Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Apteekkien farmaseuttisen henkilökunnan osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen : miksi ja miten?

Show full item record

Title: Apteekkien farmaseuttisen henkilökunnan osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen : miksi ja miten?
Author(s): Saksi, Outi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Social Pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
The development and maintenance of the pharmaceutical workforce's know-how ensure the availability of medicinal consulting and service. Healthcare personnel in Finland are bound by law to uphold and improve their workmanship. Furthermore, a pharmacy owner is legally obliged to keep track of the development of healthcare professional's skills and to ensure the staff's sufficient participation for continuing education (CE). Pharmacists' development and maintenance of professional skills is not linked to preservation of professional competence in Finland. The goal of this study was to get a general view of the development and maintenance of professional skills of pharmacists working in community pharmacies as well as applicaple methods. Additionally, the aim was to determine whether community pharmacists' development of professional skills is systematical. As background material in this thesis, a sub-material of an online study regarding development and maintenance of professional skills was used, which was carried out by the Finnish Pharmacists' Association in September 2013 and it consists of 430 pharmacists' responses who work in community pharmacies. The results show that the methods community pharmacists use to develop and maintain their professional skills are diverse. The recommendation by the authorities is at least three days of CE for one person per year but the majority (83 %) of the participants of this study didn't follow it. Some of the pharmacists develop and maintain their professional skills by attending diligently CE's while the number of pharmacists who do not attend any CE has risen. The number of pharmacists who did not participate in any CE was 26 % in the year prior to this study. The results might point to changes in learning methods or the decline of CE activity. The results of this thesis show that development of professional skills was not systematical in the majority of the pharmacies. An annual personal develompent plan was drawn up in 24 % of the respondents' workplaces and development discussions were had in few. Independent planning, monitoring and evaluation of their own professional skill development were done by 10 % of the pharmacists. The planning of professional skill development was not found to impact CE participation. Development discussions and training schedules that are drawn up in workplaces were found to increase pharmacists' independent planning of their professional skills.
Apteekin farmaseuttisen henkilökunnan osaamisen kehittämisellä ja ylläpidolla turvataan apteekeista saatava lääkeneuvonta ja palvelu. Terveydenhuoltohenkilöstöä sitoo Suomessa lakisääteinen velvollisuus ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan. Lisäksi apteekkari on lakisääteisesti velvollinen seuraamaan terveydenhuollon ammattihenkilön ammatillista kehittymistä sekä huolehtimaan henkilökuntansa osallistumisesta riittävään täydennyskoulutukseen. Farmasistien osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen ei linkity Suomessa ammattipätevyyden säilyttämiseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli saada kokonaiskuva apteekkisektorilla työskentelevien farmasistien osaamisen kehittämisestä sekä siihen soveltuvista keinoista. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, onko apteekkifarmasistien osaamisen kehittäminen suunnitelmallista. Tässä tutkielmassa käytettiin aineistona Suomen Farmasialiiton syyskuussa 2013 toteuttaman ammatillisen osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä koskevan, sähköisen jäsenkyselyn osaaineistoa, joka koostui 430 avohuollon apteekissa työskentelevän farmasistin vastauksesta. Tulosten mukaan apteekkifarmasistien osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen käyttämät tavat ovat monipuolisia. Terveydenhuollon täydennyskoulutussuosituksessa mainittu vähintään 3 täydennyskoulutuspäivää vuosittain ei toteutunut suurimmalla osalla (83 %) tähän tutkimukseen osallistuneista. Osa apteekkifarmasisteista kehittää ja ylläpitää osaamistaan osallistumalla ahkerasti täydennyskoulutuksiin samalla, kun täydennyskoulutukseen täysin osallistumattomien apteekkifarmasistien määrä on kasvanut. Farmasisteista 26 % ei ollut osallistunut lainkaan täydennyskoulutukseen tutkimusta edeltäneen vuoden aikana. Tulokset saattavat kuvastaa oppimismenetelmien muutosta tai täydennyskoulutusaktiviteetin vähenemistä. Tulosten perusteella apteekkien osaamisen kehittäminen ei ollut suunnitelmallista suuressa osassa apteekkeja. Vuosittainen henkilökohtainen koulutussuunnitelma laadittiin työpaikalla 24 % kyselyyn vastanneista ja kehityskeskusteluja käytiin vähän. Omatoimisesti osaamisen kehittämisen suunnittelua, seurantaa ja arviointia teki 10 % farmasisteista. Osaamisen kehittämisen suunnittelulla ei havaittu olevan vaikutusta täydennyskoulutuksiin osallistumiseen. Kehityskeskusteluiden ja työpaikalla laadittavien koulutussuunnitelmien havaittiin lisäävän farmasistien omatoimista osaamisen suunnittelua.
Keyword(s): CE CPD maintenance and improving skills lifelong learning täydennyskoulutus elinikäinen oppiminen osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen


Files in this item

Files Size Format View
Saksi Outi Gradu.pdf 1.757Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record