt voivat hyötyä sähköisestä lääke-esittelystä, sillä se on kätevä ja tehokas tapa tavoittaa lääkäreitä. Sähköisen lääke-esittelyn suurimpina haasteina nähdään henkilökohtaisuuden puuttuminen ja sovitun esittelyajankohdan muuttamisen vaikeus. Kaiken kaikkiaan uudet markkinointikeinot voivat mahdollistaa entistä paremman lääkärien tarpeisiin vastaamisen. Kokonaisuuden hallinta vaatii kuitenkin lääkeyhtiöiltä toimivaa asiakkuudenhallintaa ja viestinnän yhdenmukaisuutta.
Keyword(s): electronic detailing digital marketing pharmaceutical marketing detailing CRM Rogers' innovation-diffusion model sähköinen lääke-esittely e-detailing sähköinen markkinointi lääkemarkkinointi lääke-esittely asiakkuudenhallinta Rogersin innovaatio-diffuusiomalli


Files in this item

Files Size Format View
Korhonen Annika_ PRO GRADU.pdf 898.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record